sabato, aprile 29, 2006

Y Twcan Newydd

Neithiwr mi es i i weld Jakakokyayk(ayokoakyak?) yn y Twcan newydd sydd ar Newport Road. Welish i mohono achos oeddwn i'n gwynebu'r ffordd anghywir, sy'n eithaf siomedig. Serch hyn, wedi cael noson o gael fy nghyhuddo am bopeth dan haul a yfed peintiau drud, mi benderfynais i dw i'm yn licio'r Twcan newydd 'ma. Ma'n crap. Mae'n llai na'n 'stafall i a mae gen i benmaenmawr oherwydd y bastad lle.

Dw i'n mynd i ddiodda rwan ond cyn imi fynd dwisho gwybodaeth gynnoch chi. Dachi'n gwybod y ddynas ddu 'na sydd wastad yn Clwb neu mewn gigiau Cymraeg sy'n fyr ac efo gwallt coch cyrliog wedi'i ddeio? Pw ffwc ydi hi?

giovedì, aprile 27, 2006

Varnish

Dw i newydd ddod yn ôl o ddarlith a mae'n 'stafall i'n drewi o varnish. Bai'r garej drws nesa' ydi hyn, mi dybiaf, a chan fy mod i'n byw yn yr atig mae 'na lot o ogleuon o fanno yn treiddio'u ffordd yma. Dw i, fodd bynnag, ddim yn hoffi ogla varnish a dw i'n teimlo'n sâl iawn, rhwng hynny a chlywed Lowri Dwd yn snwfflian drwy ddarlith ar Saunders Lewis.

Dw i a Haydn ac Ellen am fynd i arwyddo am ein tŷ ar gyfer flwyddyn nesa', a dw i'n ofni fy mod i wedi ffwcio popeth i fyny. Un crap fues i erioed am arwyddo dogfennau a ballu, a dw i 'di anghofio cael rhywbeth gan Mam i brofi ei bod yn bodoli (fel nad ydw i'n ddigon o dystiolaeth...!) felly gobeitho y cyrrhaeddith hwnnw erbyn Ddydd Sadwrn. Dros ffordd i TGI Fridays y byddwn ni (dachi'n gwybod, y lle 'na sy'n codi crocbris am fwyd anwreiddiol a normal), sy'n bell iawn o Clwb Ifor a 'dwn i ddim sut ddiawl dw i am ffeindio'n ffordd i adra bob nos Sadwrn. Mi a farwaf cyn cyrraedd adra, hynny mi wn.

Neithiwr mi gefais i araith gan Kinch ar rwbath nad oeddwn i'n deall. Mae o'n astudio Ffiseg Meddygol (neu rhywbeth tebyg, dw i'm yn cymryd gormod o ddiddordeb yn ei fywyd annuwiol) a'r araith oedd am gyhyrau yn y braich. Eisteddais i yno am chwarter awr yn gwrando arno fo ac yn dallt dim, er roedd gennai'r cwrteisi cyffredin i ddweud ei fod yn ddiddorol a fy mod wedi mwynhau'n arw. Un am ddysgu pethau newydd fues i erioed. 'Sa chi'm yn coelio'r pethau dw i wedi dysgu yn ddiweddar. Fel Psalm 23. Eniwe. Serch hyn, wedi ei weld yn ystryffaglu cofio'i eiriau fedra i ddim helpu ond meddwl y bydd o'n suddo heddiw, yn gorfod adrodd o flaen penaethiaid pwysicaf ei gwrs a'r myfyrwyr.

Fel yna ydw i hefyd. Hoffwn i feddwl fy mod i'n berson eitha hyderys ar y cyfan; dw i'n ddistaw, ydw, yn llawer ddistewach na mae pawb yn fy ngwneud allan i fod, ond 'sgen i ddim hyder o gwbl yn siarad o flaen pobl. Dw i'n crynu a dw i'n siarad fel bo gennai faget yn sownd yn fy nghorn gwddw, yn ailadrodd fy hun, yn ailadrodd fy hun (welsoch chi mo hwnnw'n dod naddo?!) ac yn gyffredinol ffwcio pethau fyny. A'r peth ydi hoffwn i ddim gwell na bod yn areithiwr o fri, heblaw am ryddhau Cymru, prynu tafarn a bomio Bethel i uffern dân. Ydw i'n gofyn gormod o fywyd?

martedì, aprile 25, 2006

Sarhad ASDA

Mi a'i i rhan fwyaf o lefydd yn llawn disgwyl cael fy sarhau; yr Adran Gymraeg, Theiseger Street, Clwb Ifor, y Tavistock neu, yn sicr, fama'n 28 Russell Street. Mae'n rhan annatod o fy mywyd i, dachi'n gweld, sarhau pobl a chael gwaeth yn ôl (nid gwaeth yn unigol, ond pan mae'r byd a'r betws eisiau cymryd sweip ma'n eitha anodd peidio digalonni weithia). Tan hyn, fe gymerais fod ASDA ym mae Caerdydd yn hafan ddiogel. Oeddwn i yno ddoe efo'r Dyfedbeth (Ffieiddws Maximus) a mi helpais i o bacio ei fwyd yn do (yn cynnwys dau borsiwn o ASDA Brand Ffish Portions oeddwn i wedi slipio mewn yn ei droli). Roedd 'na hen ddynes hyll yn y ciw a slag hen hyll yn y checkowt. A dyma fi yno'n pacio'n braf.

Slag yn y ciw: You can 'elp me do that after if you want, love!
Fi: No no! I'm just here to look pretty!
Slag hyll y checkowt: No you don't. If HE was there it'd be different. But not you!

Heb fymryn o wen na dim, 'fyd. Ti 'di ffwcin cael gwaeth bethau 'na fi, Miss Splott 2001, medda fi i'n hun cyn pacio'n gynt a mynd i ffwrdd cyn gynted ac y gallwn i. Casau ASDA.

sabato, aprile 22, 2006

Y Diwrnod Olaf

Mae heddiw'n ddiwrnod olaf i mi mewn sawl ffordd imi. Byddai yng Nghaerdydd eto yfory, a wedi cael fy ngwyliau olaf 'adra' fel myfyriwr. Sgeri, de? Mewn tua mis bydda i wedi gwneud fy arholiadau i gyd am y tro olaf erioed. Sy'n sgeri. Erbyn hynny bydda i hefyd wedi cael fy narlith olaf (wel, heblaw am rhai cwrs dysgu flwyddyn nesa', lle bydda i'n gorfod bod yn eitha ofalus am be sy'n mynd ar y blog 'ma yn lle cael fy hun neu eraill i mewn i draffarth fel yn ddiweddar!). O leiaf bydda i byth yn gorfod mynd i mewn i lyfrgell eto, mae'n siwr.

Ond dyna ni mae'n rheswm imi gwyno a digalonni. Mae'n rhaid imi gyfaddef fy mod i'n un o'r pobl yma sydd byth yn hapus oni bai bod rhywbeth yn bod neu bod rhywbeth o drafferth neu darcalon imi. Wythnos yma dw i wedi bod ar y cyfrifiadur cyn gymaint fel bo fy mhen yn brifo lot lot o hyd a bu bron imi chwydu bora 'ma (er bod hwnnw lawr i'r ffaith fy mod i'n gwylio Saturday Kitchen a chlywed Anthony Worral Thompson yn dweud ei fod yn chwysu chwartia, ac yn dal i goginio'r cont jinjyr tew).

A dyma fi yma'n awr yn go iawn yn teimlo fod fy nhaith brifysgol yn dirwyn i ben. Mi ddechreuais i flogio yr haf cyn imi fynd i Brifysgol. Tybed os fydd gennai rwbath i'w ddweud flwyddyn nesa??

venerdì, aprile 21, 2006

Tarfu ar draws yr heddwch

Dw i wedi licio cael y tŷ i mi'n hun neithiwr. Ond mae pawb yn eu holau'n awr a 'sgen i'm mynadd a dwisho mynd i Gaerdydd drachefn. Mae 'na dal draethawd dw i heb ei wneud, mor ddiog a dw i wedi bod yn ddiweddar, a dw i'n flinedig wedi neithiwr. Ond yr iwsial sydd yma eto, y chwaer yn cwyno, Mam yn ffysian a Dad yn gwylio ar y teledu yn uffernol o uchel achos 'di o methu clwad dim.

Oes llonydd i gael yn y byd? Na. Dim rili. Blwyddyn nesa' bydd yn rhaid gwrando ar Ellen yn malu cachu am ba mor ddel ydi Shane boi canu 'na a Haydn yn mynnu gwylio crap fel 'Cribs' neu unrhyw math o raglen sy'n ymwneud ag eiddo. Er, yn dweud hynny, dw i'm yn berson sy'n gallu bod ar ben fy hun am ormod o amser; dw i'm yn mwynhau fy nghwmni fy hun yn ormodol (a neb yn fawr mwynhau fy un i, sydd o gryn bleser imi'n bersonol). Mae gennai rhyw angen ddirfawr i gymdeithasu o hyd, heblaw pan dw i'n torri ngwinadd neu'n gyrru.

Gyrrwr drwg dw i. Dim fy mod i'n yrrwr drwg, nag yn yrrwr aggressive, ond mae gennai dueddiad i godi bys ar rhywun neu gweiddi 'WANCAR!' arnynt os mae nhw'n mynd yn rong. Mae gyrru yn sdresio fi allan: mwy na'n nheulu, mwy na gwaith a mwy na Lowri Llew (clwydda, 'sdim byd yn y byd yn sdresio fi allan mwy na Lowri Llew). Sori, dwi'n ramblo rwan achos dwisho aros ar lein i gwylltio chwaer fi sydd eisiau mynd ar y ffon. Defnyddio dy fobeil medda fi. Na, medda hi.

giovedì, aprile 20, 2006

Blogs Llawer Mwy Poblogaidd

Unwaith mewn lleuad las neu cyn amled a mae Plaid yn ennill ym Mlaenau Gwent yr ydw i'n blogio mwy nac unwaith y diwrnod ond dw i'n dechrau meddwi, so pam lai?

Dachi'n gwybod beth sy'n fy nghorddi? Pan ydach chi'n tagu wrth fwyta a mae rhywbeth dod allan o'ch ceg chi a dachi methu dod o hyd iddo fo? Ia, mi oeddwn i'n buta Pepperami (sef ceilliau gafr efo cont hwch) a dyma fi'n tagu dros y desg, yn llwyddo i gael cryn dipyn o Carling ar fy nghrys, ond hefyd yn llwyddo i chwythu allan darn bychan o'r aflangig. A dachi'n gwybod dachi'n siwr lle y glaniodd hi ond dydi hi byth yno? Dydi hi ddim, fel yr anghywirdybyiais, wrth y selotêp.

Fydda i'n licio meddwl bod 'na bobl yn darllen y blog 'ma. Mae rhywun, yn sicr (mae Haydn yn darllen un fi bob diwrnod yn ei waith. Dw i'n ceisio dweud rhywbeth am fy niwrnod iddo a mae'n troi rownd a dweud 'Wni nesi ddarllen o ar dy flog di, siwr braidd slaets swnd bacyn'. Erbyn hyn dani mond yn dweud helo wrth ein gilydd a gwenu'n gwrtais). Ond prin ydi'r rhai sy'n darllen blogiau Cymraeg, a rydym ni flogwyr oll yn ceisio efelychu Morfablog (yn hynod aflwyddiannus, a dweud y gwir).

Tua 22 o bobl, ar gyfartaledd, sy'n darllen fy mlog i y diwrnod (mae tua 75% wedi meddwi. Mae'r lleill yn bôrd neu dan ddylanwad cyffuriau). Dw i'n cofio dod o hyd i flog Saesneg yn ddiweddar oedd yn cael tua 13,000 o ymwelwyr y diwrnod. Rwan, dw i'm yn disgwyl unrhyw flog Cymraeg cael tairgwaith yr ymwelwyr y diwrnod a sy'n byw ym Methesda bob diwrnod OND byddan ni'n gallu gwneud yn well yn byddan? A pham lai? Mae blogs Cymraeg, ar y cyfan, yn eitha da, dw i'n meddwl. Dw i'n licio clwad hanesion personol Melynwy a chwerthin yn uchel i Geiriau Gwyllt. Dw i'n licio cael fy niddori gan Cwacian a Synfyfyrwraig a chadw i fyny efo Morfablog a'r Bachgen o Bontllanfraith. Ond eto, ar y cyfan, does 'na ddim llawer o bobl yn darllen blogs Cymraeg.

Morfablog ydi'r mwyaf llwyddiannus, mi gredaf, efo tua 45 o ymwelwyr pob diwrnod (os mae fy nghof yn gywir?). Ond efo 600,000 o bobl yn siarad Cymraeg, siwr fedrwn ni oll wneud yn well rhywsut?

Synfyfyrio'n y bore

Mai'n ugain munud i wyth yn y bora. Dw i wedi bod i fyny ers tua chwech er mwyn mynd a Dad a'r chwaer a Mam i'r orsaf drenau ym Mangor achos mae nhw'n mynd i Lundain, felly mae gennai'r hen le 'ma i fi fy hun ac am llawn ddefnyddio'r amser i yfed (dim cweit eto, chwaith).

Fydda i'n cael ysbrydoliaeth weithiau, a fe gefais i rhyw ysbrydoliaeth wrth ddarllen Mynydd Llwydiarth. Dwisho gwybod sut mae pobl yn dod o hyd i fy mlog i a'r pethau mae nhw'n teipio i mewn i peiriannau ymchwil er mwyn dod yma. A bod yn onast, mae 'na gasgliad od iawn. Rachub yw'r gair pwysicaf mewn ymchwil, yn cyfri mewn 38% o'r ymchwiliadau, a Hogyn yn ail gyda tua 30%. Ond mae yno ambell i gyfuniad od wedi bod, yn cynnwys

penmaenmawr (2)
y jiraff
wwwcontiofi
I Fyd Y Faled
lyrics Meic Stevens
lobsgows
sef pump
primark Merthyr

a'r rhyfeddaf oll:

taid Meinir Gwilym

A chyn belled a wyddwn i, dydw i erioed wedi son am daid Meinir Gwilym, heb son am wybod pwy ddiawl ydi o. Penmaenmawr ydi hanner y blog 'ma (sef hangowfyr, dim y dymp o le ar yr arfordir) a mae jiraffs yn cael sylw. Primark Merthyr? Dim syniad, a wn i ddim os oes ganddyn nhw wefan.

Dio'm yn deimlad neis bod mewn ty ar eich pen eich hun. Sneb i olchi fy llestri budron rwan, na chwyno arna i golli pwysau (udodd Nain Eidaleg ddoe: Why you go so fat? You eatin' like a pig?) neu gwneud fy ngwaith. A 'sdim byd i'w wneud am wyth y bora. Trist iawn, ar y cyfan.

mercoledì, aprile 19, 2006

Penblwydd Hapus i fi...

'Wanwl sumai gyfeillion! Dw i'm wedi bod yn blogio'n ddiweddar achos doedd na'm rhyngrwyd yn Rachub draw yma ond dyma fi'n fy ôl ac yn barod i flogio ar ddiwrnod fy mhen-blwydd yn 21 mlwydd oed! Dw i'n synnu achos mae rhan fwyaf o bobl wedi cofio, a ddim yn synnu achos mai'n bump o'r gloch yn y p'nawn a mae Dad dal heb gofio (dydi o'm 'di deud pen-blwydd hapus, eniwe).

Mae gynnon ni gyfrifiadur newydd swanc yma'n Rachub yn awr. Un du ydyw a mae'n fy ngalluogi i chwarae y Battle for Middle-Earth yn lle'r hen llapllop da-i-ddim 'na. Felly, wrth rheswm, dw i wedi bod yn chwarae hwnnw yn lle gwneud fy nhraethodau.

Felly be dw i wedi gwneud i fy mhen-blwydd, y pen-blwydd olaf y cai unrhyw math o anrhegion (dw i'm wedi cael dim, cofiwch)? Wel, dim byd. Neithiwr fe aethon ni'r teulu am Alfredos yng Nghonwy am fwyd Eidalaidd. Gesi Spaghetti Marinara sydd i fod gyda bwyd o'r môr ynddo fo. Oedd 'na lot o fwyd allan o tiniau (hynny yw 'tin' Saesneg) ynddo fo, eniwe. A doedd na'm mozzarella ar y 'garlic bread with mozzarella', oedd yn eithaf siomedig.

Heddiw dw i wedi bod efo Nain am fwyd, cofiwch. I'r Bwl ym Mhentraeth. Fydda i'm yn licio gyrru efo Nain yn y car wrth fy ymyl achos mae hi'n dweud rhyw bethau gwirion dyddiau yma. 'Sbia ar y postmon wedi gadael drws ei fan wedi'i agor' medda hi. 'Wel sneb am ddwyn dim,' atebais innau, oedd yn hollol deg achos roedden ni'n hen Llandegfan sydd efo tua, www, tŷ yno. 'Fedri di ddim trystio neb dyddiau yma. Ella bod rhyw berson 'di meddwi yn y cae ac am fynd amdani. Medri di'm trystio neb'. Roedd hyn am hanner dydd.

Yfory mi a'i allan am beint pen-blwydd efo pwy bynnag sydd eisiau fy nhywys o amgylch Bethesda. 'Sneb o brifysgol y dod amwni, ond dw i'm yn meindio a dweud y gwir achos mynd i Brâg oedd fy anrheg a oni'n hapus bod pawb wedi dod (ac wedi mwynhau!). Ond dyma ddiwrnod fy mhen-blwydd a dw i am wneud dim a dw i'n hynod fodlon felly. Mae'r haul allan, dw i newydd brynu CD newydd Frizbee a mi eistedda i tu allan yn awr yn yfed Irn Bru a gweld brain yn ffwcio. Caru Rachub!

giovedì, aprile 13, 2006

William Salesbury

Dwi byth wedi ystyried fy hun yn un o fêts Wil Salesbury. Fe gyfieithodd o, gyda help, y Testament Newydd i'r Gymraeg a gwneud ambell i eiriadur a ballu, ond fyw imi fynd am beint efo fo. Dyn deallus ydoedd gyda diddordeb ymhob maes o'r byd, a myfyriwr y Gymraeg ydw i efo dim diddordeb mewn dim oni bai am Fosters a sut i beidio tacluso'n 'stafell am wythnos arall. Prin y byddai trafodaeth rhyngom ni.

Serch hyn, dyma fi yma yng Nghaerdydd yn ceisio ysgrifennu traethawd amdano (bydda fo 'di licio hynny. Efallai yn yr oesau a ddêl y bydd myfyrwyr neu blant ysgol yn ysgrifennu traethodau amdanaf i, wn i ddim). Bydd pawb sy'n darllen y blog ma'n eitha rheolaidd (fi) efallai'n cofio fy mod i'n dweud dw i'n eitha da am wneud traethodau yn eithaf sydyn heb wybod fawr o ddim amdanynt. Blagiwyr wyf fi, a blagiwr a fyddaf hyd fy niwedd trist, ond mae'r hen Wil Salesbury wedi'n stwmpio. Dw i o'r farn bod y boi mor glyfar fel ei bod yn rhagweld y bydda rhywun fatha fi'n gorfod ysgrifennu traethawd iddo ac yn mynd ati i fod yn glyfar dim ond er mwyn fy sbeitio.

842 o eiriau mewn tair awr. Mae hynny'n record o arafrwydd imi. A dw i wedi blino hefyd, cofiwch. Dw i wedi teithio dros fil o filltiroedd wythnos yma (llawer mwy os dachi'n cyfri mynd i'r Weriniaeth Tsiec). Dw i hefyd yn eithaf digalon felly dw i am alw ar ffrind i godi fy nghalon

Sbiwch pwy sy 'ma! Y Sock Mynci! Aaah, efe a'm gwylltiodd y tro diwethaf ond roeddwn i angen ei weld o'r tro hwn! Smai fwnci? Isho banana? (nis ateba'r Sock Mynci, o'r herwydd mai nid dim ond mwnci ydyw, ond hosan hefyd).

Dw i'n teimlo gymaint well rwan felly gwell mi wneud mwy o waith! Warwwww!

mercoledì, aprile 12, 2006

Dicach nag erioed

Dw i'n un o'r pobl yma sydd byth yn hapus bod yn hapus. Mi dw i angen rhywbeth i gwyno am neu i ddigio gyda o hyd, felly mi ddylwn i fod yn hapus ar y funud ond dydw i ddim.

Dw i yng Nghaerdydd. Mi yrrais yma heddiw. Neithiwr oni'n ddig achos mae Mam wedi prynu cyfrifiadur newydd i adra a do'n i methu a'i chael i weithio a fe fues i'n flin iawn a mi es i gysgu erbyn deg. Heddiw, mi es i i'r llyfrgell ym Mangor yn barod i weithio, a chi'n gwybod be, DOEDD NA'M YR UN FFYCIN LLYFR FYDDAI O HELP I FY NHRAETHODAU YNO. A dim cyfrifiadur = dim rhyngrwyd, felly oeddwn i'n styc ac yn medru gwneud dim ond dod i fama eto. Felly bydd yn rhaid imi weithio yfory yn gadarn a thrwy'r dydd.

Casau llyfrgell Bangor.

Dicach nag erioed

Dw i'n un o'r pobl yma sydd byth yn hapus bod yn hapus. Mi dw i angen rhywbeth i gwyno am neu i ddigio gyda o hyd, felly mi ddylwn i fod yn hapus ar y funud ond dydw i ddim.

Dw i yng Nghaerdydd. Mi yrrais yma heddiw. Neithiwr oni'n ddig achos mae Mam wedi prynu cyfrifiadur newydd i adra a do'n i methu a'i chael i weithio a fe fues i'n flin iawn a mi es i gysgu erbyn deg. Heddiw, mi es i i'r llyfrgell ym Mangor yn barod i weithio, a chi'n gwybod be, DOEDD NA'M YR UN FFYCIN LLYFR FYDDAI O HELP I FY NHRAETHODAU YNO. A dim cyfrifiadur = dim rhyngrwyd, felly oeddwn i'n styc ac yn medru gwneud dim ond dod i fama eto. Felly bydd yn rhaid imi weithio yfory yn gadarn a thrwy'r dydd.

Casau llyfrgell Bangor.

martedì, aprile 11, 2006

Ffycin Hel

Mi ddechreuais i am adra heddiw o Gaerydd 'ma am tua hanner 'di deg ac wrth ymyl Llanfair-ym-Muallt dyma fi'n sylweddoli fy mod i wedi anghofio'n llapllop. Felly dyma fi yma yng Nghaerdydd eto yn ysgrifennu hwn am ugain munud wedi un yn y prynhawn heb betrol yn y car ac yn gorfod dechrau eto. Mae gen i gur yn pen a dw i'n pisd off. Bastad. Casau llapllop.

domenica, aprile 09, 2006

Unwaith Eto'n Rachub Annwyl

Ia wir, nos Sul yn Pesda felly dw i'n mynd allan wedyn am ambell i beint i'r Sior. Anegwyddorol byddai peidio. Mae rhai pethau wedi newid yn Rachub ers fy olaf ymweliad: mae'r cyfrifiadur rwan yn mynnu mai'r 8fed o Awst yw hi (yn hytrach na'r pumed y mae hi wedi mynnu ers misoedd a hanner misoedd maith). Mae'n edrych fel bo Plas Ffrancon yn cael makeover, sydd ddim yn ddiddorol ar y cyfan ond mae'n edrych dim ond ychydig bach yn waeth, a myfi ydwyf ddiolchgar am hyn.

Cynlluniau'r wythnos: mynd i Gaerdydd 'fory. Dim ond ddoe ddois i'n fy ol, ond na mae'n rhaid imi fynd i lawr eto er mwyn edrych ar dai. Mae Haydn ac Ellen a fi am fyw efo'n gilydd flwyddyn nesa', sef, o bosib, y tri person lleiaf emosiynol ers Hitler, Saddam a Genghis Khan. Rydym ni'n gymeriadau gwahanol iawn ar y cyfan: rwyf innau'n rhan unigryw o'r triawd oherwydd dim ond y fi fedar dyfu mwstash, Haydn yw'r unig un efo hairy chest ac Ellen yw'r unig un sy'n hoffi sbigoglys ac yn ei fwyta'n gyson. A dyma ni'n byw efo'n gilydd flwyddyn nesa'. Wn i ddim os i grio neu chwerthin ... neu lladd fy hun.

Newydd edrych ar ddafad yn y cae 'cw a meddwl y byddai lamb chop yn neis rwan. Ma'n braf gweld wyn bychain yn prancio o amgylch y caeau yn y gwanwyn yntydi? Codi awch lofruddig ar rywun sy'n un am gig dan siaced wlanog.

venerdì, aprile 07, 2006

Prâg: pedigree chum, pw a pyrfs*

Wedi hir ymaros, trefnu gwael, egluro i Ellen nad oeddem yn medru mynd yno ar gwch ac esbonio i Gwenan nad oedd Prâg yn brifddinas Rwsia, fe gyrraeddom! Dychwelem yn meddwl, yn wir, bod Prâg yn lle gwych, er bod y pobl yn sych iawn. Iawn. Blog hirwyntog yn dyfod...

Dydd Llun. Fe gyrraeddom ni'n y Heaven Hostel yn y p'nawn a'r ddyletswydd gyntaf oll oedd ffeindio tafarn. Doedd hyn fawr o broblem, mewn difri, achos roedd 'na un rownd y gornel, y Sports Bar, neu'r local, fel y byddem ni'n ei alw o hynny ymlaen. Felly mi arhosem ni yno drwy'r dydd mwy na heb, yn y gornel. A dweud y gwir, dyna a wnaethom ni drwy'r gwyliau i gyd, ond ymlaen â'r stori!

Triais i mo Erektus, ond oeddwn i'n meddwl ei bod o'n enw eitha da am ddiod felly mi gymrais i lun ohono. Cawsom ni hyd i ryw fwyty oedd jyst lawr y stryd, oedd yn edrych fel rhyw ogof, felly mi aethon ni fewn i fanno. Un peth uda i am Prâg, mae'r bwyd yn styning, ond fe gafodd pawb cwrw a bwyd eitha ddi-fflach yno'r noson gyntaf oll, hynny yw dim ond steciau ac ati. Pan aethon ni yno'r ail nos (yn olynol. Typical!) fe driais i a Dyfed ostrij, sydd, cytunem, y bwyd gorau sydd gan Prâg i gynnig achos oedd o'n lyfli ac ddim yn blasu fel stec fel udodd pawb arall heblaw amdanaf i.

Ond ar y noson gyntaf ydw i, de? Wedi'r bwyd, yn lle mynd â darganfod y ddinas, aethon ni i'r local drachefn a disgwyl am Helen a Nick gyrraedd o Sheffield. Erbyn tua 11.00 fe lwyddem llusgo'n hunain i ffwrdd a mynd i mewn i dre. Dywedodd y gyrrwr tacsi imi beidio â boddran gwisgo'n gwregys diogelwch, ac i stripclyb aethon ni (sef 6 hogyn ac 8 hogan. Cafodd y genod mwy o sylw na ni. Oni bai dy fod yn talu amdano). Y sioc mwyaf oedd bod peint yn y lle ma'r un pris a'r Tavistock, a'n bod ni ddim yn hapus iawn talu amdani!!! Llwyddem ni ddim gyrraedd yr unman arall, so roedd yn rhaid inni ddisgwyl tan y bora wedyn i gael strip go iawn.


Yn wir, cyfuniad eithaf chwydlyd yw bra Ceren a boi o Gwalchmai ond dyna ni. Fe wnaethon ni ddiawl o sŵn yn y lle'r noson yna, a chael ffrae gan y gwesteion eraill a'r berchenoges (cyn imi ei thaflu hi ar draws y 'stafall yn meddwl mai Gwenan oedd hi. Cuddiais o dan flanced am bum munud wedyn).

Wel, wedi cyrraedd yno roedden ni'n eitha sydyn wedi disgyn i mewn i drwmgwsg. Heblaw Helen a Nick yn y dybl-bed drws nesaf, a doeddwn i'm angen hynny yn cysgu rhwng Dyfed a Kinch yn chwyrnu. Iawn, y diwrnod wedyn sy angen son amdani'n awr, de?

Heb wybod yr unman o'n cwmpas eshi efo Haydn (oedd yn hapus am gyfnod, ond yn cwyno fod pawb yn pigo arno drwy'r ffycin daith. Sy'n eitha teg achos oeddem ni), Dyfed (wedi gwisgo) ac Owain Oral (oedd yn mynnu bod y bagets o'r garej yn neis ond yn dweud clwydda) am sgowt i fynd i rwla am fwyd, a chawsom hyd i lle. Reit, deffro pawb a mynd. Cyrraedd yno, a'i boi yn dweud inni ddisgwyl tan bo un o'i ffrindiau oedd yn dallt Susnaeg yn cyrraedd. Roedd y boi hwn yn od iawn ond fe lwyddem ni ordro heb fawr o strach, er ei bod yn annifyr gorfod siarad Saesneg. Cymysg iawn yr oedd ein ymatebion, ond mi wnes i fwynhau be ges i, tra bo Haydn mond wedi cymryd un brathiad o'i un o felly mi lwgodd tan y nos.

Reit. Wel roedd o'n rhyw fath o ddyletswydd arnom ni gweld rhywfaint o'r ddinas, mashwr, felly aethon ni fewn at y sgwar, cael hyd i amgueddfa artaith a gwingo, a mynd i weld y cloc. Aparyntli oedd o'n gwneud rhywbeth gwych ar yr awr a roedd pawb yn ymgynnull o gwmpas, yn enwedig Eidalwyr swnllyd.


Os mae rhywun yn deutha chi fynd i Brâg peidiwch ac aros am awr i weld y cloc yn gwneud beth ma'n fod i wneud. Nis ymhelaethaf yn y gobaith yr ewch chi yno a disgwyl, ac oherwydd ma'n siwr fod pawb wedi stopio darllen y blogiad 'ma erbyn hyn beth bynnag. Eniwe oedd gynnon ni gynlluniau mawr felly fe euthum ni'n ein holau i'r local ac aros yno drwy'r nos. Na, go iawn. Hynny yw, aeth pawb arall i'w gwlâu ond arhosodd ambell un ohonom yno tan bump, mynd adra a thorri gwallt Haydn oedd yn flin iawn, cyn mynd yno drachefn. Ymhen rhyw hanner awr dim ond fi a Kinch oedd yn sefyll a doedden ni ddim am fynd i gysgu fel Dyfed ac Owain Oral (yn y bar) felly wedi inni gael ein gwrthod syrfio (diolch i fi'n chwydu) aethon ni i bar arall a dyma rhyw foi yn mynd a ni allan i'r stryd i gael mwg drwg. Ynghanol y stryd! Rwan, dw i'm yn un am wneud waci baci ond mae Kinch a roedd o'n dweud bod y stwff ma'n gryf iawn(cryfach na be mae'r un ohonom wedi cael o'r blaen), felly wedi inni fynd adra am tua hanner dydd roedden ni wedi hen wylltio pawb gan chwerthin yn ddi-stop ar ogofdrwyn Dyfed a bo gan Haydn wadnau fel Monster Munch.

NODYN: Cyn inni fynd ymlaen rhaid ichi gofio fy mod i heb gysgu lot o gwbl yno a bod y digwyddiadau oll ddim wirioneddol yn gronolegol yn y lleiaf. Dw i'm yn cofio lot o gwbl, dweud y gwir.

'Are you from a singing school?' - Rudi y boi bar

'No, we're just drunk and Welsh' - Ceren

Araf iawn oedd y diwrnod olaf mewn difri achos roedden ni wedi sylweddoli nad oedden ni wedi gwneud dim byd drwy'r gwyliau, a dim ond am tua pedwar o'r gloch llwyddem ni godi. Felly fe wnaethon ni benderfyniad cydwybodol i beidio gwneud dim a mynd at y Sports Bar. Yn anffodus roedd ein bwyty arferol ddim isho ni yno felly aethon ni i fwyty arall (un Eidalaidd myn uffarn i!). Cefais i siarc yno, sydd wedi diweddu mewn sawl cachiad a tin poenus iawn. Wedi hynny, ni chysgais i tan 28 awr wedyn, wrth inni adael y bar am wyth yn y bore yn canu bod gan Haydn STD gan gath. Ond dyna ddigon o straeon. Haws yn awr byddai crybwyll cyrraeddiadau ac uchafbwyntiau (neu isafbwyntiau, yn ôl traddodiad ffiaidd y blog hen) pawb yn ystod y daith.

 1. Fi'n bersonol. Peidio cysgu am ddeuddydd a dal llwyddo bwyta ostrij a siarc, sy'n gyfuniad od ar y cyfan
 2. Owan Oral. Mynnu bod Sgwar Prâg "yn fwy na Cathays" cyn mynd ymlaen i ddweud bod "yr Eidalwyr yn cael get awê gyda rhoi caws ar bysgod. Ond dydi'r Sbaenwyr ddim"
 3. Dyfed. Mynd i fwytai a thrin y gweinwyr fel plant ysgol efo anghenion arbennig, yn codi bawd arnynt a gwenu fel llo. A llwyddo ynganu popeth yn rong
 4. Kinch. Cysgu drwy'r gwyliau i gyd
 5. Haydn. Cael ei wallt i edrych yn waeth drwy gysgu a chael pawb yn cael go ar ei dorri i ffwrdd.
 6. Lowri Dwd. Yr unig un nath, er yr yfed 24/7, llwyddo i meddwi yn hollol gachu a mynnu ei bod yn crio yn hytrach na chwydu ei chorff allan
 7. Lowri Llew. "Shnakes. I'm sure I've heard that name before. Shnakes. Shnake shteak."
 8. Helen a Nick. Un dwbl achos roedden ni'n son am rhoi gwaed ac aparyntli ti'm yn cael gwneud os ti wedi cael rhyw twll din yn y chwe mis dwytha, cyn i Helen troi rownd i Nick a mynd, "O, fysa ni'm yn cael felly naf'sa?"
 9. Gwenan. Llwyddo i wneud ei gwallt mewn LLAI na awr!
 10. Lowri Cochen. Ordro 'garlic on grilled bread' yn meddwl mai bara garlleg oedd o. Yn wir, bara efo cloves llwyr o arlleg a gafwyd a doedd hi'm yn hapus iawn am y peth
 11. Ellen. Y person mwyaf tebygol o gwneud ffwl o'u hunain, a llwyddo peidio!
 12. Llinos. Dweud ei bod hi angen tits a blew
 13. Ceren. Cael noson o wneud caneuon fyny gyda fi, yn cynnwys yr enwog 'Hei ho, hei ho, awn i Sir Fôn am dro' oedd gyda ugain pennill oll yn wych.

Eniwe dyma fi adra yng Nghaerdydd efo sawl traethawd i'w wneud mewn wythnos ac am fynd rwan i chwilio am lle ga'i fyw blwyddyn nesa wedi imi gysgu am 13 awr. Hwyl fawr!


*Gwell hefyd byddai egluro teitl y blog yma. Mae Prâg yn cyfeirio at lle fuon ni ar wyliau. Mae pedigree chum yn cyfeirio ar sut mae traed Llinos yn oglau, efo'r pw yn son rhywfaint amdaf fi ond yn bennaf traed Llinos. Pyrfs? Wedi chwarae Never Have I Ever dwi'n fowtio pawb!