giovedì, maggio 31, 2007

Hwyliau da

Henffych gyfeillion (a darllenwyr amhenodol)! Dw i mewn hwyl dda heddiw, a minnau wedi ennill 3 botel o win coch diolch i gystadleuaeth darogan canlyniadau’r etholiad Maes E. Mae rhagolygon fy mhenwythnos yn wych felly! Hwyrach yr agoraf i un heno. Unig y byddaf; mae Haydn yn mynd adref ac Ellen tua Chaerfyrddin, a does gwell cysur na gwin ar gyfer achlysuron megis unigedd, digalondid, meddwi’n racs a bwyta caws a grawnwin. Hoffwn i fod yn rhywun sy’n yfed gwydraid o win coch bob diwrnod, gyda chaws. Ond byddaf i methu fforddio hynny, a hyd yn oed petawn i, byddwn i’m yn mynd i Lidl bob nos jyst er mwyn eu prynu.

Mi fydda’ i’n eithaf hoff o sôn amdanaf i fy hun (pam lai?), a phan fyddaf yn bôrd mi fydda i’n lyrcio o amgylch Facebook a Bebo yn chwilio am rhai o’r pethau ‘na i lenwi i mewn; chi’n gwybod, y math o bethau y mae genod bach 14 oed yn licio’u hateb fel have you ever kissed a member of the same sex, have you ever been abroad, have you ever been scared by an inanimate object, have you ever been so drunk you don’t remember anything ac fel rheol mi fyddaf yn ateb ‘Do’ (yn Gymraeg) i bob un, heb na chywilydd nac ots. Ond mae’n iawn, achos does neb byth yn eu darllen nac yn gweld fy enaid ar agor i’r byd a’r Betws-y-Coed.

Bydda i hefyd yn licio lyrcio o’u hamgylch yn edrych ar beth mae pawb yn dweud wrth bawb. Dw i’n meddwl bod pawb sy’n hoff o’r rhyngweithiadau ‘ma yn gwneud hynny, mewn gobaith ofer bod rhywun, yn rhywle, yn siarad amdanynt. Hah! Dim peryg. Un peth sydd gan bobl Facebook a Bebo a phob ryw aelod gwefan felly yn gyffredin yw mai hwythau (h.y. ninnau), yn anad dim, yw pobl leiaf diddorol y byd, ac nid eu (ein) haeddiant mo cael neb yn siarad amdanynt (amdanom).

Ffeithiau diddorol amdanaf:-
Dw i’n gwybod nifer sylweddol o enwau coed yn Gymraeg

Dwi’n meddwl bod peiriannau ffacs bellach yn ddibwynt

martedì, maggio 29, 2007

Pethau y gwelwyd gennyf ar y ffordd i'r gwaith

Dw i’n licio rhestrau, ac mae pobl sydd ddim yn elynion i mi. Dyma restr o bethau y gwelais ar y ffordd i’r gwaith heddiw;

Dynes Somali yn poeri
Dynes wen wedi gwisgo fel dynes Somali
T.H. Parry-Williams
Dyn gyda locsyn am ei ên ond na thrawswch na seidbyrns

Pa un yw’r celwydd? Sws i’r enillydd, mawr ddirmyg i bawb nas atebant.

Mi es i’r Gogledd wedi’r cyfan, fel y gwyddoch, a’r oll a ddaethpwyd yn ôl gyda mi oedd botel o win coch, stamp coch gan Dyfed a ffan, a sylweddolais eiliad yn ôl mai cyfuniad eithaf od ydyw. Beth bynnag, wedi llwyddo gyrru i lawr mewn tair awr a thri chwarter (record newydd i mi, yr heileit oedd rhedeg drosodd cwningen oedd yn gelain eisoes, a chlywed BYMP, jyst er mwyn gwneud yn siŵr) mi ddychwelais i dŷ gwag, unig ac oer. Mi es felly i dŷ’r genod.

Roedd Llinos yn cwyno bod ei thraed yn drewi ac yn rhwbio’i dwylo ar eu hyd cyn rhoi eu dwylo wrth ei thrwyn a chyhoeddi nad oeddent wedi’r cwbl (fe’r oeddent), wrth i Lowri Dwd drafod ei llwyddiant diweddaraf wrth chwalu perthynas. A Lowri Llew yn cyhoeddi “dw i’n darllen dy flog bob dydd ... ond dim ond achos dw i’n bôrd”.


Mae’n siŵr bod chithau hefyd erbyn hyn. Ta ra.

YPDÊT:
Anghofiais ddweud ond mi ges freuddwyd neithiwr fy mod i mewn hofrennydd efo rhywun yn mynd o Ddinas Dinlle i Fanceinion, cyn mynd i’r ystafell newid a mynd i ymladd brwydyr Lord of the Rings-aidd mewn byd digidol. Myfi a redais i’r ochr a myfi oedd y cyntaf i farw (sy’n siomedig, a finnau’n ystyried fy hun yn ymladdwr benigamp, yn erbyn pobl sy’n llai na phum troedfedd a chenhinau pedr, wrth gwrs). Braf oedd ymladd ochr yn ochr â Saruman, fy arwr ffilmyddol a ffrind meddyliol.

Hefyd, a nid celwydd mo hyn, gwelais enfys ddoe uwchben Caerdydd – un pedwar lliw o goch a glas a melyn a gwyrdd. Erbyn i’r daith dod i ben roedd yr enfys wedi ymffurfio'n ddau liw, sef coch a melyn.

Rhagrybudd, bosib?

domenica, maggio 27, 2007

Glaw a gweirydd gwyrddion

Dw i’n ôl yn y Gogledd tan bora ‘fory. Roeddwn i am fynd allan i Fethesda heno ond o ystyried pa mor ffiaidd ydyw’r tywydd dw i’m yn credu y byddaf isio. Felly mi es i weld Nain.

Doedd gan Nain ddim byd o werth i’w ddweud, oni bai am bwyntio allan fod fy ngwallt yn teneuo, cyn mynd o gwmpas fy ffrindiau gan eu sarhau, megis dweud bod Ellen yn ‘hogan hen ffash’ a Haydn ‘ddim mor ddel â’i daid’ a hynny oll cyn adrodd stori am ‘boi yn bron â marw oherwydd gwenwyn yn ei ddant yn mynd i’w galon’.

A chlywed fy nhaid yn dweud “Farmers aren’t tight – they’re like a duck’s arse – watertight”. Sy’n wir ond doeddwn i ddim isio’i chlywed.

Ond dw i’n falch fy mod i wedi dod adref - dw i’n meddwl bod fy mryd i wedi bod ar wneud, felly er y bu imi fynd allan nos Wener (ac edifar rhywfaint - gas gen i stryd Tiger Tiger; hen le ymhongar ydyw, a da i ddim os mae dwy o’r parti yn cael cic owt - un am gysgu a’r llall am chwydu ar draed y bownsar).

Felly dyma fi adref, o flaen y cyfrifiadur gyda phanad a hithau’n bwrw glaw tu allan. Dim pobl Metro. Dim aer trwm, trwchus. Dim ceir cyson. Dim ond glaw a gweirydd gwyrddion.

Oes rhywun eraill wedi sylweddoli mai cynnig Cysill am ‘cyflogai’ yw ‘cachasid’?

venerdì, maggio 25, 2007

Pesda neu Gaerdydd?

Hawdd a gwaeth byddai bywyd heb benderfyniadau. Prin y byddwn ni’n gwneud unrhyw beth. Mae penderfyniad arall eto fyth o’m mlaen unwaith eto drachefn. Wn i ddim os i dreulio fy mhenwythnos ym Methesda neu yng Nghaerdydd.

Chaf i ddim pysgota os af i fyny, a dw isio pysgota, wrth gwrs. Mae Dyfed efo fy ngwialen bysgota a phopeth sy’n mynd efo hi. Fe fydd yn bedair awr dda i fynd fyny, ond mi gaf noson allan ym Methesda ar y nos Sul.

Bydd Caerdydd yn gadael i mi aros a meddwl am dai, a gobeithio cael diawl o sesh, heb orfod symud. Mi ges ambell i fotel neithiwr, a minnau mewn tymer yfed cwrw, ond mae’r amser wedi dyfod imi unwaith eto feddwi a gwneud ffŵl o fy hun o flaen pawb. Duw, fyddai’n ei wneud o hyd; Rhodri Morgan y byd meddw ydwyf, wedi’r cwbl.

Ond efallai na eith neb allan. Fyddwn i’n flin wedyn. Wast o amser go iawn.

Mi dreuliaf weddill y diwrnod yn pendroi am y peth, yn hidio am ddim arall oni bai am beth sydd i ginio a pa le ga’i fyw (ydw, dal i gwyno am hynny, a chwyno y gwnaf. Os dachi’m yn licio clywed hynny, gwnewch rywbeth arall, fel darllen blog Rhys Llwyd).

Mi welish ddyn hyll a’i wallt yn hir a rhywbeth yn ei farf bora ‘ma. Edrychodd fel dynes o’r cefn, a Lowri Dwd o’r blaen.

giovedì, maggio 24, 2007

Dicter

Wel, dw i’n flin. Dim efo chi, peidiwch â phoeni; fy meddwl sy’n drysu’n llwyr dros dai (rhywle i fyw, nid Llanilar). Dydi’r un arall ‘ma ddim cweit oddi ar y cardiau, ond os daw at y gwaethaf wn i ddim be’ i wneud o gwbl.

Fe drown i at newyddion mwy calonogol ond does dim, fel mae’n siŵr y gallwch ddychmygu. Dw i’m ‘di bod fi fy hun ers nos Wener, ac mae’n siŵr na hoffech chi glywed mwy am bobl Metro neu Lidl. A gallwn i ddim siarad am neithiwr achos dw i byth ‘di bod mwy bord yn fy mywyd, yn cael fy ngorfodi i wylio Property Ladder, na wnaeth dim i mi ond am wneud i mi feddwl am fy sefyllfa bresennol yn galetach.


Daeth y nos i ben wrth i mi ac Ellen fynd drwy focs cyfan o fisgedi amrywiol Sainsburys efo’n gilydd, o’i ddechrau i’w ddiwedd. Mi benderfynais i mai bourbons efo’r hufen gwyn oedd y gorau.

Yn ogystal mae'r tywydd yma'n afiach a dw i'n cyrraedd y gwaith sawl haen yn fwy trwchus bob dydd. Iw.

mercoledì, maggio 23, 2007

Tro arall am y gwaethaf

Shit, yr ail tro am gartref wedi chwalu'n rhacs. Tua mis s'gen i rwan i gael rhywle. Dw i'n gorwedd mewn cachu ac ddim yn ei hoffi'r un iot.

martedì, maggio 22, 2007

Penderfyniad

Heliw blodau! Ar ôl nos Wener roeddwn i dal i deimlo’n sâl hyd ddoe, ond dw i’n teimlo’n well o lawer erbyn hyn. O ran fy salwch mae dau bosibilrwydd; y cyntaf yw y cefais fy sbeicio, a’r ail yw y cefais damaid o wenwyno alcohol. O ystyried na allwn i fyth ddychmygu neb yn fy sbeicio i er mwyn fy amharu mewn amryw ffyrdd, mi fentraf mai’r ail yw’r cynnig gorau.

Dw i rhwng mynd adref y penwythnos hwn ai peidio. Mae ‘na flys am y gogledd gen i, a gallwn i ddim meddwl le gwell na Bethesda am ŵyl y banc, ond eto mae’n drafferth fawr a ‘sneb isio mynd i bysgota efo fi felly peryg mai Caerdydd fydd â’r fraint o’m presenoldeb. Druan.

Allwn i ddim aros, cofiwch, pethau i’w gwneud.

sabato, maggio 19, 2007

Fy haeddiant

Mi chwydish ar lawr fy stafell neithiwr wedi i mi wneud tit llwyr llwyr hollol o'n hun o flaen pawb yn gwaith. Dw i'n teimlo'n ofnadwy hynod.

giovedì, maggio 17, 2007

Iaith Prydfertha'r Byd. Ffaith.

Gwych a godidog iaith yw’r Gymraeg, yn wahanol i Uzbek sef un o’r ieithoedd a seliodd Tolkien yr Iaith Ddu arni. Ond rydym ninnau’n ddedwydd o wybod y ffaith glir mai nyni’r Cymry sy’n berchen ar iaith brydferthaf y byd. Nid barn mohoni, eithr ffaith. Yn fy marn i.

Serch hynny, mae dwy ochr i’r Gymraeg modern: y Gymraeg ffynci, modern a bachog, a’r Gymraeg llwydaidd, slafaidd sydd hefyd yn amlwg.

Wele enghreifftiau o’r cyntaf: ffôn lôn, sy’n fachog iawn, a plisgwisg, sef gair dw i’n hoff iawn ohono ond dw i’m yn meddwl fy mod i erioed wedi ei ddefnyddio. Ac mae ‘na rhywbeth ynghylch ffrwchnedd, oni bai nad ydyw’n bodoli mewn difri. Mae hyd yn oed elfen o hynny yn microdon, cyfrifiadur a chyfrifiannell.

Wele’r ail set: breg-ddawnsio (breakdancing), sef y math o air sy’n gwneud i’r Gymraeg swnio fel pe na bai’n gallu cowpio â’r byd modern, neu ffôn symudol, sy’n air diddychymyg a diflas. Mae’n swnio’n rhy ymarferol i fod yn Gymraeg.

Erfyn ar bawb ydw i, os oes rhaid gwneud enwau newydd i’r Gymraeg, peidiwch ag amharu ar brydferthwch yr iaith drwy ddod fyny â geiriau ofnadwy, robotig a hyll.

Breg-ddawnsio. Hm. Unrhyw eraill awgrymiadau?

mercoledì, maggio 16, 2007

Fy Mhrotest

Iawn hogs? Does gen i fawr o fwrlwm i’w adrodd, oni bai fy mod i’n deffro cyn y larwm bron bob bore erbyn hyn. Aeth Haydn ac Ellen allan am jog neithiwr, ac wedi iddynt fynd a minnau llwyddo meistroli fy chwerthin mi es am sbin yn y car.

Hawdd o beth gwneud hynny adref. Mae ‘na ddigon o lefydd i weld, digon o bethau i’w gwerthfawrogi. Ddiweddish i fyny wrth dafarn o’r enw ‘The Pineapple’, a throi fy nhrwyn arno cyn cychwyn am adref drachefn.

Tai’m licio’r bolycs cadw’n ffit ‘ma. Dw i ‘di hen benderfynu na wnaf i fyth ymgymryd yn y ffasiwn wast o amser, ac mi gaiff llu o afiechydon ddyfod ataf a newidiwn i mo fy marn. Dw i ddim yn gweld pwynt y peth. Dw i ddim angen gallu rhedeg. Dw i ddim angen codi pwysau; dw i’n eistedd o flaen cyfrifiadur drwy’r dydd. A dydw i ddim isio colli pwysau - a does ‘run peth yn y byd sy’n ysgogi i mi wneud hynny. Mae cyhyrau i bobl sydd eu hangen, ac mae sicspacs yn ffrici (na, seriws, allwn i ddim meddwl am ddim llai deniadol. Anemia, bosib).

Felly mi wnaf brotest. Pob tro y clywaf am rywun yn mynd am jog, mi yfaf, ac i bob ymweliad â’r gampfa mi smygaf, ac mi fwytâf sglodion a lard yn llu pan welaf salad ffrwythau. Byddwch hapus â’r hyn yr ydych (oni bai eich bod chi’n rili hyll a thew neu'n dod o'r Rhondda).

Pwy a saif gyda mi?

martedì, maggio 15, 2007

Ymweliad â'r Gorffenol(ish)

Dw i newydd fod yn Undeb y Myfyrwyr. Gad i mi unioni’r sgôr cyn mynd ymlaen: gas gen i’r lle. Gas gen i’r Taf, gas gen i Solus, gas gen i’r adeilad. Mi es i’r siop yno rŵan, a phrynu potel o Lucozade Sport - Body Fuel (yn anad dim y ddiod sy’n fy ngweddu orau) a sylweddoli pa mor ddrud ydi’r blydi lle. Sut y mae myfyrwyr yn fforddio mynd yno wyddwn i ddim. Ond byddwn i ddim yn gwybod am nad es i yno fyth.

Cofio fi’n fyfyriwr? Oeddwn, un da nad astudiodd fyth a llwyddodd i gwblhau ei radd serch hynny. Un felly y byddaf, yn mynd drwy fywyd yn llithro o le i le, o fan i fan. Chredwn i ddim y gallaf newid; does pwynt i’r fath feddylfryd yn fy llyfryn i (sy’n bitw â’i meingefn yn chwâl), mae popeth dw i isio gennyf, oni bai am dŷ a thystysgrif marwolaeth Dyfed.


Mae pryniad y tŷ yn mynd drwy’r camau yn awr, o beth ydw i’n ei ddeall. Ond mae’r byd yn dal i fynd yn ei flaen, a minnau’n heneiddio. Rhyfedd sut y mae amser yn mynd yn ei flaen pan ydych chi’n heneiddio; mae’r blynyddoedd yn hedfan heibio, megis pengwin. Ar awyren. Bosib.

lunedì, maggio 14, 2007

Cymysg a difflach benwythnos

Fe ddaeth ataf ba beth yr hoffwn gwyno yn ei chylch wythnos ddiwethaf, a pheth bach ydoedd ond ni aiff i ffwrdd nes fy mod wedi’i chyhoeddi. Gormodedd o’r gair ‘blustery’ ar y tywydd, a hithau’n wyntog, yn de.

Difflach fu’r penwythnos, ond llwyddwyd rhoi cynnig lawr am y tŷ, ac fe’i derbyniwyd. Ro’n i’n fy ngwely nos Sadwrn yn llawn arswyd a braw yn hytrach na chyffro. Cam mawr i ddyn byr, yn wir.

Mi wyliem yr Eurovision nos Sadwrn. Elton John a’r Wcráin oedd orau, yn fy marn i, a chwarddais yn hunanfodlon hynod wrth weld Prydain yn plymio i’r iselfannau. Chefnogwn i mo Phrydain fyth, mewn nag Olympics na chystadleuaeth canu. Wedi’r cyfan, Cymro o gennin a chig oed wyf fi.

sabato, maggio 12, 2007

Hunan-dadansoddiad darogan canlyniadau

Oeddwn i jyst yn edrych dros fy narogan am y Cynulliad, a dyma rai pethau y ges i'n iawn a dw i bron yn synnu fy mod i wedi...

  • Bro Morgannwg (LLAF) – Ceidwadwyr yn agosáu
  • Canol Caerdydd (DEM RHYDD) – gyda mwyafrif ((cryn dipyn yn)) llai
  • Castell-nedd (LLAF) – bydd Plaid yn lleihau mwyafrif Llafur yma a bydd hi’n gymharol agos
  • Ceredigion (PC) – a bod yn onest, dw i’n gweld Elin Jones yn cadw’r sedd yn gymharol hawdd
  • Dwyfor Meirionnydd (PC) – nid yn unig yn ddiogel i’r Blaid ond hwn bydd sedd mwyaf diogel Cymru
  • Gogledd Caerdydd (CEID) – un gweddol hawdd i’r Ceidwadwyr
  • Maldwyn (DEM RHYDD) – bydd y mwyafrif Rhyddfrydol yma’n llai o lawer

Y seddau (nifer go iawn)
Llafur 25 (26)
PC 16 (15)
Ceidwadwyr 12 (CYWIR!)
Dem Rhydd 5 (6)
Eraill 2 (1)


Dim yn ddrwg o gwbl! Gwell i Gareth Wales Decides wylio'i swydd...!

giovedì, maggio 10, 2007

Ystadegau

Am dridiau dw i wedi bod isio cwyno am rhywbeth ar y blog ‘ma, ac am dridiau dw i wedi anghofio. Nid pobl Metro, fy ffrindiau na gwleidyddiaeth mohono, ond mae’n mynd ar fy nerfau. Nid myfyrwyr, na theulu nac arferion cythryblus eraill sy’n dwyn fy mryd, na’r tywydd na bwyd na phwysau bywyd arnaf.

Sut bynnag, dw i’n hoff o ystadegau, a sut mae pobl yn cyrraedd blogiau (nid f’un i yn nuig). Blwyddyn yn ôl, roedd 38% o’r pobl oedd yn cyrraedd fy mlog (o beiriant chwilio) yn ysgrifennu ‘Rachub’ i mewn, a 30% yn ysgrifennu ‘hogyn’, sy’n rhoi cyfanswm o dros dwy ran o dair i ‘Hogyn o Rachub’ mi dybiaf.

Nid felly heddiw. Mae Rachub ar 19% a Hogyn ar 14% - sef tua thraean rhyngddynt. Wedi saethu i fyny’r rhestr mae ‘gibbon’ ar 11%, a ‘Little’ a ‘Mermaid’ ar 6% rhyngddynt. Mae fy mhryderu pa fath o bobl dw i’n eu denu yma. Pwy ar wyneb y ddaear sydd isio dysgu am gibbons neu’r Little Mermaid?

Oes gan unrhyw arall stori o bobl od yn dod o hyd i’w blog?


Ond na, mae’r cŵyn wedi mynd, ac un da y bu. Bydda’ i’n ôl os y’i cofiaf, peidiwch â phoeni. Wedi’r cyfan, rydych chi’r un mor bôrd a fi yn y bôn.

mercoledì, maggio 09, 2007

Sainsburys

Henffych!

Duwadd mai’n ddiwrnod annifyr. Tai’m licio’r tywydd annifyr, a tai’m licio’r tywydd braf. Ond does ots, mae’r tywydd yn un o’r pethau hynny nad oes dylanwad gennyf drosto. Tasa gen i, maei’n debyg y byddai’n bwrw eira cryn dipyn yn fwy, yn glawio pan fo Ellen yn cerdded o gwaith, yn heulog pan fy mod eisiau hufen iâ, ac yn fellt a tharannau ar Dyfed hyd Ddydd y Farn (sydd ddydd Gwener, gyda llaw).

Aethom ni, Y Tŷ, i Sainbury’s neithiwr, i siopa, fel y byddem yn gwneud o bryd i’w gilydd. Mae holl gasineb a sbeit ein heneidiau duon yn llifo yn ystod y daith hon. Ffraeo, yn hawdd, yw chwaraeon cenedlaethol ein cartref, a dyma’r Olympics. Rhwysut, yn ystod yr awr o siopa, ac wn i ddim pam, rydym ni’n mynd yn stressed hynod ac yn ffraeo, yn bennaf yn y car pan fo rhaid inni fod mor agos i’n gilydd, un ai yn fy nghar bach araf i (0 – 60 mewn mis), car drewllyd echrydus Haydn (ni ŵyr neb o le daw yr oglau, ond mae’n troi fy stumog i) neu beiriant tun Sardîns Ellen (na aiff ymhellach na Threganna heb dorri i lawr).

Mi brynish frythyll a chaws a bara brown, a theimlo’n wladaidd iawn wrth wneud. Prynodd Ellen hithau greision i fynd efo dip (creision, nid tortillas) a sbigoglys, ac Haydn ef nis gwn, ond os nad hanner cynnwys caffi Ramons ydoedd saethwch fi a’m claddu ar dir sanctaidd.

Mi af yn awr, ffyddlon ddarllenwyr (munud mae lecsiwn drosodd ‘sneb yn darllen y bradwyr – ewch i fan arall am eich thrills pleidleisiol).

martedì, maggio 08, 2007

Amrywiol benwythnos

“Bu’r Cymro yn cerdded y llwybrau cynefin drwy’r oesau…”

Wel ddaru mi ddim.

Serch hynny, bu imi eto fwynhau fy mhenwythnos. Mae hi wedi bod yn sbel ers imi gael ‘noson ddrwg allan’ felly bydd hwnnw’n dyfod yn o fuan mi dybiaf. Es i go-kartio ddydd Sadwrn eto ac roeddwn i gryn dipyn yn well y tro hwn (gwell na Owain Ne, beth bynnag. Bodlon oeddwn â hyn, nis gwadaf.) nod dim gwell ar ddal fy niod nos Sadwrn a drachefn chofiwn i fawr o ddim yn Clwb Ifor.

Hiraethais am Ddyffryn Ogwen ddydd Sul, a hithau’n ŵyl y banc. Does unman arall yr hoffwn fod yno’n fwy, ac â bod yn onest dydi Caerdydd fawr o gop ar nos Sul, heb sôn am nos Sul gŵyl y banc, ac roeddwn i wedi blino, ond yn mwynhau clywed y cafodd Ceren freuddwyd am nionod. Sbeitio bwydlenni a dirmygu cyn-ddisgyblion Rhydfelen oedd fy hanes.

Mae Gŵyl y Banc ei hun yn ddiflas hynod o ddiwrnod. Does gan rywun ddim byd i’w wneud, oni bai bod gennych chi swydd gachu a bod yn rhaid i chi weithio. Na, aros yn y tŷ a wnes o fore i’r hwyrnos, yn pwdu fy mod i rhywsut wedi llwyddo torri Windows Media Player heb unrhyw ymdrech i wneud hynny, a synfyfyrio pam mai y fi yw’r unig un o drigolion y byd sydd â chymaint o gariad at wyau ond anallu llwyr eu coginio.

Cogydd o fri dw i, fel yr ydwyf wedi ymadrodd droeon fan hyn, ond pan ddaw at ferwi wy, dydi hi ddim yn coginio neu mai’n gor-goginio; mae wy wedi’i photsian rhywsut yn llwyddo ewynnu a bydd wy wedi ffrio yn sticio i waelod y badell, waeth pa mor swmpus cyfran yr olew ynddo.

Strach i strach yw bywyd, heb na haul na golau dydd dedwyddwch ynddo, oni bai eich bod chi fel fi yn eithaf hoff o gnebrwng da a chwerthin ar bobl gyda chlefyd gwair gwaeth na mi.

venerdì, maggio 04, 2007

Gif yp, cwsg, Boost, blaaah

Dyna ni. Mai’n gif yp arna’ i. Dw i yn strachu cadw fy llygaid wedi agor (newydd sylwi ar hwn. 'Ar agor' oeddwn i'n feddwl - ffacin gradd papur toiled da i ddim uffern). DWYAWR o gwsg! Dydi hyd yn oed Lucozade a Boost heb roi, wel, boost i mi. Ac am ryw reswm mae fy mraich dde i’n brifo. Efallai fy mod i wedi cysgu ar y remôt.

Mi ddarllenais stori ar wefan y BBC am Rose yr Afr a briodwyd gan ddyn; bu iddi farw yn gadael plentyn a gŵr dynol (Lowri Dwd, mae hyn mor debyg i sut bydd dy fywyd di dyw rhywun methu dweud digon). Roedd yr afr yn edrych ychydig dan oed i mi. Sut oedd ganddynt blentyn, actiwli? Be ‘di enw’r pethau Groegaidd mytholegol hanner-gafr hanner-dyn ‘na (Kath Jones hah!)?

A ddyweda’ i rywbeth arall i chi dw i ar Facebook a Bebo ac yn hapus iawn yno diolch yn fawr iawn i chi am eich consyrn. Ond be ddiawl di’r dîl efo pobl yn rhoi lluniau ohonyn nhw’u hunain yn ifanc neu’n fabanod i fyny? Ydyn nhw go iawn yn meddwl eu bod nhw’n ciwt; achos mi ddyweda’ i wrthoch chi, dydyn nhw ddim. Neu, gwaeth fyth, a ydynt mor hyll fel nad ellir dangos i’r byd erchyllter llawn eu hwynebau afluniaidd, sâl? [Ebe fi, sydd â darlun South Park ohonof ar y Facebook yn lle llun. Ond yn wahanol i un pawb arall, mae hwnnw’n debyg iawn i mi. Gofynnwch i unrhyw un sy’n f’adnabod “ydi hwnnw’n edrych fatha fo?” ac mi atebant “ydyw, yn ddi-os”]

Dw i’n benderfynol o aros yn effro i weld saith o’r gloch, ac wedyn mi ganiatâf i fy hun gysgu. Fedra’ i ddim mynd allan heno, neu gelain a fyddwyf, a dyna fyddai colled i’r byd blogio.

Peidiwch â’i gwadu.


Ffac, oedd y cwyn yna’n teimlo’n well na gwleidydda. Croeso’n ôl, Hogyn o Rachub, croeso’n ôl.

Dadansoddiad

Wel. Noson hwyr neithiwr a dw i’n dioddef heddiw yn ofnadwy wedi cysgu dwyawr. Dyma sut ydw i am ddadansoddi’r nos:

Llafur
Da: 26 sedd a hwythau mewn meltdown, a llwyddo dal eu seddau er y bleidlais. Fe ddylai Llafur fod yn hapus iawn bore ‘ma. Canlyniad yn Wrecsam yn un dda.
Drwg: Canran isaf o’r bleidlais ers Duw â ŵyr pryd yng Nghymru, ac ambell i berfformiad gwan iawn yn Llanelli neu Gasnewydd.

Ceidwadwyr
Da: Nifer eu etholaethau yn saethu fyny, sy’n addawol iawn ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Yn ogystal, maen nhw’n ail agos mewn sawl sedd rwan, ac mae ganddynt le mawr i adeiladu yr berfformiad neithiwr yn 2011.
Drwg: Er gwaetha’r brolio, llwyddon nhw ddim ddod yn ail o ran seddau, ac mae neithiwr wedi profi y bydd y system bleidleisio yn ei gwneud yn anodd iawn iddynt wneud hynny fyth.

Plaid Cymru:
Da: Cynyddu y rhan fwyaf o’u mwyafrifoedd presennol, Ceredigion yn diogel iawn, a Llanelli yn ganlyniad gwych.
Drwg: Llwyddon nhw ddim fentro y tu allan i’w cadarnleoedd, ac ar sail canlyniadau’r Cymoedd yn barod dydi hi ddim yn edrych eu bod nhw’n barod i wneud, a byddan nhw ddim yn 2011.

Democratiaid Rhyddfrydol:
Da: Dod yn agos mewn ambell i sedd, a chael canlyniadau calonogol mewn llefydd fel Abertwe, Casnewydd a Phontypridd.
Drwg: Llwyddon nhw ddim yn eu prif targed, Ceredigion, o bell ffordd, a dydi Maldwyn ddim yn edrych yn ddiogel iawn. Pleidlais mewn sawl rhan o Gymru yn isel tu hwnt.

Felly dyna fy marn i. Mi af yn ôl yn awr i flogio anwleidyddol nes yr etholiad nesaf. Dw i’n teimlo’n eithaf, wel, fflat, ar y cyfan.

Diolch i bawb ddarllennodd y blog byw neithiwr (ac i Blamerbell am y plygs di-ri...!). Dw i'm yn meddwl y gwnaf i hynny eto oni bai fod diwrnod ffwr' o'r gwaith gen i!

giovedì, maggio 03, 2007

BLOG BYW: LECSIWN 2007

3:36: Reit, dw i'm mynd i'r gwely. Nai'm cysgu mwy na thebyg, ond mae'n bryd mynd. Er Llanelli a Cheredigion dw i'm yn teimlo'n llawn iawn. Rhyw deimlo ydw i nad ydym ni am wneud cystal ag oeddem ni'n credu y byddem, er gwaethaf chwaliad y bleidlais Lafur.
Chwerwfelys. Gobeithiaf y deffroaf i ganlyniadau ychydig mwy calonogol. (Ydw i'n gofyn gormod?)
**************************************
3:30: Ceredigion wedi'i gadw yn lot haws na'r disgwyl. Da iawn, Elin!
Dw i'n clywed Llanelli wrth sgwennu hwn....yyyyych nerfs....HMJ dros 13000....CEFN Y FFWCIN RHWYD HELEN!!
**************************************
3:25: Dw i'n meddwl mai fi di'r unig berson yn y byd nath ddarogan y byddai 'na swing i Lafur yng Nghanol Caerdydd! Sgroliwch lawr. Udish i, do?
**************************************
3:14: Dwyfor Meirionnydd yn predictable iawn, ond roedd Caerffili yn uffernol o siomedig. Er popeth, dydi popeth ddim yn fel i gyd heno i Blaid Cymru!!
**************************************
3:00: Plaid yn cadw Arfon. Caru Arfon.
**************************************
2:57: Calyniad sobor o wael i Blaid Cymru yng Ngorllewin Abertawe ac ym Mhontypridd. Wedi chwalu fy hwyliau cryn dipyn y ddau!
**************************************
2:39: Mae Vaughan wedi rhoi'r chwarddiad cyntaf drwy'r nos i mi drwy fynd drwy enwau rhai o ymgeiswyr y Ceidwadwyr.
Dw i'm wedi cael mensh ar y teledu o'r blaen ers imi gael cyfweliad ar Hacio yn ymwneud a phensiynau. Be ddiawl mae hogyn 22 mlwydd oed yn fod i wybod am bensiynau? Dw i'm yn planio byw hynna faint o hir (yn enwedig efo lot mwy o nosweithiau fel hyn).
**************************************
2:25: Chi'n gwybod, dw i byth wedi gweld y gegin amser yma o'r bore yn sobor.
**************************************
2:14: Blaenau Gwent. Trish Law dal i mewn. Tai'm deud clwydda; dw i'n eitha bodlon.
**************************************
2:00: Islwyn. Anniddorol. Blydi hel mae'r ymgeiswyr yn hyll.
**************************************
1:56: PWY OEDD Y PRAT OEDD YN MEDDWL BYDDAI LLANELLI YN CAEL EI ALW ERBYN UN O'R GLOCH? MAI'N DDAU A DW I'M YN 'DI GWELD DIM OND AM BLEIDLAIS RHANBARTH DYFFRYN CLWYD!
Pwy ddiawl sy'n cyfri'r pleidleisiau? Plant ysgol? Deillion? Huw Ceredig?
**************************************
1:46: O mai God mae hyn yn boring. Mae Llandudno yn edrych yn ded (er, chwarae teg, mai'n chwarter i un yn y bora). Bechod ar Alun Pugh ar strydoedd Bae Colwyn am ddeg y bore 'ma, a fynta'n mynd. A Mike German, bosib?
Yr unig beth sy'n cadw fi i fynd ydi'r blog 'ma erbyn hyn. Mae fy nghorff yn diffygio - er, ddim cweit cymaint ag y mae'r bleidlais Lafur HAH!
Ych, mae'n anodd bod yn ffraeth ar yr adeg hwn o'r dydd. Damia'r nifer sy'n pleidleisio ychydig yn uwch 'ma!
**************************************
1:31: Llafur yn poeni yn Islwyn ebe Vaughan ar ei flog; ond wn i ddim i bwy? Mae'n braf iawn gweld Llafur yn toddi - dydi o'm mwy na maen nhw'n ei haeddu ar ol degawdau o'n camrheoli.
Mike German am golli'i sedd debyg. Er nad ydw i'n licio'r Lib Dems, dw i'n rhy fath o licio Mike German.
Methu disgwyl i Bethan Jenkins cael ei hethol. Beth gwell na golwg del a meddwl genedlaetholgar?
**************************************
1:08: Dw i mor flinedig rwan. Dewch a llwyth o ganlyniad i mi plis! Roeddwn i wedi cynllunio cael mbach o gaws a chracyrs ond 'sgen i ddim blydi mynadd codi.
Dw i yn hoff o wallt Dewi Llwyd heno; er fe fyddai'n edrych yn ddoniol iawn am ben Vaughan Roderick. Aberthwn i holl seddau Plaid Cymru i weld hynny.
Er fy mod yn fodlon iawn rwan, mae'r Ceidwadwyr i'w gweld yn gwneud yn sgeri o dda. Oes 'na bosibilrwydd o'r ail safle iddynt?
**************************************
00:55: Dim fo yn San Steffan 'di boi chwaraeon S4C?
Welshi i o'n Clwb Ifor unwaith dw i'n meddwl.
**************************************
00:44: Elin Jones yn edrych yn ddiogel yng Ngheredigion medda' nhw. Mae hwn yn troi yn noson dda. Gobeitho bydd yr hen Ieuan yn iawn, neu mi fydda i'n drist braidd, a minnau wedi dod i'w licio. Ond mae gen i o hyd gwallt cryn dipyn neisiach.
**************************************
00:41: LLAFUR YN COLLI YN LLANELLI. Pan ddarllenish i hwnnw ar flog Vaughan Roderick nesi gwasgu fy nyrnau a hanner-dod, hanner-meddwlfodcymruwedisgoriocais.
HWRE I HELEN!
**************************************
00:20: Mae Rhys newydd tecstio fi yn gofyn i mi "yrru e-bost doniol i Dewi Llwyd".
Be mae Dewi Llwyd yn ffeindio'n ddoniol?
Dw i'n tynnu'n ol bod Plaid am neud yn dda yn Merthyr. Teimlo'n sili rwan. O flaen y genedl. Mwah.
**************************************
00:17: Ai fi ydio neu ydi Syr Dai Llewellyn yn edrych fel llyffant?
**************************************
00:03: Blydi hel mai'n hanner nos a dw i efo gwaith 'fory! Mae'r aberth dw i'n gwneud i ffigyrau gwylio S4C yn wirion bost, a dywedyd y gwir. Dw i'n teimlo'n hapusach rwan, ond dal yn nerfus hynod. Braf iawn yw gweld Llafur yn dadfeilio fel caws rhad ar hyd a lled y wlad. Dw i 'di penderfynu cadw ymhell i ffwrdd o gyfrij ITV o'r etholiad, yn bennaf oherwydd Gareth, sef yr unig person yng Nghymru sy'n gwybod llai am wleidyddiaeth na fi a Martin Eaglestone. Arbenigwr myn uffern!
A Dewi Llwyd paid a rhoi sylw i Faldwyn. Gas gen i Faldwyn; unwaith dw i'n cyrraedd Powys ar y daith A470 pell dw i'n teimlo fel dw i'n mygu ac na ddihangaf fyth. A phrin fy mod. Iych. Caersws? Ffacin joc.
**************************************
23:48: Vaughan Roderick yn dweud efallai bod Plaid yn ennill yn hawdd yn Arfon. Yn amlwg, roedd fy mhleidlais post yn hanfodol yn y frwydr hon.
Dw i'n dechrau chwysu, fodd bynnag. Can arall o Pepsi bydd hi, debyg. Mi brynais 24 am llai na phumpunt o Lidl diwrnod o'r blaen, jyst er mwyn cadw'n effro heno (celwydd).
**************************************
23:40: Gweld Helen Mary Jones ar S4C rwan. Dydi hi ddim yn fy llenwi efo hyder o gwbl. Byddai peidio a chipio Llanelli yn ergyd annifyr iawn i Blaid Cymru, os am ddim mwy o reswm na chael presenoldeb Helen Mary yn y cynulliad.
**************************************
23:34: Os dw i'n stopio blogio all of a sudden fydd o achos mae'r we 'di torri. Bastad gwe. Eniwe, mae Gareth Jones yn edrych yn binc iawn ar y funud. Dw i'n y gegin yn oer efo dim ond paced o Kettle Crisps i gadw cwmni i mi.
Mae'n rhaid i mi gyfaddef, dw i ddim yr un mor hyderus ag oeddwn i'n gynharach. Nerfau, bosib?
**************************************
22:36: Wedi clywed ambell i si ar S4C yn barod, a bellach dydw i ddim yn llawn hyder. Mae pethau'n agosach o lawer nag oeddwn i wedi amgyffred, debyg. Yr Ynys ddim hynny faint o ddiogel, efallai, a dydi Llanelli heb fy llenwi efo hyder yn y lleiaf.
Dw i am ddechrau crio yn barod, dw i'n meddwl. A dw i'm yn mynd i gwely am pedwar awr a hanner arall!
**************************************
22:12: Dw i'm am ddatgelu fy ffynhonnell, ond aparyntli mae Dafydd Wigley newydd ddweud bod Plaid Cymru am wneud yn well nac erioed o'r blaen...!
**************************************
22.10: Wel, dyna ni. Fydd ‘na ddim mwy o bleidleisiau yn dod i mewn rŵan. Dw i’n nerfus. Mae’n rhaid i Blaid Cymru gwneud yn dda y tro hwn, neu mi fydd hi’n ddiwedd ar genedlaetholdeb yng Nghymru, a dyna fy marn onest i a dyma pam fy mod i’n sach o nerfau.

Dw i’n hyderus am Lanelli ac Ynys Môn; yn pryderu am Arfon a Cheredigion.

Bydd hwn yn noson hir.
**************************************
Dwi bron â thorri fy mol isio dechrau’r gêm lecsiwn fawr ‘ma, felly dyma fi’n dechrau ar fy mlog byw tan tua 3 o’r gloch y bore. Ypdêtio fo bydd yn rhaid drwy’r nos, ac mae’n siŵr ysgrifennaf i ddim tan tua 10.30 rŵan, ond hoffwn i rannu ychydig o’r sibrydion dw i wedi bod yn eu clywed drwy’r dydd gyda chi, er nad ydw i’n honni bod yr un ohonynt yn ddibynadwy yn y lleiaf!

+ Gogledd Caerdydd yn edrych yn addawol i’r Torïaid, ond fe fydd yn agos
+ Mae pethau’n mynd o blaid Plaid Cymru yn Llanelli
+ Mae Ynys Môn yn edrych yn ddiogel i Ieuan Wyn Jones, ond Arfon llai felly i Alun Ffred
+ Mae’n agos yng Ngheredigion
+ Mae Islwyn yn edrych yn addawol i Blaid Cymru, gyda’r Torïaid, o bawb, hefyd yn gwneud yn dda yno (dw i’m yn coelio hyn)
+ Mae si ar led bydd Plaid yn gwneud yn dda yn Nedd, Gorllewin Abertawe ac ym Merthyr
+ Bydd Maldwyn yn hynod o agos rhwng y Toris a’r Rhyddfrydwyr


Rhowch wybod i mi os oes mwy! Mae’r gêm fawr wedi dechrau. Flwyddyn yma hoffwn i fod ar yr ochr sy’n ennill (am blydi unwaith).

I’r gâd, gyfeillion, i’r gâd!

Bôrd

Dw i'n bôrd. Tai'm licio disgwyl fel hyn. Mynd adref, lecsiwn, rwbath Lidl-aidd i de.

Oes gan rywun si etholiadol i mi, neu jyst ryw stori neu ymadrodd difyr i'm cadw ar ddihun?

mercoledì, maggio 02, 2007

Blog byw a Lidlo'i

Wedi bod yn chwilio’r we dw i’n gweld bod ‘na bobl yn gwneud blogio byw ar noson yr etholiad. Gan fy mod i’n aros i fyny, gwaeth i mi wneud hefyd, dw i’n meddwl. Dw i byth wedi blogio’n fyw o’r blaen a dw i’m yn hollol siŵr sut mae gwneud, ond mi ffeindia’ i ffordd. Ond mi fyddai’n fy ngwely erbyn 3. Mae gan rhai ohonom waith, er mae hefyd angen rhai ohonom i amlygu diffygion cosmetic rhai o’r ymgeiswyr a chwyno pa mor boring fydd y noson ar y cyfan a pa mor unig ydw i tra nad yw Dafydd Wigley yn edrych yn unig o gwbl.

Eniwe, ar ôl rant cynnar bore ‘ma mi af ymlaen i ddywed am y Trip i Lidl. Dw i wedi dweud o’r blaen, fel y bydd y selogion yn gwybod, bod Lidl yn un o’m hoff siopau; dw i’n teimlo fel Gary Glitter ar daith o’r Mudiad Ysgolion Meithrin yno. Mae’r dewis yn anhygoel a’r bwyd o safon dda (h.y. nid o Brydain).

Y broblem yw dw i’n mynd ar sbri wario, ac yn prynu pethau nad ydw i wirioneddol eisiau - roedd neithiwr yn cynnwys planhigyn wy a Rice Crackers (mi rof hwnnw i Llinos, mi fwytiff honno rywbeth).

Ma’n ysgwydd i’n brifo ar y blydi gadair ‘ma.

Be ddiawl BBC?

It [Llafur] still expects to be the largest party after Thursday's poll, but the Tories and Lib Dems could gain enough seats to form a ruling coalition, forcing it out of power.
Plaid Cymru also hopes to become the largest opposition group and speculation has been rife about its likely coalition partners.


Dyma mae hi'n dweud ar wefan y BBC, yn ogystal â honni bod gan y Ceidwadwyr 12 sedd yn y Cynulliad, ac ymddengys nad ydynt yn ymwybodol mai Plaid Cymru fu'r wrthblaid swyddogol am y pedair mlynedd diwethaf.

Mae'n peri'r cwestiwn a yw'r BBC yn ganolog efo unrhyw syniad o'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru? Neu, yn hytrach, a oes ots ganddynt?

martedì, maggio 01, 2007

Ieuan Wyn Jones (a phwt bach i Ellen)

Pwt bach i wleidyddiaeth heddiw yn unig, ac i Ieuan Wyn Jones.

Dydw i byth wedi bod yn ffan fawr i Ieuan, mi fedraf i ddweud hynny’n onest. Pob tro y llwyddodd ennill llywyddiaeth y Blaid, bu i mi bleidleisio yn ei erbyn. Byth erioed yr oeddwn i eisiau Ieuan fel arweinydd. Mi af cyn belled â dweud bod ffaeleddau 2003, a 2005 i raddau, yn fai arno i raddau helaeth. A gŵyr pawb nad rhywun i newid fy marn mohonof.

Rhyfedd felly sut y mae mis wedi llwyr drawsnewid fy marn ar Ieuan Wyn Jones. Nid yr arweinydd llipa mohono bellach; mae Ieuan bellach yn wleidydd. O safon. Pan mae o’n siarad, mae’n o’n deall ei bethau, yn ymladd ei gornel ac yn cynnal ei ddadl ag argyhoeddiad. Mae’n dod drosodd fel dyn penderfynol, cydwybodol ac egwyddorol. Dadleuwn i ddim bod ei gyfraniad i garisma yn debyg i gyfraniad Nike i blant bach yn Vietnam, ond pan mae’n siarad mae’n fy argyhoeddi. Dw i’n ei ymddiried, a dyma ddyn dw i’n teimlo sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Yn 2003 pleidleisiais i dros Blaid Cymru. Y tro hwn dw i’n pleidleisio dros Blaid Cymru - ac i Ieuan Wyn Jones.

Roedd hwnnw’n fwy o bwt na thybiais. “Jason dim ond blogio am wleidyddiaeth wyt ti bellach” dywedodd Ellen Angharad i mi heddiw. Ydyw, mae Ellen Angharad yn lleddfu ei diwrnod gan ddarllen fy mlog. Cerddem ninnau’n dŷ heddiw i ganol dref, Ellen, y fi a Haydn, sy’n ŵr blin a chras a’i fryd o hyd ar sglodion a ffa pob (dydi o’m yn darllen fy mlog bellach; mae’n argyhoeddedig nad yw’n haeddu’r abiws y mae’n ei ennyn gennyf. Sy’n wir. Dylai pawb arall cymryd eu siâr o roi abiws iddo).

Felly cerddem dan yr haul. Mae’n ddiwrnod braf, y math o ddiwrnod i fwyta hufen iâ neu brocio pobl dew â mop cyn rhedeg i ffwrdd. Y math o ddiwrnod i orwedd ar laswellt, datgan siâp cymylau a phyrfio’n ddwys ar ba beth bynnag sy’n gwisgo rhywbeth yn uwch na’u pen-glin. Diwrnod i’r brenin, diwrnod i’r Pab, diwrnod i’r cyfieithydd a’r hwsmon (be ddiawl YDI hwsmon? A oes UNRHYW ddiben i’r swydd?).

Dyma restr o swyddi dibwynt:
- hogyn rickshaw
- pedolwr
- rheolwr Spar
- fforiwr Gwyddelig
- brenin
- tyddynwr