lunedì, febbraio 27, 2006

Iwerddon

Waaaaaaahaha dw i'n caru Iwerddon! Newydd ddod yn ein holau o'r Ynys Werdd a wedi mwynhau o gymaint! Hynny yw heblaw am y ffaith y gwariais i dros 160 ewro a bod y tafarndai i gyd yn drewi o rech Guinness. Fel ddudodd un boi You Welsh are brilliant, you come here and spend yer money and do a good atmosphere, but you bloody stink! Doedd 'na bron dim Gwyddelod allan, dw i'm yn meddwl bod meddwi'n gachu'n rhan mor hanfodol o'u diwylliant nhw ac y mae i ni, a'r Cymry oedd y mwyafrif ymhob un lle yr es i. Da 'da ni, de? Diolch i Dduw bod y Cymry'n well yfwyr na mae Gavin Henson o chwaraewr rygbi...!

Roeddwn i'n shatyrd erbyn nos Wenar. Doeddwn i heb gysgu ers tua 38 awr ac wedi meddwi ac wedi marw. Fe lwyddem ddod o hyd i le oedd yn gwerthu peintiau am saith y bora o'r enw Slatterleys a Guinness a gafwyd gan bawb heblaw am Haydn a gafodd banad. Fe arhosem ni yna cyn symud ymlaen i'r Boar's Head a chefais f'argyhoeddi nad oeddem ni'n cael canu tan 2.30 achos dyna pryd oedd disgwyl i'r Frenhines farw. O diar. (Buo hi fyw, gyda llaw).

Wel roedd hynny'n fuan oll a doeddwn i methu a chowpio heb gwsg nos Wener, felly dyma fi'n mynd adra i'r hostel yn eitha fuan dw i'n siwr. Piti 'fyd achos roeddan ni'n cael bwyd hollol hyfryd mewn rhyw fwyty. Roeddwn i wrth fy modd gyda fy Mhasta Molly Mallone ond wedi meddwi gymaint nad ydw i bellach yn cofio sut flas oedd arno. Digwyddodd hyn oll wedi imi chwarae ar biano mewn rhyw pyb mor galed fel y bu i fy mawd waedu drosto i gyd, ac wedi rhyw Wyddel ein dwyn a chynnig 22,000 mil o gynnau imi er mwyn rhyddhau Cymru!

Arafodd llif y cwrw nos Sadwrn ond aethom ni i dafarn wych a gwylio band byw a chontio Saeson gyda'r lleolion. Mae 'na fandiau byw ymhobman dros Iwerddon a mae nhw'n wych ac yn canu popeth dan haul a lleuad. Y broblem oedd bod bobman yn cau'n fuan a dim ond rhyw chwech ohonom a aeth ymlaen a thrio Lagyr Cryfaf Y Byd sy'n 14% ac yn blasu fel chwys tin gafr. Llwyddem ni gael cic owt o dacsi hefyd diolch i Savage yn agor y drws pan oeddem ni'n ganol stryd a dechrau chwydu a'r gyrrywr yn gweiddi What ye doing? What the bloody hell ye doing?
Diwrnod hyfryd iawn oedd hwnnw, gyda'r Alban yn curo'r Saeson a thafarn o Wyddelod a Chymry'n cyd-gefnogi'r Albanwyr. Dw i'n caru bod yn Gelt!

Www ma'r blogiad ma'n hir! Dydd Sul a doeddwn i methu yfad iot a roedd gennai binau bach achos roeddem ni'n eistedd ynghanol y llawr caled heb seddau yn weddill. Ond wedi'r golled siomedig dyma'r band yn dod ymlaen a chodi calonnau'r Cymry. Dw i'm yn cofio enw'r dafarn ond roedd o'n llawn dop (crysau cochion i gyd oni bai am un Gwyddel barfiog blin) a chael peint yn hunllef, yn hunllef, cofiwch! Oooo diar roedd pethau'n mynd o ddrwg i waeth o ddrwg i waeth mewn difri calon er mwyn y nefoedd![/mode hen ddyn Haydn/Ellen]

Yn y diwadd aeth Ellen a fi adra yn eitha fuan ac o ystyried bod Owain Ne yn sadist drwg ac isho pawb godi am chwech er bod y fferi ddim yn dechra tan 8.30 roedd hi'n syniad eitha da a dweud y gwir yn onast. Gwelsom ni'r cwpl hyllaf yn y byd yn snogio ar y ffordd adra a jyst mynd yyyyyyyych! wrth basio, sydd braidd yn anghwrtais. Ond diawl oeddan nhw'n hyll. Ond dw i'm yn Picasso 'chwaith (jôc mewnol, na phoenwch).

Araf ydoedd y cwch nôl, a'r bys yn arafach byth rhwng Ellen yn bitshio pawb, Haydn a fi'n trafod cael partneriaeth sifil (jôc! Ma'r boi'n drewi) a'r gyrrwr bys yn mynd rownd Byrmingham er mwyn cyrraedd Caerdydd. Er mwyn y Nefoedd!

Ieeeei llunia!O. Mai. God. Dydi'r hogan siriysli methu helpu ei hun.

Ellen y dyfodol: alcoholic trist.

'O Iesu, mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth!' - nis fwynhaeid y panad gan Haydn

Y llun gorau erioed o Lowri Dwd; yn syml oherwydd y ffaith nad ydi hi ynddo fo. Nath Haydn taflud darn o rew arni wrth imi geisio tynnu llun ond rhoi timer y camera ar yn lle a dyma Lowri'n neindio fel llyffant o'r ffordd, a dyma'r llun a gaed. Hihi!

Band nos Sadwrn. Hen a gwych y tri ohonynt, ac yn ganwyr well na Ceren.

Noson allan yn Sir Benfro (h.y. K.O. mewn bar yn Nulyn)

Mae'r llun hwn yn symio fyny trip Dulyn imi gan mai dyma'r olaf drip Gym Gym yr awn ni arno. Trydydd flwyddyn a thair mlynedd gwych y buo hi. Bastad ail a chyntaf flwyddyn!

mercoledì, febbraio 22, 2006

Ymwellhau

Braf ydyw gwella. Dw i'n gwella wedi'r penwythnos adra, ac yn teimlo'n well fy myd yn gyffredinol a dweud y gwir. Dal ambell i ffleman yn treiddio drwodd ond fela mai.
Aeth Lowri Llew a fi i Lidl ddoe. Mae Lidl yn wych o le, dw i'n ei charu'n bersonol achos mai'n rhad a dw i'm yn dallt dim byd sy 'di 'sgwennu ar y cartons. Oeddwn i wrth fy modd achos dyma'r tro cyntaf y defnyddiais rhyw declyn rhoddodd Nain i mi. Fatha keyring ydyw wedi'i siapio fel punt a medrwch chi ei ddefnyddio yn lle punt i trolis. Gwych. Fe benderfynem ni'n dau wneud cawl o rhyw math neithiwr. Roedd o'n neis iawn ond am y cig cnoillyd (a gymrodd lot o gnoi) sydd yn nodweddiadol o Lidl.

Ia wir felly y gwnaed hi. A mae'n hanfodol cael cenin mewn lobsgows tydi? Sy'n golygu bod pawb o Rhuthun yn rong. Ardal rhyfedd fuodd hwnnw erioed, ardal o wneud lobsgows gwallus, mi a dybiaf.

Fodd bynnag mi af i'n awr. Pethau i'w wneud, pobl i siarad efo (sgen i neb i siarad i dw i mor unig. Na dim i'w wneud a dweud y gwir. O anffrwythlon, ddieflig fywyd!). Ta ra!

domenica, febbraio 19, 2006

Yr Axe and Cleaver - yr ailymweliad

http://hogynorachub.blog-city.com/yr_axe_and_cleaver.htm

Cofio'r uchod ar yr hen flog, rhywun? Ia wir, roeddem ni ar ein ffordd i lawr o'r gogledd a phenderfynem y byddem ni'n galw draw yr yr Axe and Cleaver y tu allan i Henffordd. Tro diwethaf, roedd ofn dirfawr arnom; myfi, Haydn, Lowri Dwd a ffrind Haydn, Jemma. Y tro hwn y ni'n tri ydoedd gyda Llinor o'r cyffiniau a dyma ni'n meddwl y byddem yn mynd am dro.

Mae'r lle dan reolaeth newydd. Dim mympwyon, dim Igor yn ei gwasanaethu OND roedd yr UNION hen bobl mud yn eistedd yn y gornel o hyd (cyn diflannu heb smic). Datblygiad mwyaf cyffrous y lle yw mai Elfyn Llwyd bellach sy'n berchennog, a'i bod yn hoffi gweiddi 'eureka-ka-ka!' wedi iddo lwyddo cael y peth talu 'fo cerdiau i weithio. A mae'r sosijys bellach wedi mynd off (ac yn rili afiach, ond roedd yr wy a'r chips yn neis).

Y peth mwyaf wiyrd am hyn oll yw yn hollol anymwybodol ein bod wedi mynd yn ol yno blwyddyn yn union namyn diwrnod i'r tro diwethaf! Mae'r lle dal yn ryfedd. Cadwch draw!

sabato, febbraio 18, 2006

Taith Ceren drwy'r goedwigoedd hudolus ger Tonteg a'i sgwrs gyda Dyn Y Bont fel y'i chofnodwyd

“Hawddamor, Arianrhod,” dywedodd, “nis ddywedaf i chwi.”
“O,” atebais. “Synnaf ar eich haerllugrwydd. Paham y dywedwch y math beth a minnau heb fyth â chwrdd â chwi o’r blaen?”
Ysythodd ei ysgwyddau sythion yn fygythiol. “Chwi a ‘mofynnwch imi’r hyn gwestiwn?” poeroedd ataf, a’i ddannedd yn wynnach na hufen Dyfnaint, neu dannedd yr Iesu ei hun. “Chychwi a feddyliwch yr hawliech yr hawl hwn drosof i’m holi?”
“Nis fwriadais sarhad,” cychwynnais o’r diwedd / o'r diwedd cychwynnais, “a ni ddylech ei chymryd felly. Yn wir, chychwi a ddaethasoch ataf ac ymatal hawddamor heb eglurhad. Nid dim ond holi’r wyf paham yr ataliwyd yr hawddamor, er mwyn deall eich meddwl yn gywir.”
“Rydych yn haerllyg ac yn ifanc, Gwenllian, ond mi a egluraf.”
“Diolchwn.”
“Tawed, Emily," pwerys-orchmynnodd, wrth i'w drowsus ddisgyn i'r llawr. "Myfi a drigais gynnau dan y bont fan draw. Astudiais garlamdaith yr afon hyd y dorlannau, a fe’m hymgollwyd yn hyfrydwch y byd a’i manion bethau than y bont hwnnw fan draw y cyfeiriwyd ati’n y frawddeg gynt. Canrifoedd! Aethasant hwy fy heibio a nis sylweddolais ar newydd wedd y gwynt nac oerni’r tymhorau, a’m salad datws a basiodd y sell by date. Na, nis wnaf yr un camgymeriad drachefn. Hawddamor sydd imi yn angen, i tithau’n fraint. Nid fy lle i yw gosod braint.” Ysgwydodd ei ben yn brudd, gan sylweddoli bod ‘na chewing gum ar ei sawdl.
“O syr! Maddewch im!” crochlefais. “Nid oeddwn yn gwybod! O na chawn innau ddeall eich doethineb ac ymdrybaeddu yn haul eich tragwyddoldeb!”
Bu iddo farw’n y fan a’r lle. Dwynais ei salad datws a rhedeg i ffwrdd gan chwerthin. Yr oedd wedi bod yn ddiwrnod da.

06 Awst, 2005 unwaith yn rhagor

Iep, dw i adra'n Rachub a dydi'r cyfrifiadur dal heb fod eisiau gwneud dim math o frys nac ychwaith hyd yn oed ystyried y dyddiad.

Wrth gwrs, adra'n sal ydwyf i. Dydi hi ddim yn neis bod adra'n sal, ond mai'n well na coleg (llawer mwy o sympathi ar gael yn lle pawb yn dweud 'ti'n hollol iawn y bastad tew'. Llawer gwell cael Mam yn prynu eis lolis imi i wneud fy ngwddf i'n well! Hihi!). Er dydw i dal heb gysgu mwy na chwech awr ers bron i bythefnos. Ella fy mod i'n insomniac neu dydw i ddim yn gwneud digon o ymarfer corff. A dweud y gwir dw i'n gwneud dim, er mi goda i allan o 'ngwely pan goda'r awch. A blogio, sy'n waith caled ar y bysedd a'r meddwl.

Y glands sy 'di chwyddo dachi'n gweld. Gwneud llyncu'n boenus iawn a phoeri'n loes calon. Dw i ar gwrs o Penecillin sy'n gweithio i'r gwddw ond mae'n rhoi ffwc o gur pen imi. Felly mi es i'r gwely'n fuan neithiwr a gwylio rhyw gyfweliad gyda Meic Stevens ar S4C ac ar f'enaid gwelais i fy hun mewn deg ar hugain o flynyddoedd yn yfad ac efo gwallt hir ac yn meddwi ac yn gwisgo het cowboi a sbecdols haul (a hynny oll namyn y ddawn gerddorol). Dw i'm isho bod yn Meic Stevens. Dwisho bod yn Michael Douglas (efo gwraig ifanc hyfryd) neu Bill Gates (cyfoeth) neu efallai'r Pab (het cwl).

Reit ma'r 'stafall yn troi sy'n golygu dw i angan mwy o fediceshyn. Ys dywed y Ffrancwyr: la vache n'est pas heureuse.

giovedì, febbraio 16, 2006

Glands

Mae glands fi wedi chwyddo a fy ngwddw oedd yn sych, a nis fwytais dim solat ers nos Lun (oedd yn eitha handi gan fy mod yn ymprydio er mwyn cefnogi Gwenno Teifi!). Fodd bynnag, i'r Doctor yr es bora 'ma, rhywbeth dw i'n casau gwneud, a siarad gyda hi. Doedd ganddi hi fawr o fynadd efo fi a mi yrrodd mi ffwrdd ar gwrs o Penecillin. Mae ngwddw i'n well yn barod ond gennai ddiawl o gur pen a cravings am wyau 'di'w piclo.

Eniwe dw i'm am ysgrifennu mwy achos dw i yn sal a dw i'n mynd adra i Rachub yfory am 'chydig. Casau glands.

lunedì, febbraio 13, 2006

Y Corff Yn Diffygio

Dw i'm yn licio'r nos. Methu cysgu ia. Neithiwr mi es i gwely am hanner 'di hanner, a tro diwetha imi edrych ar y cloc cyn llwyddo cysgu roedd hi'n chwarter i chwech. A wedyn mi ddeffroais am naw. Sy'n golygu fy mod i wedi blino gymaint nad ydw i wedi mynd i'm darlithoedd heddiw. Sy'n feri sad.

Cyn nos Sul roeddwn i wedi bod yn yfed ac wedi mynd yn hamyrd tair noson mewn rhes, ac erbyn Dydd Sul bu bron imi lewygu'n cegin y genod roeddwn i wedi blino cyn gymaint. Gyda pawb arall o'm cwmpas yn eitha meddw erbyn diwedd y p'nawn mi es i adra a tiwnio fy nheledu yn fy llofft (mai 'di bod 'na ers mis Medi heb ei thiwnio).

Nos Sadwrn ychydig o blyr, heblaw dw i'n cofio ista wrth ddiawl o ddynas hyll yn Dempseys ac yn galw hi 'y bastad' (dim i'w hwyneb, wrth reswm, roedd hi'n fwy na fi). A mae Clwb hefyd yn blyr ond mi wnes i ddisgyn i gysgu ar un pwynt a dwyn botel o Newci Brown off bwrdd rhywun cyn chwydu. A dw i dal i deimlo'n sal a dw i angen newid fy nillad gwely ond maesho mynadd efo gwneud hynny. Beth bynnag dw i newydd dacluso'n 'stafall i ddoe a dydi hi'm digon cluttered. Dw i'n licio clytyr, poeraf yng ngwyneb trefn, mi giciaf din taclusrwydd (cyn rhedeg i ffwrdd yn sydyn sydyn).

Rwan mi dw i am gwylio fy nheledu newydd-diwnedig drwy'r dydd a darllen a phigo nhrwyn.

sabato, febbraio 11, 2006

Cynulliad, Gibbons, Meddwi, Salwch. Yr iwsial, rili.

Ia helo fi yr Hogyn o Rachub sydd yma gyda mwy o straeon i'ch difyrru, diflasu a gwneud ichi chwydu. Heno mi gynlluniaf chwydu ar hyd waliau Clwb Ifor, ac ar y bownsar oren ei naws. Cont.

Gad imi feddwl am y dyddiau diwethaf 'ma. Dydd Mercher aeth 'na griw ohonom i'r Cynulliad am dro. Mae'n adeilad eithaf cwl mewn ffordd anniddorol hynod, a medrwch chi weld o'r galeri nad ydyn nhw'n gwneud dim ond edrych ar eu cyfeiriadau hotmail ar y cyfrifiaduron (go iawn rwan. Dw i'm yn un am gelwyddau, oni bai eu bod o fudd imi yn ariannol neu'n rywiol). Y boi Llafur Gibbons oedd yn gwneud hynny. Yn eironig mi sylweddolais ei fodo'n edrych fel gibbon, hefyd:

Eniwe i bethau llai pwysig a nos Iau. Dyma myfi, Gentleman Jason, gyda fy ffrind, Lady Ceren, yn ceisio mynd am beint i'r Hilton ond doeddan nhw cae agor y bar inni felly aethon ni i'r Goat Major yn lle wedi inni ganu We're In The Money wedi inni fod yn y twll yn wal yn Cathays a thynnu allan ugain punt yr un. Y diwrnod wedyn dioddefais y penmaenmawr gwaetha dw i erioed wedi ei chael.

Dim rhyfedd nad oeddwn i isho mynd allan nos Wener (penmaenmawr oedd fy esgus ond go wir roedd gwario noson allan gyda Dyfed yn digon i droi'n stumog). Aethon ni i'r Hard Rock Cafe a dyma rhyw ddynas y dwad fyny atom. Any of you single? gofynnodd. Fi a Haydn. Can you go and tell my friend that she's beautiful because she's been through a tough time splitting up with her boyfriend blah blah blah. 'Na,' meddaf i, 'ewch o 'ma. Rydych chwithau'n hyll hefyd ac yn oglau fel pwdin reis.' (Clwyddau a dweud y gwir. Er mwyn cael allan ohoni a gadael i Haydn neud prat o'i hun mi ddywedais i fy mod yn negatif ac yn hoyw. Dw i yn negatif, ond ddim yn hoyw. Heddiw, eniwe.)

Wel mi eshi gysgu yn O'Neills beth bynnag cyn mynd i lle'r genod a stwffio Jaffa Cakes i fyny trwyn Lowri Dwd a chael Lowri Llew yn pestro fi eisiau gwneud wy wedi'i ferwi imi. Oeddwn i'n iawn, wedi gwario f'olaf dima ar 6 chicken mcnugget oer o Macdonalds.

mercoledì, febbraio 08, 2006

Ymrwbio yn y mawrion

Dw i am ymrwbio yn y mawrion. Dyna beth yw 'rub shoulders with the big guns' yn Saesneg, fe ddysgem yn y ddarlith ddoe. Bu bron imi biso chwerthin, yr anaeddfedaidd beth ydwyf, ar draws yr ystafell.

Heddiw dw i'n flinedig, ond wedi casglu ambell i gliw am nos Sadwrn doeddwn i'm yn cofio hyn yn hyn:
  1. Mi gerddais ar hyd wal ar y ffordd o'r Mochyn Du, dim ond i ddisgyn i mewn i'r llwyn yr ochr draw. A brifodd.
  2. Myfi ydyw Gentleman Jason, wedi'r sgwrs dros Cosmopolitan
  3. Doedd y Gatekeeper ddim wedi llifogi. Yr heddlu oedd yno. Fi oedd yn meddwl ei bod wedi ei lifogi (heb dim reswm yn y byd, aparyntli). A meddyliodd pawb yr un peth wedyn.
  4. Y Peth Mwyaf Cywilyddus Yn Y Byd: cael dy wrthod i mewn i CLWB IFOR am fod yn RHY CHWIL. Er y cefais fynd i mewn wedi imi fynd am goffi (peint).
  5. Mi geshi gic allan o Clwb Ifor gan y boi oren (10% man 90% citrus fruit) sy'n fy nghasau heb reswm o gwbl a sydd wrth ei fodd yn rhoi cic owt imi. Cont.
  6. Mi geshi ffishcec ar y ffordd adra

martedì, febbraio 07, 2006

Dysg 1#

1. Peidied byth a rhoi eich cyfrinair i neb arall, neu mi a bostiant pethau drwg amdanat ar flog.

Diwedd y wers. I'ch diddori yn ei le dyma lun o Lowri Llewelyn a Ceren ar canal gyda hen ddyn sad, yn amlwg yn cael hwyl (sbiwch ar y dileit ar eu hwynebau!)

domenica, febbraio 05, 2006

Pentrebane

Dw i'n sal. Hyngowfyr. Mae neithiwr yn blyr. Mi gollodd Cymru (dw i'n meddwl. Fyny i fi fywiogi'r ffacin Mochyn Du unwaith eto) yn ddrwg a theimlais yn ddrwg. Ond cofied, "Mae'r hen Saeson wedi methu torri calon hogia' Cymru", a dyna'n strategaeth am weddill y nos - anghofio'r gwaelgem a meddwi. Mi wnes yn eithaf hawdd, a dw i'n dioddef heddiw gyda chur pen a plaque.

Reit, gad imi sortio'r allweddau allan cyn mynd ymlaen (mae nhw dros y lle i'm llygaid ar y funud). Iawn. Wedi'r Mochyn Du oeddem ni am fynd i Callaghans. Cafodd Lowri Dwd a fi syniad gwych sef neindio ar y bws cynta welsom ni a mynd i rywle. A fe euthum ar fys 51 (ella) i Bentrebane. Oce, mewn difri wnaethon ni ddim cyrraedd Pentrebane, yn rhannol oherwydd does gan yr un ohonom ni syniad lle mae o. Oeddan ni'n pestro pawb ar y bys yn gofyn pa stop oedd y cynta gyda pyb wrth ei hochr a endio fyny'n y Fairwater (dim syniad lle mae o). Fe oeddem ni yno am sbelan go hir, 'fyd, wrth i amser fynd heibio. Dw i'n cofio'r ddynas dew uffernol tu ol i'r bar a un o'r genod yn siarad Cymraeg er na chawsom ni fawr o sgwrs. Wedyn oedd y tacsi tua £7 i ganol dre. Bastad.

Roedd y Gatekeeper wedi cau am ba reswm bynnag, a ni'n dau am gael botal o win. Ond i'r Shitty Arms aethon ni cyn mynd i y bar cocktails ddirgel o dan y Gatekeeper. Dw i'm yn cofio be gesh i ond oedd o'n lyfli. Wedyn Dempseys, meddwi mwy, Clwb Ifor, chwydu, adra'n fuan. Blegh. Iw, mae gwinadd fi'n sgym heddiw.

Neges destun y diwrnod: Wel dagish i ar goc dy nain ddoe. Mmm! Gobeithio gei di ddiwrnod shit! - Dyfed


Reit, mi geisiaf gofio'r diwrnod drwy lluniau. Dyma Haydn yn ei pose Gaydn. Mi ddwynodd fy nghamera wedi hynny a cherdded o'r Mochyn Du i'r Westgate gyda'i din i olwg pawb. Ick.


Mae'r tun bins yma'n mynd i fod yn amlwg iawn mewn ychydig. Cewch chi weld. Dydi Ceren a Lowri Llew ddim.


Llun anffodus ohonof ond sbiwch ar y cocktail. Dyna cefais i. A dw i'n cofio mai y Cosmopolitan oedd o. Lyfli. Ond y peth oedd oni'n gachu bants a felly'n mynd rownd yn cesio ymddwyn yn cosmopolitan ond yn edrych fel tramp farfiog efo Cosmopolitan. Blydi hel mae 'na joban cadw'r hylif yn y gwydrau 'na 'fyd.

Ia wir, Lowri Dwd ydyw. Ond nid y hi sy'n bwysig yma ond y cnau a'r ffaith ei bod yn dal ei hyn i fyny wrth y bar wrth i ryw lesbian ceisio ei syrfio. Roedd y cnau yn afiach (hi a'u prynasant - dydi hi ddim yn licio cnau a neb arall yn eu licio chwaith) ond y cocktail yn neis iawn. Pumpunt 'fyd. Bastad lle drud. Casau bastad lle drud.


Bydda hwn wedi gallu bod yn lun bach neis o Savage a Lowri Llew, debyg, oni bai bod Lowri Llew methu cymryd llun call a mai'n edrych fatha chipmunk.

giovedì, febbraio 02, 2006

Colli crib, colli urddas

Dw i mor bôrd. Dw i wedi cael diwrnod blinedig a mae'n llaw i'n brifo wedi imi geisio taro Kinch, dim ond i'm llaw daro'r ffrij. Dw i'm yn licio llaw 'fo briw.

Dechreuodd y diwrnod efo 'Cymraeg I Oedolion'. Sef fi. Sorted. 'Hanes yr Iaith' yn uffernol o ddiflas. Son am hanes geiriaduron a ballu. Ffwc ots gen i. Dio'm help fod fy narlithydd yn obsesd efo gramadeg oedd RHAID iddo ddod a fo mewn i ffycin 'Hanes yr Iaith' doedd? A wedyn Cynllunio Ieithyddol gyda Colin Williams. Mae'n edrych i fod yn ddiddorol ond mae gan Colin Williams lais rhy swynol: oeddwn i'n teimlo'n high am awr yn gwrando arno. (O.N. dw i ddim yn ffansio Colin Williams, sylwebu ar ei lais ydw i. Dallt?)

A p'nawn 'ma fe gefais i arholiad stiwpid efo Sgriptio a do'n i methu a sgwennu'n dda iawn efo fy llaw ffrijbrifiedig. Oeddwn i'n eitha meddw neithiwr, a dweud y gwir. Dw i'n f'ystafell yn gwrando ar Dafydd Iwan ac yn gwisgo fy nghap Rwsiaidd. Mae hyn oherwydd dw i newydd olchi fy ngwallt ac os na'i wisgaf mae fy ngwallt yn mynd yn wallgof i bob man. A dw i wedi colli fy nghrib. Sy'n stiwpid. Dw i'm wedi brwsio fy ngwallt ers oes pys rwan. Dim rhyfadd dw i mor minging.

Beth bynnag, dw i wedi blino. Mi ddeffrois yn fuan (am 9) a dw i'n teimlo fel crempog (yn gwisgo het Rwsiaidd ac yn gwrando ar Dafydd Iwan). Dim yn aml fyddai'n teimlo felly, chwaith.