sabato, settembre 30, 2006

I'r De

Wel, gyfeillion, wedi wythnos yn y Gogledd mae'n bryd imi ddychwelyd i Gaerdydd mawr drwg, er fy mod wedi wirioneddol mwynhau fy mhrofiad gyntaf o ddysgu yma yn y twndra. Ond myfi a fwynhaf mynd i Glwb Ifor heno, gyda phawb yn ôl yno; er fod y Llew a Ceren wedi cael ban, a Haydn mwy na thebyg wedi ar ôl iddo geisio taro un o'r bownsars y mwng wirion iddo fo. Iawn, mi ga' i gic-owt erbyn diwedd y nos, ond dim nes imi ddawnsio'n wirion a dwyn diodydd pobl eraill.

Wythnos nesaf dw i'n cael fy mharashiwtio mewn i ysgol uwchradd (ond cha i ddim dweud lle, wrth reswm. Fe gewch chi wybod rhywbryd, pan welwch chi fi yn chwil, a mi anghofia i fy mod wedi dweud wrthoch chi cyn dweud wrthoch chi unwaith eto pan fy mod yn chwil er fy mod wedi dweud wrthoch chi o'r blaen pan yn chwil ac felly'r parheid y cylch). Ac erbyn hyn dw i'n edrych ymlaen yn arw. Y ffordd wela' i hi ydi os nad ydw i ofn pobl, be ddiawl sy 'na ofni gan blant?

mercoledì, settembre 27, 2006

Nainddyfyniadau

F'annwyl Nain, seren fy nos a haul fy niwrnod! Mi esi gweld Nain wedi ysgol heddiw. Does gwell na'i gweld hi'n contio fy nhaid druan.

Mae o'n symud. 'Lle mae hwn yn mynd eto?' ebe hi.

N: What's wrong, can't you walk? You been sleeping all day?
T: No I ain't. I been on the bike doing my exercizes.
N: Well you're walking like you been sleeping. You should be all surple.
T: Surple? Ha!
N: Yes you should.
T: Well I don't know what surple means, I think you mean 'supple'.
N: Oh sorry, Mr Correct.

Oes gwaeth sarhad na hynny? Oes, os mae Nain o gwmpas.

N: Hogyn del ei Nain ydi o!
Fi: Ia, Nain.
N: Wel, mae'n rhaid i rywun ddweud bo ti'n ddel, does.

martedì, settembre 26, 2006

Yr Atrocious Ocean

Wel o leia' do'n i'm yn goro gwisgo tei heddiw. A dw i 'di penderfynu mai athro ydi'r swydd imi. Achos fedrwch chi ddim bod yn gysgwr proffesiynol. Fe allwch gysgu o gwmpas yn broffesiynol, ond nid Abi Titmuss mohonof (na Haydn) felly gwnaf i ddim mo hynny. Wel. Efallai rhywbryd. Mae puteindra yn well na dim, wedi'r cyfan. A dw i'n siŵr y blinaf i ar addysgu rhyw bryd.

Nad ymboenwch, nid oes gen i ddiddordeb yn adrodd hanes fy niwrnod ichi. Wel, efallai. Roedd un o’r plant ddoe yn credu mai enw’r ‘Atlantic Ocean’ yw’r ‘Atrocious Ocean’, ac fe fu un yn sôn am y stabings ym Methesda i’w gyfeillion o dramor pan wnaed fideos ar eu cyfer.

Wedyn mae rhywun yn clywed bod hanner dda o’r plant yn dod o gartrefi di-Gymraeg (neu sy’n Gymraeg ond ddim yn pasio’r Gymraeg ymlaen i’w plant, sydd jyst yn typical, tydi?). Ac mi sbwyliodd hwnnw ychydig ar fy hwyliau, dw i’n fodlon cyfaddef, er bod y Gymraeg yn gryf yn yr ysgol.

Beth bynnag, isio son amdanaf fi fy hun ydw i, nid pethau mwy, a phwysicaf (os ydyw’r math beth yn bodoli yn yr hwn fyd). Wythnos i heddiw fe fydda i yn yr ysgol uwchradd. Mae hynny’n eitha’ dychryn rhywun, a dywedyd y gwir yn onest. Dychrynais unwaith hefyd yn meddwl bod ci wrth fy ymyl ond fy mharker ydoedd, er mai stori wahanol ydi honno nas chaiff mo’i hadrodd fyth yma.

Ac os ma’r plant yn fy nghosi eto mi roia i slap iddyn nhw. Y moch bach. Ciwt.

Ymfeddalaf..

lunedì, settembre 25, 2006

Meddalu

Dw i'm yn meindio cyfaddef nad oes gen i fawr o ddim i'w ymfalchio ynddo fo. Un o'r pethau, fodd bynnag, yr wyf yn ymfalchio ynddo'n ddi-ymddiheuriad yw'r ffaith fy mod i'n hen beth ystyfnig, bengaled ac oeraidd ei galon ar y cyfan. Mae gen i galon o garreg dan yr hwn arwyneb boliog gnawdiol, a fel phob rhyw berson felly dw i'n ymfalchio ynddo.

Felly faint o sgytwad ges i heddiw wrth ddarganfod fy mod i'n eitha hoff o weithio gyda plant? Fel y dywedais, fedra i ddim enwi ysgolion, ond dw i mewn ysgol gynradd am wythnos a heddiw fe fu imi mwynhau caredigrwydd y plant yn ofnadwy, a'r ffaith eu bod nhw isio siarad, amdanynt hwy eu hunain ac amdanaf fi wrthyf. Rydym ni'n son am blant sy'n llai na phump yma, a gwr bonheddig (myfi, canys pendefig ydwyf fy naws, nis gallaf mo'i gwadu) sydd wedi ers ei fywyd fel oedolyn pregethu'i gasineb a'i ddirmyg tuag at blant, a'r ffaith y sbadded ef ei hun cyn eu cael.

Ond mwynheais heddiw. A fyddech chwi nad ydych yn f'adnabod ddim yn llawn dallt yr ysgytwad a gefais wrth fwynhau. Byddai pawb sy'n f'adnabod yn dallt, ond ddim cweit yn dallt pam fy mod yn ei chyfaddef o flaen pawb. Dw inna'm chwaith.

Ymhle yr atelir? Cwningod yn anifeiliaid anwes a chandi fflos i frecwast? Treulio f'amser yn gwylio My Little Pony a phrynu llyfrau lliwio mewn? Boed i Dduw maddau imi am heddiw gwahanoleiddio fy hun o'r ffordd ag Efe a'm gwnaed. Dw i'm am droi'n sofft. Mi a'i allan heno a sgwashio bwni, jyst er mwyn profi fy hun yn iawn.

domenica, settembre 24, 2006

Y 50 nesaf o pethau sy'n eich cythryddu...

Mae’r penwythnos gyntaf nôl wedi rhoi cyfle imi adlewyrchu drachefn ar fywyd. Neu, yn hytrach, y pethau drwg am fywyd. Pwynt bywyd ydi eich cythryddu cyn eich gyrru i’r uffern. Felly, a fi yn fy olaf aflonyddiadau (mwy na thebyg – does gen i fawr o hyder am hyd fy oes), dyma mwy fyth o bethau i’ch corddi cyn eich diwedd prudd. Ac er mwyn profi i Delyth nad diog mohonof:

51) Pan fyddwch yn mynd i bysgota a dachi’n rhedeg allan o linell
52) Y bastads ar Queen’s Street sydd eisiau siarad efo chi am elusennau neu ‘pa sudd afal ydych chi’n yfed’
53) Pobl sy’n gofyn ‘be ti ‘di ddal’ pan ti’n pysgota
54) Cwestiynau amlwg eu hateb
55) Pobl sy’n mynnu dy fod yn edrych yn drist/blin pan nad wyt o gwbl
56) Pryfaid bychain
57) Trwyn Gwyneth Glyn
58) ‘Ti mond yn gweld tylwyth teg os ti’n coelio ynddyn nhw’. Pam?
59) Y ffaith bod y mwyafrif o’r Cymry ddigon stiwpid i bleidleisio dros Lafur

60) Marwolaeth ar amser anaddas – fel hers o dy flaen pan ti efo can milltir arall i gyrraedd nes Caerdydd
61) Munchkins
62) Celebrity Love Island
63) Llysieuwyr
64) Unrhyw un sy’n mynnu fod gan goed deimladau
65) Babanod
66) Genod 14 sydd isio babi
67) Pobl sy’n cynllunio pethau i’r manylyn olaf
68) Smartcars
69) Pobl sy’n giglo pob tro mae rhywun yn dweud ‘69’. Fel fi. Hihihi!

70) Pobl sy’n rhoi enwau gwirion i’w plant, fel ‘Peaches’, ‘Apple’ neu ‘Gruffudd ab yr Ynad Coch’
71) Fersiwn McFly o ‘Don’t Stop Me Now’
72) Trendy Bars
73) Pobl sy’n dweud bod acen y gogledd yn swnio’n ‘thic’. Gennai newyddion ichi; dachi’n swnio’n waeth.
74) S4C yn portreadu pawb o’r gogledd fel pobl ddigalon, alcoholic, a phawb o Gaerdydd fel ‘cŵl’.
75) Rhoi pethau’n ôl yn yr oergell heb ffoil na clingfilm arno
76) Gweithwyr bar sy’n edrych yn hurt arnat pan ti’n dweud ‘peint o Carling’ yn lle ‘pint of Carling’. Plîs.
77) Pobl sy’n mynd ‘Waw! Ti mor Gymraeg!’
78) ‘Dwi’m yn gwrando ar nhw achos mae nhw’n boblogaidd’
79) Goths. Yn enwedig y rhai sy’n meddwl eu bod nhw’n ‘unigryw’.

80) Hipis.
81) Pobl sy’n gofyn wrthot ti’n stryd os cawn nhw 10c er mwyn prynu panad
82) Gweithwyr bar/siop sych
83) Rhieni sy’n bwydo eu plant gyda têc-awê bob nos
84) Scientology
85) Unrhyw un sy’n fy annog i i fyw fy mywyd i’r eithaf. Dw i’m isio.
86) Llefrith soya
87) Pobl sydd byth yn trio bwyd newydd
88) Powys
89) Pobl sy’n mynnu bod galw rhywun du/Pakistani a.y.b. yn ddu/Pakistani yn hiliol

90) Acen Lerpwl
91) Pam dachi ar fin cwblhau rhywbeth, ac mae pethau’n mynd yn anghywir, a ti’n teimlo dy fod yn gorfod dechrau eto
92) Mab Dr Mark Sloan
93) Ynganu ‘ei’ fel ‘ai’ yn y Gymraeg
94) Gwefusau tragwyddol llaith rhai pobl
95) Pan fo past dannedd ar fy wefus a does neb yn dweud wrthot ti tan amser cinio
96) Siopau Bwyd Iach
97) Pobl gwyn sydd efo gwallt fel rasta
98) Pobl heb farn
99) Gorfod smalio eich bod hi’n hapus dros rywun, tra eich bod yn nwfn eich calon wedi gobeithio am eu chwalfa

100) Cael sialens, fel, dywed, ysgrifennu 50 mwy o bethau sy’n eich cythryddu, neu cael ei lablo fel ‘diog’, a methu anwybyddu hynny, a gorfod ei gwneud.

venerdì, settembre 22, 2006

Dechrau go iawn go iawn

Bydda i'n mynd i ysgol fach am wythnos wsos nesa'. Gwell imi beidio dweud pa un. Na pha ysgol uwchradd y bydda i'n mynd i; Duw a wyr pwy sy'n darllen y rybish yma, ond efallai eu bod nhw eisiau dymchwel fy myd drwy gwybod popeth amdanaf sy'n eitha hawdd gwneud gan fy mod i'n dweud cyn gymaint o bethau ar yr hwn flog. Anadl.

Dw i'm am eich cadw chi. Yn Rachub ydwyf drachefn, wedi gyrru fyny heddiw ac yfed lot o ddwr canys fy mod allan neithiwr a chanfod fy hun mewn gaybar efo Nerys Crymych. Sy'n eitha od, tydi?

martedì, settembre 19, 2006

Bore da

Dw i'n dechrau mwynhau'r cwrs, ond fel a allwch weld 'sgen i dal ddim rhyngrwyd yn y ty. Dim ots. Dw i'n gwneud wythnos yn yr ysgol fach wythnos nesa ac erbyn fyddai'n ol fydd gynnon ni hwnnw'n ty. Fedrai'm sgwennu mwy achos mae gen i ddarlith plys mae'r botwm DELETE wedi torri ar y cyfrifiadur yma jyst er mwyn pisio fi off. Casau 9.08AM

mercoledì, settembre 13, 2006

UWIC

Helo 'na! Shwmae! Ie, fi Dai sy 'ma. Oni bai na Hogyn o Rachub dw i, a dw i'm yn gofyn sut ydach chi achos dwimisho. Newydd gyrraedd UWIC a darganfod bod y cwrs yn edrych yn erchyll. Ac mi oedd miwsig Clwb Ifor nos Sadwrn yn erchyll. Ac mae'r pryfaid yn ein ty ni yn Newport Road yn erchyll, a hynny oherwydd nad oedd Haydn nac Ellen wedi rhoi'r biniau allan am fisoedd. A dw i'n teimlo'n erchyll yn gorfod codi bob bore am wyth a mynd i Cyncoed. Ga'i sioc flwyddyn yma, wchi.

Dw i'n dechrau mewn ysgol mewn llai na phedair wythnos. Mae hynny'n fy nychryn. Ond ma'n beth da gweld fod pawb arall wedi cael cymaint o sioc a mi.

Fedrai'm aros. Mae'r clicio parhaol yn ystafell gyfrifiaduron UWIC yn mynd ar fy mhen. Dw i wedi blino. Dw isho bod yn fyfyriwr drachefn.

mercoledì, settembre 06, 2006

Dychwelyd

Iep, dw i'n dychwelyd i Gaerdydd heddiw, ac oni bai fod Haydn wedi tynnu fys allan o'i din a gosod rhyngrwyd yno clywch chi ddim gennyf fi am sbel. Peidiwch poeni, fydd gen i'm byd i wneud ond slagio plant ysgol off.

Twdls!

lunedì, settembre 04, 2006

50 o bethau sy'n fy nghythryddu

Iawn, dw i wedi dwyn y syniad yma'n llwyr off edefyn ar y Maes, ond gan fy mod i wedi gwneud 32 yna'n barod dw i'n teimlo'r casineb yn llenwi fyny ynof, ac os na ddyweda i mwy mi wna'i ffrwydro.

(1) Dyncio bisgedi mewn te
(2) Pobl sydd ddim yn indicetio
(3) Motobeics yn dy oddiweddyd
(4) Hysbyseb DFS [cytuno efo Fampir]
(5) Carafanau ar y lon
(6) Pan dachi'n sdyc tu ol i car araf uffernol ond methu ei phasio achos mae pawb tu ol ichdi'n dy oddiweddyd
(7) Hen bobl sy'n cwyno pa mor ddrwg ydi'r byd rwan
(8) Girly-girls
(9) Cathod sy'n eistedd ac yn sbio arnat yn smyg
(10) Acen Crymych

(11) Pobl sy'n yfed te gwan
(12) Pobl sy'n dweud 'dw i ffansi cyri' a chael Korma, be 'di point?
(13) Genod sy'n mynnu dydyn nhw'm isho bwyd achos gathon nhw 'darn o dost bora 'ma'
(14) Pete a Nikki
(15) Plant efo tadau cyfoethog sy'm angen gweithio byth
(16) Pobl sy'n enwog am ddim byd e.e. Paris Hilton, Tara Palmer-Tompkinson, Callum Best
(17) Pobl sy'n teimlo'n sal pan ti'n egluro mai cig yw cnawd fu unwaith yn brefu'n braf fore gynt, neu cnawd celain
(18) The X-Factor, Pop Idol, Wawffactor a phob ryw sioe felly
(19) Unrhywun sy'n cymryd mwy na hanner awr i 'wneud eu hunain yn barod' pan ti dim ond yn mynd i'r pyb/siop leol/Tescos

(20) Bowsar oren Clwb Ifor
(21) Ffrindiau ysgol doeddet ti'm actiwli yn ffrindia efo, ond ers ti'n mynd i coleg mae nhw wrth eu boddau efo chdi
(22) Unrhyw un sy'n meddwl bod 'yfed botal o win cyn mynd allan' yn 'nyts'
(23) Pobl sy'n meddwl eu bod nhw'n 'nyts'/'crazy'
(24) Chocaholics. Barus ydynt, nid caeth.
(25) Saeson sy'n meddwl fod Cymru a'r Cymry a'r Gymraeg yn 'quaint' [gwaeth ydyw hyn na dirmyg neu casineb]
(26) Pobol sy'n goddiweddyd drwy fynd 50mya ar y ffordd ddeuol
(27) Pobl sy'n mynd y medrant weld yn iawn heb sbecdols pan nas fedrant o gwbl
(28) y Seiad Cerddoriaeth
(29) Rheiny sy'n mynd dramor heb boddran dysgu 'diolch' yn yr iaith frodool a sy mond yn bwyta bwyd Prydeinig yno

(30) Anlwc tragwyddol timau chwaraeon Cymru
(31) Pianos efo un nodyn allan o diwn
(32) Ffasiwn, a phobl sy'n mynnu cadw fyny efo bob dim
(33) Hen berthnasau sy'n dweud wrtha ti dy fod wedi newid, er nad wyt ti wedi
(34) Pobl sy'n dalach na fi
(35) Rheiny a ofnant unrhyw fath o wrthdaro. Cachwrs.
(36) Pan fo rhywun yn anghywir, ti'n gwybod eu bod nhw'n anghywir, ond mae nhw dal yn argyhoeddedig eu bod nhw'n gywir
(37) Y pobl 'na sy'n mynd yn flin neu'n ypset pan ti'n lladd pry
(38) Y ffaith bod miliynau o bobl yn gwylio sebonau opera
(39) Jonsi

(40) Agwedd nifer o bobl os nad wyt ti ddim yn licio cerddoriaeth 'ymylol' ti ddim yn cŵl. Ffyc off.
(41) Mamau sy'n rhedeg o amgylch y bwrdd bwyd fel twrci a cae eistedd lawr a mwynhau'r bwyd eu hunain
(42) Pobl ti'm yn abod yn iawn, ond pan ti'n eu gweld nhw mae nhw'n gofyn yr un hen gwestiynau i ti, er eu bod nhw'n gwybod yn iawn beth fydd dy ateb
(43) Neis-neisrwydd
(44) Genod sy'n gofyn i ti sut maen nhw'n edrych, ac yn gwylltio pan ti'n dweud y gwir
(45) Cardigans
(46) Y ganran fechan o fyfyrwyr ffroenuchel a snobyddlyd 'well-na-chi' prifysgol Aberystwyth
(47) Celwyddgwn sy'n honni bod pobl efo sbecdols yn medru edrych yn 'cŵl'
(48) WHAT EVER!
(49) Hogia'n gwisgo pinc

(50) Y gân Iwcs newydd 'na sydd wastad ar Champion FM a sydd, heb os na oni bai, y gân mwyaf ofnadwy yn hanes y bydysawd, a'r ffaith bod Champion FM neu unrhyw orsaf arall yn fodlon chwarae'r math erchylltra annuwiol

sabato, settembre 02, 2006

Bwrw

Mai'n bwrw glaw yn sobor iawn, felly dw i wedi bod yn edrych ar blogs pawb arall ac ati. Mi eshi draw i weld Chwadan a mi es i'r wefan Wikicharts o fanno, sy'n dangos pa dudalennau yw'r mwyaf poblogaidd. Ymysg y pump ar hugain mwyaf poblogaidd oedd:

5. List of Big-bust models and performers
7. List of female porn stars
8. Sexual intercourse
9. List of sex positions
10. Masturbation
11. List of gay porn stars
12. Nude celebrities on the internet
13. Pornography
19. Homosexuality
24. G-string
25. Anal sex

Felly mae bron i hanner o chwiliadau 'Top 25' Wikipedia yn rhai budron. Mi ges i eitha gwên wrth ddarllen rhai ohonyn nhw, fel List of Fictional Diseases (17), Norway (18), Dragon Ball Z (32), List of famous left-handed people (53), Greece national basketball team (86) a Pat Boone yn rhif 98. Cofiwch, mae gan Wiki Saesneg dros filiwn o dudalennau, sy'n gwneud rhai o'r dewisiadau uchod yn rhai da iawn. Ond mae'r diddordeb mawr mewn rhywbethau yn gwneud imi gofio dyfyniad o Blackadder, cofio...

DR JOHNSON: Sir, I hope you're not using the very first English dictionary to look up rude words!
BLACKADDER: Why not? That's what all the others will be used for...

Mae'n iawn, chi.

Peth arall diddorol oedd y wefan yma, sy'n hawlio cofnodi 1 - 10 mewn dros 5000 o ieithoedd. Iawn, medda fi, ond mae rhai jyst yn wirion. Er enghraifft, yn ôl y wefan mae'r Cardis yn cyfri i ddeg megis:
în, tô, târ, câr, cŵi, sich, soch, nîch, noch, dê.


Oni fedar rhywun gadarnhau imi nad hwn mo'r achos? PLIS!

venerdì, settembre 01, 2006

Mad Max

Henffych! I dŷ Nain dw i'n mynd heddiw. Mi ffoniodd neithiwr a dweud y byddai'n gwneud ffish mewn sôs imi i ginio. Ddim yn siwr faint yn union dw i'n edrych 'mlaen i hyn, ond dyna ni. Nid ydi Nain yn gogydd ar y naw. A dweud y gwir dim ond Yorkshire Pudding mae hi'n gallu gwneud yn gall; mae hyn oed ei grefi hi'n medru blasu fel glo. Eniwe.

Fe awn a'r ci am dro medda' hi. Iawn, medda' fi. Mae Nain yn gwarchod ci ei chwaer a'm hen fodryb, Nel, am ychydig o ddyddiau. Bastad ydyw o'r enw Max, neu fel y mae gweddill y teulu yn ei gyfeirio ato, Mad Max. Does golwg o ddofi arno; mwncwn wyllt o gi sy'n cyfarth ac yn tynnu ac yn gwneud lol am ddim byd, ac, yn ôl Nel, 'Dydi o methu dallt Cymraeg, 'mond Susnag'. Sy'n egluro rhywbeth, o leiaf (mae hyn yn wirach fyth os yr ystyrrir nad yw Nel yn un o ddefnyddwyr ceinaf yr iaith fain, os yn wir y gellir ddefnyddio'r math iaith yn gain).

Felly dyna fy niwrnod i. Mae Mam yn dweud fod yn rhaid imi ddysgu sut mae clymu tei. Gwir ydyw'r geiriau, canys nad wyf gyda'r syniad cyntaf sut mae gwneud, a dydi hynny fawr o help o ystyried mewn mis fydda i'n gorfod gwneud pedwar diwrnod yr wythnos (a dw i'm yn meddwl fydd unai Haydn neu Ellen yn hapus iawn os dw i'n eu deffro nhw i wneud imi). A mae hi isho dysgu mi sut i smwddio. Yn hyn o beth, nid yw fy nghyfnod yn y Brifysgol wedi bod cystal a chyfnod Glyn yn nhŷ Big Brother. Unwaith y smwddiais, unwaith rhois y ffidil yn y to. Sawlgwaith llarpiog fu 'nillad.

Bydd rhaid imi fynd mewn 'chydig. Da bydded.