domenica, settembre 30, 2007

Brifedigaeth

Ges i, fel sawl un arall, sioc anferthol o weld Cymru yn cael eu lluchio allan o Gwpan y Byd ddoe, er na fu i unrhyw beth fy mharatoi am y boen a deimlais o’i weld. Gwyliais y gêm yn nhŷ fy arch-elyn, Dyfed, a doedd yr un ohonom yn gallu dweud fawr o ddim ar ôl gwylio’r hyn a ddigwyddodd o’n blaen. Ew, mi frifodd. Mae’n dal i frifo. Oeddwn i’n teimlo ar i lawr drwy’r nos neithiwr, ac ni lwyddodd botel a hanner o win coch cryf godi fy hwyliau rhyw lawer (er y bu i Blackadder llwyddo, chwarae teg).

Dw i bron â rhoi’r ffidil yn y to yn llwyr efo timau chwaraeon Cymru. Er y dalent sydd i’r tîm rygbi, maen nhw’n llwyddo i siomi 90% o’r amser. Mae’r tîm pêl-droed hefyd yn hollol pathetic a ddim yn haeddu fy nghefnogaeth - dydyn nhw methu hyd yn oed mynd i'r cystadlaethau mawrion. Ar y cyfan, pan ddaw at chwaraeon, mae Cymru yn un o’r gwledydd mwyaf siomedig sy’n bodoli.

Fe ddylem ni wneud beth mae’r Iancs yn ei wneud, a dim ond cyboli efo chwaraeon rydym ni’n eu dyfeisio. Unrhyw syniadau?

venerdì, settembre 28, 2007

Tristwch

Bydd Nain a fi yn cytuno ar sawl pheth; gwelsom ŵydd ym Miwmares efo un goes a chytuno nad oedd yn beth delfrydol iawn. O ran y gŵydd, hynny yw, nid effeithiodd arnom ni yn uniongyrchol.

Sylwais hefyd ar air arall dw i’n ei ddweud yn wahanol i fel y dylwn: “Vimpto”. Ac mae’n rhaid i mi ddweud, dw i’n hoff iawn o yfed vimpto. Ac mi a’i sillafaf fel y mynnaf hefyd, diolch yn fawr.

Er hynny, a minnau’n cael fy Vimpto efo’r sglod a ‘sgod, sylwais un gwahaniaeth mawr rhyngof i a Nain. Bydd Nain yn siarad Saesneg yn uchel i ddangos ei bod hi’n barchus, a minnau’n siarad Cymraeg yn uchel i ddangos fy mod yn well. Nid gor-ddweud yw dywedyd mai fi sy’n gywir yn yr hwn achos.

giovedì, settembre 27, 2007

Mataland ac ati

Ydych chi erioed wedi clywed eich Nain yn galw rhywun yn “dick”? Dw i wedi, ac bu i mi fwynhau yn fawr.

Dw i ddim am ysgrifennu blog hirfaith, emosiynol na dwfn. Wedi penderfynu ydwyf aros yn y Gogledd tan ddydd Sul yn lle yfory. Mae gen i ddigon i’w wneud yma felly gwnaf.


Geiriau y byddaf yn eu dweud yn wahanol i'r hyn a ydynt mewn difri

  1. Morristons
  2. Mataland
  3. Opal Fruits

martedì, settembre 25, 2007

Rhywbeth bach yn corddi

W, dw i’n gyffrous! Alla’ i wirionedd ddim disgwyl heidio’n ôl i’r Fro Gymraeg megis corwynt o garisma heno ‘ma. Yn anffodus, mae tirlithriad wedi bod ger Pesda, felly bydd yn rhaid i mi fynd o amgylch Port a Dyffryn Nantlle i fynd adra. Yn bersonol, mae’n well gen i yrru drwy Blaenau a Betws; mae fy nghalon i yn y mynyddoedd ac nid yn y môr.

Dwi ddim yn cofio pryd y bûm fyny ddiwethaf. Dw i’n cofio bod Port yn pacd ar y ffordd i lawr, ac felly mi es o amgylch y Cob, ac am y tro cyntaf erioed sylwi lle’r oded Llanfrothen a’r Ring. Rŵan, dydw i ddim yn gwybod pam fod y dafarn hon yn enwog, ond yn ôl y sôn mae hi. Bydd rhaid i mi fynd yno os am gyflawni nod fy mywyd sef cael peint ym mhob un o dafarndai Gwynedd cyn fy niwedd prudd.

Dw i’n meddwl fod ‘na rhywbeth yn corddi yn nwfn fy enaid ar y funud. Isio ryw her ydw i, dw i’n teimlo. Byddaf yn hoff o her o bryd i’w gilydd. Byth, byth fy mod yn parhau ac yn ei dilyn drwodd, nis gwadaf, ond mae’r cynnwrf cychwynnol yn ddigon i mi faethu oddi arno am wythnosau. Dw i byth wedi gweld y pwynt mewn gorffen rhywbeth.

Megis Bebo. Mae fy mhroffil Bebo dal ar waith, ond dw i heb gael neges arno ers deufis. Facebook, ysywaeth, sydd wedi curo’r frwydr (dydw i ddim yn cynnwys Perthyn.com fel rhan o’r frwydr hon, gyda llaw. Dw i’n aelod digon segur o hwnnw).

Dim ots, yr unig wefan i mi ydyw hon, chwŷd meddyliol f’enaid.

lunedì, settembre 24, 2007

Yn wancus fel y wenci

Haaaaaaaaaaaaaia! Meddwl oeddwn i ddechrau’r hwn flog (ar yr hon flog) mewn modd camp. Hoffwn osod lun o flodyn neu gwningen yma, ond wna i ddim. Maesho mynadd efo camprwydd. Tai’m licio llawblygeidrwydd gormodol, rhaid i mi gyfaddef.

A oes ffasiwn beth â dynes sy’n drawswisgwr (ond am Lowri Dwd)? Taswn i’n ddynes byddwn i’n hapus iawn mewn sgert, ond mi fuaswn yn ddynes hyll, mi dybiaf, efo coesau blewog a sgar pendics mowr.

Dw i mor glyfar efo fy Saesneg (dim bod angen i rywun fod yn glyfar mewn Saesneg, dalltwch, mae sawl pheth pwysicach yn y byd e.e. cerrig gleision, DEFRA a.y.y.b.). Sylwais ben fy hun bod y gair damn yn debygol o ddod o condemn, a woman mwy na thebyg yn gyfuniad o ‘womb’ a ‘man’. Does dadl mai ieithydd yw fy ngwir alw mewn bywyd. Er, dydw i ddim yn siŵr beth y mae ieithydd yn ei wneud. A dywedyd y gwir, dw i byth ‘di cael swydd lle dw i 100% yn siŵr be dw i’n ei wneud 100% o’r amser, felly mae’n siŵr y byddwn yn llawfeddyg annibynadwy iawn.

Mae’n siŵr y gallwch ddadansoddi o’m mwydro plentynnaidd fy mod mewn hwyliau da achos dw i’n mynd i’r Gogledd ‘fory am dridiau a methu disgwyl. Bob rhyw ychydig o fisoedd mae’r hiraeth horybl yn dyfod drosof ac mae’n rhaid i mi ei ddiwallu.

Yn wancus fel y wenci wyf, ‘sdim dadl.

venerdì, settembre 21, 2007

Y Toris Cymreig - ddim cweit...

Diolch i Dduw ei bod hi’n ddiwedd yr wythnos - er fy mod am weithio ‘fory. Mae rhywbeth apelgar iawn am weithio bore Sadwrn, ond wn i ddim beth. Does fawr o neb yma’r hwn benwythnos, yn anffodus, felly i mewn byddaf i. Dydi hynny ddim yn beth drwg, o ystyried fy mod i wedi gwario’n wirion ers tua phum wythnos bellach. Mae cyflog mis wedi mynd ers dros wythnos. Ond ta waeth; pa ddiben i arian heb ei fwynhau?

Mi wenais wrth ddarllen icWales bore ‘ma a darllen stori am David Davies (wyddoch chi, y prat tal asgell-dde bron eithafol o Fynwy) sy’n rhoi stid cegol i’r bythol-ddiddorol Nick Bourne am gefnogi Senedd i Gymru. Alla’ i ddim ond helpu â gwenu wrth feddwl am ambell i Dori yn cyfogi ar eu creision ŷd yn darllen y stori (w, odl a phennill yn un!) ar ôl protestio er cyhyd bod y Torïaid wedi troi’n blaid wirioneddol Gymreig.


Dw i'n synnu bod 'na bobl digon stiwpid a'u coeliodd, a dweud y gwir. Yn y bôn, plaid yr undeb ydynt, a dyna fyddent nes nad oes undeb mwyach. Fydd ddim mor hir â hynny.

Wel, ddaru chi ddim ffwlio fi am ennyd. Na David Davies, mi dybiaf.

giovedì, settembre 20, 2007

Llysiau a macrell a cherdyn briodas a'r flog hon

Tai’m dweud celwydd wrthoch chi, dyfroedd fy afon, ond mae gen i facrell yn yr oergell acw a dw i bron â marw isio’i bwyta yn barod. Doedd gen i fawr o fynadd gwneud ddoe. Noson ddiflas oedd ddoe, i bob pwrpas. Eisteddais o flaen y rhyngrwyd am y rhan helaethaf ohoni, sef rhywbeth nad ydw i wedi ei wneud ers talwm. Ond heno bydd macrell wedi’i ffrio ar y bwrdd bwyd, gyda thysan melys a broccoli. Caru tysan melys a broccoli. Mi dybiaf mai broccoli yw fy hoff lysieuyn, a dweud y gwir.

Fy hoff lysiau
1. Broccoli
2. Pys
3. Caraints
4. Tysan melys
5. Pys melyn

Hoffais y rhestr honno’n fawr. Eniwe. Bydd rhaid i mi brynu cerdyn briodas heddiw, nid fy mod yn mynd i un. Dydw i ddim yn ffan o briodasau, a hwythau sy’n treulio nifer y cynebryngau dw i wedi bod iddynt o 2 i 4. Gooo cnebrwngs! Gwell sesh o lawer. Mae ymdrybaeddu yn anlwc rhywun yn haws o lawer na dathlu eu dedwyddwch byrhoedlog, yn fy mhrofiad i.

W, hyd yn oed i’r flog hon roedd hwnnw’n agos iawn i’r llinell, doedd? Dywedaf Y Flog Hon oherwydd, coeliwch ai peidio, dyma’r unig blog benywaidd a geir yn y Gymraeg.

Felly dyna ddyletswyddau heddiw: cerdyn briodas a macrell.

lunedì, settembre 17, 2007

Elusennau

Dw i’n caru ac yn casáu elusennau. Wel, na dydw i’m yn eu caru, felly, ond yn parchu’r gwaith a wnânt, ond am RNIB, achos i fod yn onest ‘sneb yn rhoi ffwc fflio am adar ac os ydynt fawr ddirmyg iddynt o du RhithRachub. Ond ar y cyfan peth da ydyw elusen a thasa gen i lwyth o arian mi fyddwn yn rhoi lwmp go dda i elusennau.

Mae’r hysbysebion yn rhai sy’n gwneud i rywun droi’r sianel. NSPCC yn enwedig, a hynny’n fwy enwedig pan fo Ellen yn ei gwylio ac yn ei fwynhau oherwydd mai’n canu’r gân (felly nid yw’n taro tant gyda hi).

Ond fy nghasineb yw pobl elusen y stryd sy’n gofyn a oes gynnot ti bum munud. Does gen i ddim (h.y. dim gwerth pum munud o fynadd). Sori, ond mae’r bobl yn nobs. Mi ddyfodant atat yn gwenu fel ffycin giât seis Bont Borth yn hapus iawn iawn, a pham lai a hwythau’n bobl ifanc idealistig sydd am achub y byd drwy fy nghael i gyfrannu dwy bunt y mis sydd drwy ryfedd wyrth am atal newyn yn y Congo.

Na, dw i’n mynd i gwaith, dw i’n dweud. “Oh, go on!” atebant yn ôl i mi yn resynus, druenus, neu, gwaeth fyth, “Why not?”. Mae’r ateb yn syml, dw i ddim isio’u cwmni nhw. Waeth bynnag y pum munudau sydd yn fy mywyd ni wastraffaf yr un yn siarad â stiwdants hunangyfiawn sy’n uwchfoesol achos bod nhw’n gweithio i elusen am ddim achos mae ganddynt yr amser, yn wahanol i mi a phawb arall.


Elusen = grêt. Pobl elusen stryd = twats.