domenica, dicembre 31, 2006

Cerddaf ymlaen...!

Mae’n siŵr mai dyma’r adeg o’r flwyddyn i edrych nôl ac asesu a dadansoddi’r hyn a fu, er nad bydd neb yn ei darllen (does neb yn darllen blogiau ym mhythefnos olaf y flwyddyn, wyddwch chwi, heblaw amdanaf i, yn cadw golwg (a thrwyn) ar fusnes pawb arall lle nad oes rheswm imi wneud).

Sut flwyddyn fu 2006 i mi felly? Y gwychaf beth gyntaf oedd y Rhyng-gol yn dod i Gaerdydd, a minnau’n cael amser da (a ’chydig o lwyddiant am unwaith) fanno, ac wedyn y trip gwych a chafwyd i Iwerddon i wylio’r rygbi. O ran rygbi a phêl-droed doedd hi fawr o flwyddyn imi, yn enwedig wrth gefnogi Cymru, ond does dim byd anarferol yn hynny o beth, dim ond mynd i Bentrebane gyda Lowri Dwd un nos randym.

Wedyn, wrth gwrs, daeth y tridiau bythgofiadwy yna’n Prâg, lle bu imi fwynhau yn aruthrol, a byddwn i wrth fy modd yn mynd yn ôl yno rhywbryd; a dilynwyd hynny gan yr arholiadau olaf a wnaf i fyth a diwedd fy anturiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd (sydd wedi eu llawn cofnodi ar yr hwn flog a’r hen un), a phasio gyda 2:2. Wedyn dyna bethau’n mynd o chwith wrth imi adael f’anwylaf 28 Russell Street a’r Tavistock tu cefn.

Difethwyd wythnos olaf y Gym Gym imi, yr un olaf imi erioed ei fynychu fel myfyriwr, ar ei diwrnod cyntaf wrth imi ddadleoli fy mhen-glin yng Nghlwb Ifor, mynd i Ysbyty Mynydd Bychan ben fy hun, mewn sgert a het, am wyth awr, a chael fy hun yn ôl yn Rachub 24 awr yn ddiweddarach. Prin y gwelwyd y byddwn nid yn unig yn colli swydd o’i herwydd, ond popeth arall yn y calendr hafol, fel Maes B, Pesda Roc a’r Sesiwn Fawr, a bodloni ar ’sgota efo Dyfed a Kinch fu’n rhaid.

Wedi disgwyl hir a brwd daeth yr ymarfer dysgu (fu yn Rhydfelen, mae’n siŵr y ca’i ddweud wrthoch chi’n awr) y bu imi ei fwynhau ond prin y gallwn i ddelio â’r llwyth gwaith. Felly dim ond ychydig cyn y Nadolig dyma fi’n rhoi’r gorau iddi, wedi bod ar fy isaf don ers blynyddoedd wrth wneud. Felly dw i’n gorffen y flwyddyn gyda gradd a dim gwaith, felly well imi obeithio y bydd 2007 yn rhoi ychydig bach mwy o gysondeb imi, os nad mwy o lwyddiant.

Blwyddyn newydd dda!

sabato, dicembre 30, 2006

Dau fys i'r Flwyddyn Newydd

Dydi hi ddim yn gyfrinach nad ydw i’n hoff o’r Nadolig. Yn y lleiaf. Ond nid cyfrinach mohoni chwaith nad oes fawr o amynedd gen i gyda’r Flwyddyn Newydd ‘chwaith. Mae’r ddau beth yn rhy agos at ei gilydd. Hynny yw, mae’n cyrraedd ganol yr haf a does ‘na uffern o ddim i’w gwneud na dathlu, ac wedyn mae’r ddau sesh yma yn agos i’w gilydd, ac mae’r ddau yn hollol ddibwynt.

O’n i’n sâl erbyn cinio Nadolig efo pen mawr, ond mae’r Flwyddyn Newydd yn waeth. Dydw i ddim, o bawb, angen rheswm i gael sesh, ond dydw i methu chwaith mwynhau noson y 31ain o Ragfyr. Unwaith mae hi’n cyrraedd deuddeg ti un ai isio mynd adref neu ti’n sobor ac wyt ti isio mynd adref.

Felly dw i’n gwneud safiad y flwyddyn yma; un cryf ac annibynnol. Mae Dad yn mynd â fi yn ôl iawn i Gaerdydd yfory (gan nad ydw i yn bwriadu mynd â’r car y tro hwn) ac fe’r ydw i am AROS I MEWN AR Y FLWYDDYN NEWYDD BEN FY HUN A CHYSGU CYN HANNER NOS. A thwll din pawb arall.

giovedì, dicembre 28, 2006

Ffycin ceffylau

Fi sy wedi corddi, dyna'r oll, ond dau beth am geffylau

 1. Mae'n nhw'n ffwcin gwylltio fi ar y ffordd a bod titha'n gorfod slofi lawr iddyn nhw a throi'r miwsig i ffwrdd, a melltithio dan dy wynt pam ffwc dydyn nhw ddim mewn cae neu ar fynydd.
 2. Pam ei bod hi'n anghywir i gi cachu ar y ffordd (neu o flaen dy gartref) ond mai'n iawn i geffyl wneud (a'i gwneud ddegwaith yn fwy)?

martedì, dicembre 26, 2006

Fy Nadolig

Ydach chi isio clywed am fy Nadolig i? Na? Tyff.

Fe ddechreuodd pethau’n dda ar Noswyl y Nadolig. Wn i ddim amdanoch chi, ond fe fydda i, a chryn dipyn o bobl ardal Bethesda, yn cael sesh y diwrnod hwnnw. Ges i ddiawl o un, ac erbyn diwedd y nos roeddwn i wedi un ai sarhau neu chwalu hyder y rhan helaethaf o’m ffrindiau. Fel y bydda i bob tro yn llwyddo i wneud, gan ofyn pethau megis “Ti’n uffernol o denau; ti’m yn smached rŵan nagwyt?”

Fodd bynnag, diwrnod ‘Dolig a doeddwn i methu agor fy llygaid. Yr unig synnwyr oedd gen i’r bore hwnnw oedd clyw: nis fedrais weled na theimlo na dim, na symud. Ond erbyn imi godi roedd popeth yn iawn, a mynd drwy rhai o’m anrhegion, a gynwysasant pliciwr tatws.

Ond dyma’r peth: ciciodd y pen mawr i mewn tua phum munud cyn amser cinio. Prin fy mod i wedi llwyddo i ystryffaglu bwyta cinio i’r fath raddau o’r blaen. Ffwrdd â fi wedi i orwedd yn fy ngwely tan bedwar o’r gloch, cyn chwarae poker efo’r teulu a ddaru Mam guro a hithau’n heb syniad beth ydi’r rheolau (y llaw gyntaf un roedd Dad a fi efo’r rhan fwyaf o’r tsips ar y bwrdd, a dyma Mam yn datgan yn hapus bod ganddi 17 – sy’n eithaf agos i 21. Afraid dweud, heb ei sylweddoli, roedd hefyd ganddi Flush, a gurodd Dad a fi yn llwyr).

Heddiw rydan ni’n mynd i dŷ Nain am ginio, fel pob Diwrnod San Steffan, i fyta chwadan. Ta ra!

sabato, dicembre 23, 2006

Pysgotwyr Gwaethaf Cymru

Dydi'r rhan fwyaf o bobl ddim yn pysgota jyst cyn y Nadolig ac rwan rydwyf i (arwr Rachubaidd, a sonia sawl lleyg a chwedl amdano) a Dyfed (alcoholic, un o sgyms mwyaf Gwalchmai a chwaingasglwr) yn ymwybodol o hyn. Cawsom ddiwrnod dieflig.


Prin yr ydym yn mwynhau cwmni'n gilydd beth bynnag, rydych chi'n dallt, ond mae diflastdod yn gwneud rhywbeth i rywun, fel eu bod yn fodlon cael cwmni unrhyw un sy fodlon. Felly fe aethon ni gael abwyd ac ati, a gwario tua ugain punt rhyngom arno, cyn mynd thua Bae Trearddur a cholli popeth, yn cynnwys abwyd a thresys. A hynny wedi trempian fel wariars ar hyd niferus greigiau llithrog er mwyn cael y 'man 'sgota perffaith', a drodd allan fel y siomedigaeth fwyaf a gafodd unrhyw un erioed ers i'r Iddewon llawenhau bod y nwy yn cael ei droi 'mlaen er mwyn eu cadw'n gynnes.


Serch hynny, prudd y bu, ac uffernol o oer, a llithrem a rhewem wrth i'r niwl gau amdanom a'r ragwyrms ceisio ein brathu ac wrth i'r bachyn dynnu gwaed allan o Dyfed ac wrth imi chwerthin yn ynfytaidd ar ei ymgais i bysgota.

Ystyriodd Dyfed yn ddwfn os bod pysgota yn ei waed, wedi snagio a cholli abwyd drachefn

Y Cerdyn Nadolig Waethaf Erioed

Mae hyn jyst yn inconsidyryt: cerdyn Nadolig gan fy RHIENI, a pha beth y dywedyd y cerdyn ar ei thu mewn?

HAPPY BIRTHDAY

giovedì, dicembre 21, 2006

Cythreuldod y bore bach a craprwydd 'Dolig

Ers tridiau bellach dw i wedi bod yn deffro fyny am bedwar o'r gloch yn y bore ar y dot. Eithaf' sbwci, o'n i'n amau 'fyd. Beth sy'n ei wneud yn waeth ydi dw i o hyd yn deffro bryd hynny i sain cŵn y pentra yn udo ac yn cyfarth yr amser honno. Rŵan, mae hynny yn sgeri. A dim ond y fi sy wedi deffro yn Rachub oll yr amser yna o'r nos (a hithau'n bentref delfrydol ei naws, gyda phawb yn eu gwlâu am un ar ddeg, er mwyn codi gyda'r wawr i mynd i'r chwaral. Canys, gŵyr pawb bod pawb yn Nyffryn Ogwan o hyd yn gweithio yn Chwarel y Penrhyn dan gysgod yr Arglwydd Du yn ei gastell draw).

Canmolid fy mhasta bake neithiwr i’r uchel nefoedd, hefyd, i chi gael dallt. Er, chi’n gwybod beth? Dydi hi ddim yn teimlo fel y Nadolig yr un iot i mi flwyddyn yma. Dim yn y lleiaf. Dw i’m yn meddwl bod ‘Dolig ‘run peth ers bu farw’r hen Anti Blodwen farw dros flwyddyn yn ôl, bellach, ac mae pawb yn teimlo’r un peth. Piti, a dweud y gwir.

I mi, mae’r Nadolig wedi cyrraedd y stêj fel y byddwn i’n hapus iawn yn ei threulio mewn gwesty, neu dramor, neu mewn unrhyw fan lle nad oes yn rhaid i mi mewn difri ymwneud â hi o gwbl. Does ‘na ddim byd sbeshal amdani mwy.

Does ‘na ddim ewyllys da, chwaith. Ac nid cyfeirio dim ond at bobl eraill ydw i fan hyn. Pan es i Morristons Bangor ddoe roedd ‘na y bobl elusennau o gwmpas yn isio arian ar gyfer rhywun neu’i gilydd, a’r unig beth fedrwn i feddwl am oedd ‘cadwa’n glir y basdad, chei di ddim dimau gen i’ a throi fy wyneb at y llawr yn lle dal eu llygada.

Y peth gwaetha’ ydi, nid y fi di’r unig un, naci?

mercoledì, dicembre 20, 2006

Brithyll i de?

Henffych a hawddamor i bawb (ond am Dyfed)! Wyddoch chi be’? Dw i mewn hwyliau da. A phan ydw i mewn hwyliau da mae’r byd yn goleuo fyny. Ia, efallai mai diwrnod oer a gwlyb ydi hi ar ruddiau Moel Faban heddiw fore, ond mae fy nghalon innau’n tywynnu fel sêr y nos dros y rhos.

A pham, ymofynnwch? Ymhelaethaf. Dw i’n coginio heno. Coginio i’r teulu. Medra i ddim cweit esbonio pam fod hynny’n rhoi si imi, ond mae’n rhannol oherwydd bod gan well bawb yn y tŷ fy nghoginio i yn hytrach nag un Mam. Mae Mam, afraid dweud, a hithau’n fam wedi’r cwbl, yn gogyddes heb ei hail. Ond dw i’n well, yn ôl y sôn ar y winllan deuluol.

Fe es i draw i Dre ddoe ‘fyd, a phrynu Brithyll gan Dewi Prysor. Fe ges i drafferth ei dechrau hi ond dw i’n ei mwynhau rŵan, ac mae hi wedi codi fy nghalon isel hefyd. Rhyngoch chi a fi, ond do’n i’m yn gwybod pwy oedd Dewi Prysor (yn iawn) tan y bu imi weld ei lun ar gefn y clawr ac yn rhywle arall yn ddiweddar, a dw i’n meddwl fy mod i wedi ei fwydro yng Nghlwb Ifor rhywbryd. Neu’r ffordd arall rownd. Beth bynnag, cyfle da i name dropio wedi ei lwyr gymryd gennyf drachefn.

Rŵan, wedi gêm fach ar y cyfrifiadur mi af i Fangor (cachwancgadarnle’r byd gwaraidd) i brynu bwyd ar gyfer Y Wledd.

lunedì, dicembre 18, 2006

Jacpot!

Dyfalwch ym mha le’r ydwyf? Ia, gwlad y galon (cadarnle afiechydon y galon, hynny yw), Rachub dirion deg, yn nythu ar fronnau swmpus Moel Faban.

Dw i wastad wedi licio’r enw ‘Moel Faban’. Hi di’r mynydd lleiaf yn y Carneddau, a dw innau’n byw reit wrth ei hymyl. Dw i byth wedi cynhesu ar yr enw ‘Moelwnion’, sydd yn enw gwirion. Fe’i golygir ‘Onion Hill’ yn y Saesneg, a dw innau wastad wedi meddwl bod hynny’n enw eithriadol o ryfedd am fynydd, yn enwedig un nad ydyw’n ymdebygu i nionyn mewn unrhyw ffordd. Siriys, ‘di o ddim.

Serch hyn, un hapus ydwyf ar y funud. Heblaw fod pwysau’r byd wedi codi oddi wrthyf, mae hefyd y diléit o weled bod £750 o grant wedi mynd i mewn i fy nghyfrif banc Ddydd Llun diwethaf am y cwrs TAR ac nad ydw i’n gorfod ei thalu’n ôl! Anrhegion ‘Dolig gwell na’r arfer i bawb eleni felly! (h.y. mae pawb yn cael anrheg ‘Dolig; rhywbeth nodweddiadol canys nad ydw i’n prynu rhai byth. Efallai mai diog ydwyf, hunanol neu di-hid. Dydw i ddim yn rhy siŵr. Hoffaf ddefnyddio ‘anghofus’ yn yr hwn fater).

Iawn, gwell i mi fynd rŵan a gwneud iws o’n hun, a hithau wedi 10. Hwyl!

mercoledì, dicembre 13, 2006

Y Dechreuad Newydd

Felly dyna ni. Dim addysgu mwyach i mi. Er, mi wna i roi go arni eto rhyw ddiwrnod, dw i’n sicr o hynny. Esi weld Clive ac fe fu Clive yn dweud ei fod o isio imi aros achos fy mod i’n ‘garismataidd’. Dw i ddim yn siŵr beth mae carismataidd yn ei feddwl, hynny yw, o fewn hyn a hyn o eiriau, ond mae o’n un o’r pethau ‘na y mae pawb yn falch o gael ei alw, yn tydi?

Be wna i yn y cyfamser, felly? Dyma’r cwestiwn mawr. Dw i ffansi fy llaw ar gyfieithu, felly dw i’n meddwl mai’r trywydd yna y byddai’n ei ddilyn. Gwell imi beidio â rhoi lawr ‘rhoi'r gorau i gwrs TAR, gweithio mewn bar a rhoi pamffledi BT allan yn Eisteddfod 2004’ ar y CV. Ond Duw, dim ots. Er mae’n siŵr ar y cyfan y bu imi fwynhau’r tair mis ddiwethaf, dw i’n teimlo fod ‘na lwyth enfawr oddi arnaf. Iawn. Cau geg. Ffeindio job.

martedì, dicembre 12, 2006

Methiant arall ar gwrs bywyd

Dyna ni. Dw i wedi rhoi'r gorau i ymarfer dysgu. Dw i wedi bod yn paladurio amdani ers blwyddyn ac mae hi wedi dod at hyn. Bydd neb sy'n fy adnabod yn synnu llawer, dw i'n amau dim. Ond mae hwn yn wahanol.

Oeddwn i ISIO bod yn athro. Oeddwn i'n edrych ymlaen at ei gwneud hi. Mae'n swydd dda 'fyd, o ran cyflog a gwyliau, a swydd diddorol. Ond y gwir amdani oedd r'on i'n iwsles. Eithriadol. Doedd gen i ddim hyder yn yr hyn oni'n ei ddweud, yn bron deall dim o be oni'n ei neud, ac yn waeth fyth pan oeddwn i yn cael cyngor gan yr athrawon eraill roedd o fel iaith arall imi. Nid eu bai nhw mo hynny, yn y lleiaf, ond fi sy'n hollol ddwl.

Dw i bron a torri 'nghalon. Mi fyddai'n onast efo chi, ro'n i bron a chrio am y tro cyntaf ers dros ddegawd. Ond mi wn mai dyma'r peth iawn i'w wneud, achos dw i'n gweithio yn galetach nac ydw i erioed wedi gwneud yn fy mywyd, ac mae hi gyd yn mynd dros fy mhen, a fedrai'm gwneud dim mwy.

Diwedd trist pathetic i'm hanes i o addysgu.

domenica, dicembre 10, 2006

Y Gwir am Ddydd Sul

Mae 'na wirioneddau mawrion am Ddydd Sul. Diwrnod o ymlacio ydi hi fod, wrth gwrs, ond prin ei bod yn llwyr droi allan felly.

Dydw i ddim yn rhy ddrwg am gael pen mawr yn y bore, ond erbyn Dydd Sul, os byddaf i wedi bod allan nos Wener a Sadwrn yn enwedig, bydda i’n teimlo’n eitha’ sâl. Mae fy mol yn ei chanfod yn anodd stumogi bwyd yn enwedig. Ond fe fyddan ni wastad yn mynd allan Ddydd Sul am ginio. Aethon ni i’r Flora am fwyd heddiw, ac fe ges i ryw bei a thatws mash.

Prin y bwytasid gen i. Dydi grefi a hangover ddim yn cyd-fynd fel rheol, ac mae bwyd Dydd Sul wastad yn fynydd i’w dringo. A’r gwaethaf beth ydi erbyn yr amser yma o’r nos mae’n hanfodol fy mod i’n paratoi am goleg ‘fory a’r ysgol am weddill yr wythnos. Hynny yw, rhaid bo’r aseiniadau i gyd wedi eu gwneud a chynlluniau gwersi â rhyw fath o siâp arnynt.

Ar y funud dw i’n teimlo’n sâl ac eto mae’n rhaid imi frasgamu drwy wythnos arall. Dydw i ddim cweit yn siŵr sut dw i’n llwyddo, wchi.

lunedì, dicembre 04, 2006

domenica, dicembre 03, 2006

Lowri Dwd, fi a'r car

Wedi mynd a Lowri Llew i le Arwel aethon ni, Lowri Dwd a myfi, am dro yn y car. Nos Iau oedd hyn, pes cofiwn yn gywir. Dw i newydd wneud CD newydd, un hollol cawslyd, ac o gwmpas mannau anhysbys Caerdydd yr aethom gan ganu a bod yn gyffredinol sad gyda'n gilydd. Fe ddiweddon ni fyny yn rhywle o'r enw Canada Lake, cyn imi fynd a hi adref a chael ffycin camera sbydu yn fy nal. Dydi Nain ddim yn hapus.

Es i ddim allan penwythnos yma felly mi a'i allan heno ar nos Sul. Dw i'n methu mynd allan ar nosweithiau Sul, dydi pobl Caerdydd ddim yn gwneud. Ond mae gen i Pesda yn y gwaed a'r galon ac mae'n golled mawr gen i.

Dw i eisiau cynllunio fy ngwersi heddiw ond dw i wirioneddol heb fynadd o gwbl. Y rhan waethaf o TT, oni bai am farcio sy'n lladd rhywun, ydi cynllunio gwersi. Fydda'n well gen i mynd efo'r llif a gweld sut mae pethau'n mynd. Efallai, mewn ugain mlynedd, caf wneud hynny, ond mae'r holl strwythur a threfn yn fy nghrogi ar y funud, yn ogstal a bod yn hollol sgint a'n adicted i Bebo.

mercoledì, novembre 29, 2006

Trafferthion tai

Wel mae hyn yn sefyllfa druenus. Ma'r landlord yn AWOL, y cwmni newydd eisiau cael gwared ohonom ni, y llys wedi penderfynu bod yn rhaid inni symud yn o fuan, ac oll ynghanol cyrsiau a gwaith pawb.

Dydan ni ddim angen hyn, felly mi dwi a Haydn yn mynd i'r Citizens' Advice Bureau yfory i geisio cael ychydig o arweiniad. Trodd y landlord ddim fyny i'w hachos llys, hyd y medrwn ei ddeall, ac mae'r llys yn meddwl mai hyhi sy'n byw yma ac nid y ni.

Bolycs.

lunedì, novembre 27, 2006

Diwrnod i ffwrdd

Dw i wedi cymryd y fraint o rhoi ddiwrnod ffwr' i fi'n hun. Gan fod y coleg mor ddibwynt dw i wedi penderfynu aros adref a chynllunio fy ngwersi (heb son am fynd i Lidl i brynu mozzarella). Yn ogystal, mae gen i wddf sych ar y funud a prin y medraf siarad.

Reit, dw i'm am son wrthoch chi am y penwythnos. Roedd o'n rybish. Oeddwn i adra digon cynnar i weld y blydi Briodas Fawr (er, rhaid imi gyfaddef, dw i wedi bod yn ei dilyn yn selog hyd yn hyn). Problem mwyaf S4C ydi eu bod nhw'n rhoi y rhaglenni da neu gweddol i gyd i mewn ar y penwythnos, megis Y Briodas Fawr, Johnathan a Cnex. 'Sdim rhyfedd fod y ffigurau gwylio mor isel os mai dyna maen nhw am ei wneud.

Braf hefyd gweld y bydd Yr Alban yn annibynol cyn bo hir, ys wetws hwynt. Cymru fydd nesa', gewch chi weld. Er, na fydd hynny'n cael gwared o'r llygod o'r ty 'ma, oni bai fod y Gymru Rydd yn mynd ati ar ymgyrch ddwfn o ymwared a hwynt o 437 Newport Road efo'i holl luoedd a grym. Fe'u clywais yn mynd o amgylch y waliau neithiwr yn fy ngwely. Bastads. Dw i ofn i un mynd i mewn i'r gwely efo fi a phlannu'i hun rhwng fy nghoesau, dyna oedd yn mynd drwy fy meddwl am y ddwyawr cyn y bu imi lwyddo cysgu neithiwr.

Bwyd yn barod. Ta ra!

domenica, novembre 19, 2006

Hyngowfyr

Dyma beth od ichwi. Dydw i heb yfed dim y penwythnos yma. Yn ddiweddar iawn bydda i’n gorfod gorfodi fy hun i fynd allan. Wn i ddim pam, ond felly y mae. Er hyn, mi gredaf fod fy nghorff erbyn hyn wedi mynd i mewn i ryw ddull o wneud imi deimlo fel bod pen mawr gennyf i ar foreau Sul. Teimlais yn ofnadwy bore ‘ma, a ni fu imi fedru gorffen fy mwyd yn y dafarn ynghynt, a fyth ers hynny dw i’n teimlo’n flinedig (er bod gwaith gennyf i’w chyflawni a gwersi i’w paratoi).

Felly, ai rhyw fath o arwydd o heneiddio ydi hyn, ai fi sy’n troi’n ddiflas? Dw i’n amau’r ail un. Lle gynt y bu dim trefn i fy mywyd mae gen i un haearnaidd yn awr; ac fel y gwyddoch dw i ddim yn hoffi trefn. Codi, brecwast, pacio, ysgol, dysgu, adref, gweithio, bwyd, slobio, gwely. Diflas yn de?

Y broblem fawr ydi fod ein tŷ ni mor bell o dre fel ei bod yn drafferth mynd a dod. Ond dyna ni. Mae llygod yn y tŷ yn awr, yn mynd ar hyd y gegin pan nad ydynt yn credu fy mod i’n sbïo arnynt. Efallai dylwn i fynd o ‘ma fwy.

mercoledì, novembre 15, 2006

Gwers dda, gwers ddrwg

Does, bosib, teimlad well yn y byd pan fo gwers yn mynd yn dda. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cyfrannu rhywbeth at y plant, yn teimlo eu bod nhw'n dysgu ac yn ymateb iti, ac wedyn yn dweud diolch yn fawr ar ddiwedd y wers. Ar y llaw arall, mae gwers ddrwg yn gnoc sylweddol i'r hyder. Fe ges i fy ngwers ddrwg gyntaf heddiw. Llawn dosbarth nad oeddent eisiau dysgu nac ymateb na chau eu cegau am funud yn lythrennol.

Does gwaeth, chwaith, na chadw disgyblion i mewn ar ol y wers am bum munud 'er mwyn cael gair', a gofyn iddynt wella erbyn y wers nesaf (a tithau'n eitha' sicr na wnawn nhw). Trist iawn, feri sad.

Gwers i'w pharatoi erbyn yfory. Wypdi-dw.

domenica, novembre 12, 2006

Caneuon meddw

Fe fuon ni'n y Model Inn neithiwr, a dyma fi a Lowri Llew yn ysgrifennu caneuon nad bodolant ond hoffwn eu clywed rhyw ddydd megis:

 • "Help! I Need a New Toaster (Because I Love Bread)"
 • "Let Me Into Your Pocket"
 • "It's My Turn on the Harp of Love"
 • "I Want to Poo in your House and Eat All The Cheese"
 • "If Mustard Was Tough, Then I'd Be Loved"
 • "Imagine Sex Without Some Monkeys"
 • "Armpits Are A Girl's Best Friend"
 • "Never Mind The Queue, I Have a Trolley Full of Dust"
 • "The Bread Bin - My Secret Lust"
 • "I Love Playing in the Toilet With Children"
 • I Stuck a Giraffe Up a Lampost And Now It Won't Come Down"
 • "Let Me Put a Finger In Your Fridge"
 • "Dafydd Iwan Ate My Bread and Had A Poo"
 • "I Had Sex With a Penguin And Now Need Marriage Counselling"
 • "Is That An Uncle On The Shelf of Love?"
 • "My Nose Is Attracted To The South Pole"

giovedì, novembre 09, 2006

Straen

Does dadlau nad yw straen yn effeithio arnaf yn ormodol. Er, gan ddywedyd y math beth prin fy mod i wedi bod dan wir straen o’r blaen. Do, clywoch dair blynedd o gwyno cyson ar yr hwn flog, ond rŵan mae gen i reswm i gwyno.

Dw i’m yn meindio cyfaddef fy mod i wedi bod drwy Ysgol Dyffryn Ogwen ac wedyn y brifysgol yng Nghaerdydd heb wneud fawr o waith. Y gwir ydi, dw i wedi bod yn un ffodus. Dw i’m wedi adolygu ers TGAU, ac mae’r traethodau dw i wedi eu gwneud wedi bod o safon isel ond yn ddigon da imi basio. Yn waeth fyth na hynny, cofiwn i fyth ddarllen fawr o ddim ar gyfer eu hysgrifennu, gwneud ymchwil na chymryd gormod o ofal wrth eu gwneud. Gwnaed y rhan helaethaf ohonynt mewn cyfnodau o bedwar neu pum awr a minnau’n teipio fel y diawl yn malu cachu am bob dim dan haul a nef.

Felly, fel y gwelwch, yn addysgol mae fy mywyd wedi bod yn hawdd, a digon teg dywed yn ddi-her. Nid brolio ydw i o bell ffordd, mae’r ochr ddiog a diamynedd sydd gennyf yn rhywbeth bod cywilydd gennyf amdani, ond mae pethau wedi bod yn hawdd hyd yn hyn. Yn awr, mae traethawd manwl a dwfn gennyf i’w wneud a minnau prin heb ei wneud (yn dda). A fedraf i ddim methu; does cyfeiriad arall gennyf i fynd ond am hyn.

Felly dyma noson o waith sydd gennyf. Mae gwers i’w chynllunio yfory i’w wneud, yn ogystal. Ych. Tyred y Nadolig!

domenica, novembre 05, 2006

Crynu fel cryniadur

Gêm od oedd hi ddoe, yn de? A hithau yn yr wyth degfed munud dyma’r adrenalin yn dal ati i bwmpio, ac wedyn dyma’r dyfarnwr yn chwythu’i chwib a dyna ni. Chwydais i am hanner amser ddoe yn Y Mochyn Du, ond yn wahanol i’r arfer des o hyd i le da i wneud, a dymchwel fy nghinio o fadarch, cyw iâr, pupurau gwyrddion a nwdls rhwng y dail. A gwelodd neb mohonof. Balch iawn o’n i ‘fyd, a dweud y gwir wrthoch chi, achos fel arfer mai’n mynd ar hyd y llawr neu mewn i wydrau peint.

Beth bynnag, oeddwn i adref yn hynod fuan neithiwr, tua 11.30. Roedd Haydn yma’n barod yn cysgu ar ei wely, a fynta heb gael mewn i’r unlle. Mi nes i darfu ar draws barti preifat i bobl Drenewydd yn Tiger Tiger, cyn mynd o ‘na a cholli pawb a chael bwyd yn Chippy Lane am y tro cyntaf ers hydoedd.

Ceisiais am dacsi neithiwr. Roedd hi’n rhynnu, ond doedd ‘na ddim un i’w gael, ac fe fu’n rhaid imi gerdded adref, yn crynu fel cryniadur efo batris newydd (nis gwyddwn am y ffasiwn bethau, wrth gwrs). Ac felly y bu.

venerdì, novembre 03, 2006

Nid hawdd mo cynllunio gwers

Gwir yw fy ngeiriau. Ddoe, fues i’n cynllunio un wers a gymrodd, rhwng gwneud y PowerPoint, gwaith cartref a thaflenni (heb son am beth ddiawl ddyweda i yn ystod y wers) bedair awr imi. Nis dechreuais y traethawd yr oeddwn yn benderfynol o’i dechrau erbyn diwedd hynny. Stwffiais fy hun ar y soffa ac aros yno’n benderfynol am weddill y nos.

Heddiw, fodd bynnag, gyda gwers am y cynganeddion tu ôl imi, mi ddechreuaf y traethawd rŵan. Fe ges i ryw bwl o anhyder ddoe, a dechrau chwilio am jobs ar-lein yn hytrach na bod yn athro tan sylweddoli does dim byd arall sydd gennyf y ddawn i’w gwneud.

giovedì, novembre 02, 2006

'Dolig 2005

Dwi wedi bod yn aelod o youtube ers 'chydig bellach, ond byth wedi gosod fideo arno. Felly dyma'r un cyntaf; sef Cerys Matthews yn canu 'Arglwydd, Dyma Fi' yng Nghlwb Rygbi Bethesda yn 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=fIZF1o1VLbc

mercoledì, novembre 01, 2006

Ecrafing Sbarang

Mae teimlad ofnadwy gennyf fi am neithiwr. Aml iawn mi wna i dwat o’n hun allan; dw i’n fodlon cyfaddef hynny. Ond neithiwr mae teimlad gennyf fy mod yn waeth nag erioed. Dw i’m yn cofio lot, ond fy mod i’n eistedd ar gadair yn rhywle a methu codi, a chwydu mewn i wydr peint o flaen pawb. A’r hwn fore, mae gen i gywilydd dangos fy wyneb, er nad oes neb o gwmpas i fy ngweld diolch i’r Arglwydd.

Mae gen i glais hefyd. Clampglais mawreddog sy’n ddu ac yn biws ar ochr fy mhen glin. Aeth criw ohonom i go kartio ddoe, dachi’n gweld. Fi oedd y gwaethaf o bell ffordd, yn anffodus, heb fath o reolaeth dros y cerbyd, yn troelli ar hyd y trac (neu oddi arno, i fod yn fanwl gywir) ac fe ges i ddiawl o smash ac o’r herwydd hynny cefais y clais. Er hyn, rhywsut, llwyddais i gael yr ail lap cyflymaf (ac nid dim ond myfi a gafodd sioc).

Felly dyma fi yn fy ngwely, llenni ar gau, yn poenydio am ba bethau a wnes neithiwr. Ar fy mywyd, os mae’n ddrwg ofnadwy, yfaf i ddim fel hynny eto. Efallai, yn wir, ei bod yn amser callio.

lunedì, ottobre 30, 2006

Saw III

Dydw i ddim am smalio i chi, cefais y profiad gwaethaf bosib yn y sinema neithiwr. Gwelais Saw III.

Anghofiwch y cyntaf a’r ail; mae’r rheiny’n pink bunny and pony material o’u cymharu â Saw III. Mae’n ddibwynt o waedlyd, ac mi fyddaf onest, bu bron imi chwydu yn ystod y chwarter awr agoriadol. Nid yw perfeddion a gwaed at fy nant yn y lleiaf, fel yr eglurais wythnos ddiwethaf. Bu imi fwynhau’r gyntaf yn y gyfres; yr ail nid cymaint ond yn falch fy mod wedi ei weld. Mi fedraf ddywedyd â’m llaw ar galon yr edifaraf weld y drydedd ffilm. Roeddwn i’n ypset iawn yn gadael, ac fe ges i noson annymunol iawn o gwsg neithiwr, wedi breuddwydio fy mod wedi cerdded i Langefni i brynu tŷ.

Er mwyn Duw, nad ewch i weled yr hwn ffilm.

venerdì, ottobre 27, 2006

Brêc

Mae hanner tymor arnom! Plant yn hapus, myfyrwyr yn hapus, addysgwyr yn hapus, tra bo’r gweddill ohonoch yn sdyc mewn swyddi lle na chewch wythnos o feddwi didrugaredd a llwyr. Esboniais y byddaf i’n aros o leiaf yn ychydig yn chwil o heno hyd at Ddydd Mercher. A syniad da ydyw mi gredaf.

Mi ddysgais fy ngwers gyntaf ddoe. Aeth o’n wych; a doedd ‘na ddim math o nerfau arna’ i. Rhoddodd hwnnw sioc a bŵst hyder imi. Oeddwn i angen hynny; yn gynharach yn yr wythnos doeddwn i ddim yn siŵr bod y peth dysgu ‘ma i mi, gwelwch. Erbyn hyn dw i’n eitha’ hapus dal ati a mynd ymlaen ac ymrwymo fy hun at rywbeth. Sy’n eitha’ da, achos byddwn i’m yn gwneud uffern o ddim arall ‘blaw am hynny.

Heno, mi af allan. Fe feddwaf am y tro cyntaf ers pythefnos. Methu disgwyl!

martedì, ottobre 24, 2006

Atgofion

Ymwelais â’r hen flog am y tro cyntaf ers hydoedd dim ond rŵan.

Trist iawn ydwyf. Tair blynedd o’m mywyd … wedi mynd …

lunedì, ottobre 23, 2006

Y Llun yn UWIC

Henffych gyfeillion mân a mawr! Dim gymaint y rhai mawrion. Tueddol ydynt o beidio â gallu eistedd ar gadair cyfrifiadur canys fe’i melir ganddynt felly nas medrant ddarllen yr hwn flog wrthun. Er, os mai pris gordewdra ydyw peidio â medru darllen fy mlog, prin ei fod yn bris mawr.

Yn UWIC y bûm heddiw, yn chwerthin drwy’r dydd a chael hwyl fawr. Wyddwn i ddim os ydych chi’n ymwybodol o Clive Rowlands, ond mae’r dyn yn chwedl yn ei hun, ac wedi wythnos mewn ysgol uwchradd mae’r Llun yn rhywbeth i edrych ymlaen ato, gyda’r hen Clive yn codi gwên o hyd yn ddi-ffael. Efe ydi tonic fy jin, a mawr barch sydd gennyf ato.

Er hyn mae Dydd Llun yn ddiwrnod hollol ddiddefnydd, mewn gwirionedd, a phrin y dysgaf i ddim.

Sut bynnag, gyfeillion, rwy’n mynd allan heno. Wedi mynd i’r ysgol gyda phen mawr ar fy nghyntaf wythnos yna nid byddaf yn gwneud hynny eto, ond mynd am fwyd i fwyty Eidalaidd. Pen-blwydd Rhys ydyw, felly pen-blwydd hapus iddo fo. Dw i’n ffan fawr o fwyd Eidalaidd, er mi aiff a Tsieinîs â fy ffansi o bryd i’w gilydd. Fe ges i un neithiwr am y tro cyntaf ers hydoedd a sgỳm ydoedd, gyda bîff cnoillyd annifyr a llysiau caled. Er, mae’n siŵr nad oes diddordeb gennych chi erbyn hyn, nacoes?

Oni’n ama.

domenica, ottobre 22, 2006

Ffarwel i fro fy mebyd

Wel mi ges i ddiwrnod anniddorol ddoe, o ystyried fy mod i adra’. Es i weld Nain, ac fe ddywedodd hithau ei bod hi’n meddwl fy mod i’n dod adra’r penwythnos yma, er na roddais i na neb wybod iddi. Conecshyn sydd gan Nain a fi, dachi’n gweld. Fodd bynnag, aeth hithau’n ymlaen i drafod teledu Cymraeg, ac esbonio bod Naw Tan Naw yn “rhaglen ddoniol ond lot o sôn am secs ynddo fo” a bod Tipit yn hwyl fawr i’w wylio. Eglurasai sut y mae’r gêm yn gweithio, a rhywsut llwyddodd i’w chyflwyno’n waeth nac ydyw mewn difri. Dawn sydd i Nain, yn wir; pe fyddai hithau’n ysgrifennu adolygiadau S4C byddwn ni gyd llawer mwy siomedig pan fyddai’n dod at y gwylio, dw i’n amau dim.

Typical fy mod innau wedi dod fyny ar y penwythnos bod rhyw hogan wedi cael ei herwgipio o Wrecsam a bo’r Heddlu yn cau Pesda allan o’r byd drwy archwilio pob un car sy’n mynd allan o’r pentref. Dydyn nhw heb f’archwilio i eto, er prin y dônt o hyd i ddim yn fy nghar ond am gwm cnoi a CD Dafydd Iwan. Boed y rheiny’n gryfder imi fentro’r daith lawr i’r ddinas fawr (wn i ddim pam fo pobl yn cyfeirio at Gaerdydd fel ‘y ddinas fawr ddrwg’. Nid mawr mo Caerdydd, a phrin ei bod yn ddinas mewn difri. Er, dydi hi’n sicr ddim yn ddrwg o’i chymharu â …. Wwwwww …. Sir Fôn? Heh heh. Weloch chi FYTH mo hynny’n dod, naddo?).

Sut bynnag, fe af drachefn i Gaerdydd heb weld na mynydd na llyn na chlogwyn tan y ‘Dolig. Hwyl fawr fro fy mebyd (does mab gennyf), fe’th welaf eto!

sabato, ottobre 21, 2006

Rachub yn y glaw

“He’s an ugly little bloke, but humourous and clever”

-- Mam, am Ian HislopMae rhywbeth adfywiol iawn am law'r Gogledd. Does gwair yng Nghaerdydd sydd mor ir, nac yn arogli cystal â gwair y Gogledd. A dydi hi ddim fel bo’r Gogledd yn wlypach na Chaerdydd: trwy’r wythnos mae hi ‘di bod yn dywydd crap yng Nghaerdydd, ac yn ôl adroddiadau cyson Mam a Nain yn eithaf braf yn y Gogledd. Wedyn dw i’n cyrraedd, ac mae’n newid byd.

Ydw, dw i’n ôl yn Rachub, cadarnle’r Gymraeg a smôcs rhad. Richmond, gan amlaf. Ond tu hwnt i’r pwynt hynny ydyw. Dw i’n falch o fod yn ôl. Mae mynd i’r ysgol yn llawer mwy blinedig i athro na disgybl, er cyn hwylused ydyw chwerthin am ben rhai o’r plant rhyfeddach, ymhyfrydu yn wir garedigrwydd a mwynder rhai, a blino ar y rhai trahaus ac anghynnes. Go damnia na chaf i eu henwi yma.

Felly dyna grynodeb byr ac eithaf aneglur o’m hanes diweddar ichwi. Byddaf yn dysgu fy ngwers gyntaf yr wythnos nesaf; ac er mai dim ond blwyddyn 7 y byddaf yn eu herio mae fy nerfau yn cael y gorau ohonof. Cefais freuddwyd, gwelwch, am fy ngwers gyntaf, ac fe fu’n rhaid imi weiddi nerth fy mhen a gyrru dau ddisgybl allan o’r dosbarth. Er mwyn Duw, na fydded hi fel’na go iawn.

mercoledì, ottobre 18, 2006

Arfer

Mater o arfer ydi popeth ynde? Dw i wedi dechrau arfer gyda chodi yn y bore bach a mynd i'r ysgol, a llwydo gwneuthur brechdan imi fy hun cyn hynny, cael panad a afal. Ffycin pro.

A dywedyd y gwir dw i'n well na rhai am ddeffro. Mae Haydn Blin byth a beunydd yn cysgu, er ei fod yntau'n hen fyfyriwr diog sy ddim angen gwneud dim byd bellach efo'i fywyd. Mae yntau'n cysgu ar y funud, ac yn cysgu'n ormodol a fynta'n cae codi tan o leiaf 8 fel rheol.

Nid peth diog mo Ellen, ond fydda i'n gwneud pwynt o beidio cysylltu fy hun gormod gyda pobl sy'n bwyta melons beunydd. A iogwrt, er fy mod innau'n bwyta'n iach y dyddiau hyn. Er, eto, celwyddau noeth ydyw dy fod yn teneuo os dy fod yn bwyta'n iach. Dw i dal yn dew, a mae fy ngwallt yn teneuo, a minnau'n gyffredinol llai ddeniadol pob dydd a dywedyd y gwir ichwi efo'n sbecdols a'm coes giami. Ooooh.

Dw i'n mynd adra am y penwythnos, am y tro olaf cyn y Nadolig. Efallai bod bywyd mwy diddorol fyny fan 'na ar y funud 'na fama. Gawn ni weld.

lunedì, ottobre 16, 2006

Pam dw i'n gwneud hyn imi fy hun?

Dywedyd ydwyf am yr hwn ffilm newydd y Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Os weloch chi'r un gyntaf fyddwch chi'n cofio bod o'n eithaf sgymaidd ei naws, ac mae hwn cryn dipyn yn waeth. Champion; mae hynny'n ffein. Ond nid imi.

Y mae dau math o bobl dachi'n gweld, pan y daw hi at ffilmiau arswyd. Y cyntaf ydi'r rhai sydd yn ffricio allan gyda rhai seicolegol, a'r ail ydi'r rhai nad ydynt yn medru handlo gwaed a darnau randym o gyrff yn cael ei dorri ffwrdd. Mi fedraf innau ddelio gyda rhai seicolegol yn llwyr: bosib iawn mai dyna'n hoff genre (blaw am ffantasi: caru ffantasi), ond pan ddaw hi'n at waed dw i'n un eitha gwael. Y broblem yw nid hynny, ond y ffaith fy mod i'n argyhoeddi fy hun fy mod i'n hoff o'r genre, mynd i'r sinema a theimlo'n ofnadwy wrth gerdded allan.

Dyna sut deimlais i neithiwr gyda'r TCM:TB. Roedd, wrth gwrs, digon o ffilmiau eraill, ond roeddwn i'n eithaf penderfynol o wylio ffilm 'sydd am fy nychryn', felly llwyddiant o noson ydoedd o ran hynny. Casau llwyddiant o noson.

domenica, ottobre 15, 2006

Byw am y Penwythnos

Addewais fy hun, wedi wythnos caled, ac yn aml annifyr o waith, y byddwn yn byw er mwyn y penwythnosau, sef meddwi nos Wener, nos Sadwrn a slobio ddydd Sul. Wedi'r penwythnos yma dw i'n eithaf digalon.

Nos Wener mi arhosais yn ty efo cans, yn gwylio pethau erchyll fel 'Tipit' a '9 Tan 9'. Roeddwn i'n gwely erbyn tua 11. Nos Sadwrn, roeddwn i'n edrych ymlaen at fynd allan, ond mi gesi cans a pheidiais a symud. Gwely erbyn tua 11. Ac rwan mai'n ddydd Sul ac yn ddydd o slobian, er fy mod i wedi cael mwy na digon o wneud hynny.

Yn wir, os dyma weithio, sef 5 dydd o waith a dau ddydd o aros mewn, gwaeth imi drengi yn awr. Dyma'r tro cyntaf ers sbel fy mod i wedi ysgrifennu blog am ddiflastdod. Ond mae'n waeth.

Cefais i freuddwyd neithiwr, am y wers gyntaf. Roeddwn yn hyderys ond gwnes ddim ond gweiddi, a gyrru plant allan o'r dosbarth a'u cael nhw'n dweud eu bod nhw'n meddwl fy mod i'n cwl cyn y wers yma. Hynod, hynod anamserol, os ca i ddweud.

giovedì, ottobre 12, 2006

Y Blinedigaeth

Pan mae rhywun yn codi am 6.50 bob bora maen nhw'n dechrau blino. Dw i'n flinedig, a minnau'n codi bryd hynny. Buan iawn bu imi sylweddoli bod gweithio yn joban flinedig, sy'n sugo'r egni ohonat. Mae'n waeth i athrawon: mynd adra, marcio, cywiro a.y.b. Ond mae o cyn waethed os ydach chi'n gwneud dim ond arsylwi bum gwers y diwrnod. Nid yw arsylwi, sef eistedd yng nghornel y dosbarth yn cymryd hynny o nodiadau a fedrwch, yn hwyl. O gwbl. Ond bydd y rhai ohonoch sydd wedi bod, neu yn, gwneud cwrs dysgu yn gwybod ei fod hi'n well o lawer na'r syniad o ddysgu y wers gyntaf. Dw i'n giakku brics.

Ches i fawr o gwsg neithiwr, er fy mod i'n fy ngwely cyn ddeg. Mi ddeffroais am tua hanner 'di un yn poeri bob mathia o stwff brown allan lawr y toiled. Poeri, nid chwydu, cofiwch, a minnau bron a thagu wrth wneud. Tybed beth ydyw? Ymwared a gwybodaeth y dydd, mi dybiaf. Neu gwario gormod o amser ynghanol mwg. Wyddwn i ddim.

lunedì, ottobre 09, 2006

Ofnadwy

Yn ddiweddar mae 'ofnadwy' yn air yr wyf yn ei defnyddio'n aml. Wn i ddim pam, ychwaith. A 'gwych'. Eithaf ofnadwy ydoedd heddiw, fodd bynnag, yn eistedd unwaith eto yn UWIC yn dysgu diawl o ddim byd, ond chwerthin ar y ffaith bod gan Llinos ddau bry cop yn ei gwallt. A ffwrdd a fi eto i'r ysgol yfory.

Dw i'n hynod flinedig. Neithiwr roedden ni draw yng nghartref y genod yn gwylio 'Top Gun', a buan iawn y bu imi sylweddoli nad yw'r ffilm yn gwneud fawr o synnwyr i neb.

Wedyn mi es i'r gwely a chysgu. Diwedd arni.

domenica, ottobre 08, 2006

Noson a Diwrnod Anniddorol

Roedd yn ddiwrnod annifyr. Gêm ofnadwy, a'r stadiwm yn ddistaw iawn. Dwi byth, yn fy myw, wedi teimlo cyn waethed wedi gêm o unrhyw math o'r blaen. Oeddwn i'n disgwyl inni guro. Ond dyna ni, mae timau Cymru wastad yn ein gadael ni lawr pan ein bod ni'n disgwyl rhywbeth ohonynt.

Felly fe'r oeddwn innau braidd yn anhapus am weddill y diwrnod. Dw i'n un o'r pobl 'na sy'n ypsetio os mae Cymru'n colli ac mae'n sbwylio fy nos. Felly dan fy sang oeddwn yng Nghlwb Ifor a phob pa le bynnag arall yr oeddwn.

Trist oeddwn hefyd na ddigwyddodd fawr o ddim a wyddwn i amdano yn ystod y nos. Hynny yw, nis cofiaf; meddw oedd fy mhryd a gwedd. Er hyn, bu imi fwynhau'r carioci yn y Model Inn yn fawr iawn, a ni'm teflid o Glwb Ifor ond mi adawais yn fuan. Oeddwn i'n flinedig, a chefais Whopper ar y ffordd adref; sy'n eithaf od achos dw i'm yn hoff iawn o Burger King, na mayonnaise, na Whoppers.

Yr hwn fore mae'r blas yn fy ngheg ohono, yn ogystal a blas bob math o bethau nad ydwyf yn sicr ar hyn o bryd beth ydynt. Mae cwrw yno. Efallai ffag neu ddau. Fodca wrth y wisdom teeth. A chwd. Lot o chwd.

giovedì, ottobre 05, 2006

Yn ol ar-lein!

Mae'n rhyddhad ond yn Newport Street mae yn awr ryngrwyd, a mi fedraf flogio yn awr cyn gymaint a mynnwn! Mwynhau'r ysgol uwchradd hyd yn hun. Mwy i ddod nawr ac yn y man!

sabato, settembre 30, 2006

I'r De

Wel, gyfeillion, wedi wythnos yn y Gogledd mae'n bryd imi ddychwelyd i Gaerdydd mawr drwg, er fy mod wedi wirioneddol mwynhau fy mhrofiad gyntaf o ddysgu yma yn y twndra. Ond myfi a fwynhaf mynd i Glwb Ifor heno, gyda phawb yn ôl yno; er fod y Llew a Ceren wedi cael ban, a Haydn mwy na thebyg wedi ar ôl iddo geisio taro un o'r bownsars y mwng wirion iddo fo. Iawn, mi ga' i gic-owt erbyn diwedd y nos, ond dim nes imi ddawnsio'n wirion a dwyn diodydd pobl eraill.

Wythnos nesaf dw i'n cael fy mharashiwtio mewn i ysgol uwchradd (ond cha i ddim dweud lle, wrth reswm. Fe gewch chi wybod rhywbryd, pan welwch chi fi yn chwil, a mi anghofia i fy mod wedi dweud wrthoch chi cyn dweud wrthoch chi unwaith eto pan fy mod yn chwil er fy mod wedi dweud wrthoch chi o'r blaen pan yn chwil ac felly'r parheid y cylch). Ac erbyn hyn dw i'n edrych ymlaen yn arw. Y ffordd wela' i hi ydi os nad ydw i ofn pobl, be ddiawl sy 'na ofni gan blant?

mercoledì, settembre 27, 2006

Nainddyfyniadau

F'annwyl Nain, seren fy nos a haul fy niwrnod! Mi esi gweld Nain wedi ysgol heddiw. Does gwell na'i gweld hi'n contio fy nhaid druan.

Mae o'n symud. 'Lle mae hwn yn mynd eto?' ebe hi.

N: What's wrong, can't you walk? You been sleeping all day?
T: No I ain't. I been on the bike doing my exercizes.
N: Well you're walking like you been sleeping. You should be all surple.
T: Surple? Ha!
N: Yes you should.
T: Well I don't know what surple means, I think you mean 'supple'.
N: Oh sorry, Mr Correct.

Oes gwaeth sarhad na hynny? Oes, os mae Nain o gwmpas.

N: Hogyn del ei Nain ydi o!
Fi: Ia, Nain.
N: Wel, mae'n rhaid i rywun ddweud bo ti'n ddel, does.

martedì, settembre 26, 2006

Yr Atrocious Ocean

Wel o leia' do'n i'm yn goro gwisgo tei heddiw. A dw i 'di penderfynu mai athro ydi'r swydd imi. Achos fedrwch chi ddim bod yn gysgwr proffesiynol. Fe allwch gysgu o gwmpas yn broffesiynol, ond nid Abi Titmuss mohonof (na Haydn) felly gwnaf i ddim mo hynny. Wel. Efallai rhywbryd. Mae puteindra yn well na dim, wedi'r cyfan. A dw i'n siŵr y blinaf i ar addysgu rhyw bryd.

Nad ymboenwch, nid oes gen i ddiddordeb yn adrodd hanes fy niwrnod ichi. Wel, efallai. Roedd un o’r plant ddoe yn credu mai enw’r ‘Atlantic Ocean’ yw’r ‘Atrocious Ocean’, ac fe fu un yn sôn am y stabings ym Methesda i’w gyfeillion o dramor pan wnaed fideos ar eu cyfer.

Wedyn mae rhywun yn clywed bod hanner dda o’r plant yn dod o gartrefi di-Gymraeg (neu sy’n Gymraeg ond ddim yn pasio’r Gymraeg ymlaen i’w plant, sydd jyst yn typical, tydi?). Ac mi sbwyliodd hwnnw ychydig ar fy hwyliau, dw i’n fodlon cyfaddef, er bod y Gymraeg yn gryf yn yr ysgol.

Beth bynnag, isio son amdanaf fi fy hun ydw i, nid pethau mwy, a phwysicaf (os ydyw’r math beth yn bodoli yn yr hwn fyd). Wythnos i heddiw fe fydda i yn yr ysgol uwchradd. Mae hynny’n eitha’ dychryn rhywun, a dywedyd y gwir yn onest. Dychrynais unwaith hefyd yn meddwl bod ci wrth fy ymyl ond fy mharker ydoedd, er mai stori wahanol ydi honno nas chaiff mo’i hadrodd fyth yma.

Ac os ma’r plant yn fy nghosi eto mi roia i slap iddyn nhw. Y moch bach. Ciwt.

Ymfeddalaf..

lunedì, settembre 25, 2006

Meddalu

Dw i'm yn meindio cyfaddef nad oes gen i fawr o ddim i'w ymfalchio ynddo fo. Un o'r pethau, fodd bynnag, yr wyf yn ymfalchio ynddo'n ddi-ymddiheuriad yw'r ffaith fy mod i'n hen beth ystyfnig, bengaled ac oeraidd ei galon ar y cyfan. Mae gen i galon o garreg dan yr hwn arwyneb boliog gnawdiol, a fel phob rhyw berson felly dw i'n ymfalchio ynddo.

Felly faint o sgytwad ges i heddiw wrth ddarganfod fy mod i'n eitha hoff o weithio gyda plant? Fel y dywedais, fedra i ddim enwi ysgolion, ond dw i mewn ysgol gynradd am wythnos a heddiw fe fu imi mwynhau caredigrwydd y plant yn ofnadwy, a'r ffaith eu bod nhw isio siarad, amdanynt hwy eu hunain ac amdanaf fi wrthyf. Rydym ni'n son am blant sy'n llai na phump yma, a gwr bonheddig (myfi, canys pendefig ydwyf fy naws, nis gallaf mo'i gwadu) sydd wedi ers ei fywyd fel oedolyn pregethu'i gasineb a'i ddirmyg tuag at blant, a'r ffaith y sbadded ef ei hun cyn eu cael.

Ond mwynheais heddiw. A fyddech chwi nad ydych yn f'adnabod ddim yn llawn dallt yr ysgytwad a gefais wrth fwynhau. Byddai pawb sy'n f'adnabod yn dallt, ond ddim cweit yn dallt pam fy mod yn ei chyfaddef o flaen pawb. Dw inna'm chwaith.

Ymhle yr atelir? Cwningod yn anifeiliaid anwes a chandi fflos i frecwast? Treulio f'amser yn gwylio My Little Pony a phrynu llyfrau lliwio mewn? Boed i Dduw maddau imi am heddiw gwahanoleiddio fy hun o'r ffordd ag Efe a'm gwnaed. Dw i'm am droi'n sofft. Mi a'i allan heno a sgwashio bwni, jyst er mwyn profi fy hun yn iawn.

domenica, settembre 24, 2006

Y 50 nesaf o pethau sy'n eich cythryddu...

Mae’r penwythnos gyntaf nôl wedi rhoi cyfle imi adlewyrchu drachefn ar fywyd. Neu, yn hytrach, y pethau drwg am fywyd. Pwynt bywyd ydi eich cythryddu cyn eich gyrru i’r uffern. Felly, a fi yn fy olaf aflonyddiadau (mwy na thebyg – does gen i fawr o hyder am hyd fy oes), dyma mwy fyth o bethau i’ch corddi cyn eich diwedd prudd. Ac er mwyn profi i Delyth nad diog mohonof:

51) Pan fyddwch yn mynd i bysgota a dachi’n rhedeg allan o linell
52) Y bastads ar Queen’s Street sydd eisiau siarad efo chi am elusennau neu ‘pa sudd afal ydych chi’n yfed’
53) Pobl sy’n gofyn ‘be ti ‘di ddal’ pan ti’n pysgota
54) Cwestiynau amlwg eu hateb
55) Pobl sy’n mynnu dy fod yn edrych yn drist/blin pan nad wyt o gwbl
56) Pryfaid bychain
57) Trwyn Gwyneth Glyn
58) ‘Ti mond yn gweld tylwyth teg os ti’n coelio ynddyn nhw’. Pam?
59) Y ffaith bod y mwyafrif o’r Cymry ddigon stiwpid i bleidleisio dros Lafur

60) Marwolaeth ar amser anaddas – fel hers o dy flaen pan ti efo can milltir arall i gyrraedd nes Caerdydd
61) Munchkins
62) Celebrity Love Island
63) Llysieuwyr
64) Unrhyw un sy’n mynnu fod gan goed deimladau
65) Babanod
66) Genod 14 sydd isio babi
67) Pobl sy’n cynllunio pethau i’r manylyn olaf
68) Smartcars
69) Pobl sy’n giglo pob tro mae rhywun yn dweud ‘69’. Fel fi. Hihihi!

70) Pobl sy’n rhoi enwau gwirion i’w plant, fel ‘Peaches’, ‘Apple’ neu ‘Gruffudd ab yr Ynad Coch’
71) Fersiwn McFly o ‘Don’t Stop Me Now’
72) Trendy Bars
73) Pobl sy’n dweud bod acen y gogledd yn swnio’n ‘thic’. Gennai newyddion ichi; dachi’n swnio’n waeth.
74) S4C yn portreadu pawb o’r gogledd fel pobl ddigalon, alcoholic, a phawb o Gaerdydd fel ‘cŵl’.
75) Rhoi pethau’n ôl yn yr oergell heb ffoil na clingfilm arno
76) Gweithwyr bar sy’n edrych yn hurt arnat pan ti’n dweud ‘peint o Carling’ yn lle ‘pint of Carling’. Plîs.
77) Pobl sy’n mynd ‘Waw! Ti mor Gymraeg!’
78) ‘Dwi’m yn gwrando ar nhw achos mae nhw’n boblogaidd’
79) Goths. Yn enwedig y rhai sy’n meddwl eu bod nhw’n ‘unigryw’.

80) Hipis.
81) Pobl sy’n gofyn wrthot ti’n stryd os cawn nhw 10c er mwyn prynu panad
82) Gweithwyr bar/siop sych
83) Rhieni sy’n bwydo eu plant gyda têc-awê bob nos
84) Scientology
85) Unrhyw un sy’n fy annog i i fyw fy mywyd i’r eithaf. Dw i’m isio.
86) Llefrith soya
87) Pobl sydd byth yn trio bwyd newydd
88) Powys
89) Pobl sy’n mynnu bod galw rhywun du/Pakistani a.y.b. yn ddu/Pakistani yn hiliol

90) Acen Lerpwl
91) Pam dachi ar fin cwblhau rhywbeth, ac mae pethau’n mynd yn anghywir, a ti’n teimlo dy fod yn gorfod dechrau eto
92) Mab Dr Mark Sloan
93) Ynganu ‘ei’ fel ‘ai’ yn y Gymraeg
94) Gwefusau tragwyddol llaith rhai pobl
95) Pan fo past dannedd ar fy wefus a does neb yn dweud wrthot ti tan amser cinio
96) Siopau Bwyd Iach
97) Pobl gwyn sydd efo gwallt fel rasta
98) Pobl heb farn
99) Gorfod smalio eich bod hi’n hapus dros rywun, tra eich bod yn nwfn eich calon wedi gobeithio am eu chwalfa

100) Cael sialens, fel, dywed, ysgrifennu 50 mwy o bethau sy’n eich cythryddu, neu cael ei lablo fel ‘diog’, a methu anwybyddu hynny, a gorfod ei gwneud.

venerdì, settembre 22, 2006

Dechrau go iawn go iawn

Bydda i'n mynd i ysgol fach am wythnos wsos nesa'. Gwell imi beidio dweud pa un. Na pha ysgol uwchradd y bydda i'n mynd i; Duw a wyr pwy sy'n darllen y rybish yma, ond efallai eu bod nhw eisiau dymchwel fy myd drwy gwybod popeth amdanaf sy'n eitha hawdd gwneud gan fy mod i'n dweud cyn gymaint o bethau ar yr hwn flog. Anadl.

Dw i'm am eich cadw chi. Yn Rachub ydwyf drachefn, wedi gyrru fyny heddiw ac yfed lot o ddwr canys fy mod allan neithiwr a chanfod fy hun mewn gaybar efo Nerys Crymych. Sy'n eitha od, tydi?

martedì, settembre 19, 2006

Bore da

Dw i'n dechrau mwynhau'r cwrs, ond fel a allwch weld 'sgen i dal ddim rhyngrwyd yn y ty. Dim ots. Dw i'n gwneud wythnos yn yr ysgol fach wythnos nesa ac erbyn fyddai'n ol fydd gynnon ni hwnnw'n ty. Fedrai'm sgwennu mwy achos mae gen i ddarlith plys mae'r botwm DELETE wedi torri ar y cyfrifiadur yma jyst er mwyn pisio fi off. Casau 9.08AM

mercoledì, settembre 13, 2006

UWIC

Helo 'na! Shwmae! Ie, fi Dai sy 'ma. Oni bai na Hogyn o Rachub dw i, a dw i'm yn gofyn sut ydach chi achos dwimisho. Newydd gyrraedd UWIC a darganfod bod y cwrs yn edrych yn erchyll. Ac mi oedd miwsig Clwb Ifor nos Sadwrn yn erchyll. Ac mae'r pryfaid yn ein ty ni yn Newport Road yn erchyll, a hynny oherwydd nad oedd Haydn nac Ellen wedi rhoi'r biniau allan am fisoedd. A dw i'n teimlo'n erchyll yn gorfod codi bob bore am wyth a mynd i Cyncoed. Ga'i sioc flwyddyn yma, wchi.

Dw i'n dechrau mewn ysgol mewn llai na phedair wythnos. Mae hynny'n fy nychryn. Ond ma'n beth da gweld fod pawb arall wedi cael cymaint o sioc a mi.

Fedrai'm aros. Mae'r clicio parhaol yn ystafell gyfrifiaduron UWIC yn mynd ar fy mhen. Dw i wedi blino. Dw isho bod yn fyfyriwr drachefn.

mercoledì, settembre 06, 2006

Dychwelyd

Iep, dw i'n dychwelyd i Gaerdydd heddiw, ac oni bai fod Haydn wedi tynnu fys allan o'i din a gosod rhyngrwyd yno clywch chi ddim gennyf fi am sbel. Peidiwch poeni, fydd gen i'm byd i wneud ond slagio plant ysgol off.

Twdls!