giovedì, maggio 20, 2010

Hwyl fawr bawb!

Dyma ni felly. Roedd hi saith mlynedd yn ôl namyn pythefnos ers i mi ddechrau blogio. Mae’n rhyfedd i mi gofio mai prif bwynt y blogiad hwnnw ar blogcity oedd dweud fy mod wedi llwyddo rhoi fy nhrowsus arnodd y ffordd anghywir. Dwi’m yn meddwl fy mod wedi gwneud hynny ers gwers y diwrnod hwnnw. Dysgish rywbeth, mae’n rhaid!

Ta waeth, yn ddiweddar mae’r awydd i flogio wedi dirwyn i ben. Felly, dyma ni’n sywddogol (er mwyn gwneud iddo swnio’n bwysig) flogiad olaf Blog yr Hogyn o Rachub; mae saith mlynedd yn hen ddigon, ac mae’n amser rhoi Wil i’w wely. Fydda i ddim yn ei ddileu achos mae’n gofnod personol o’m mywyd i dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a gwaetha’r modd alla i ddim gaddo na fyddaf yn fy ôl ryw bryd os cwyd yr awydd!

Diolch am ddarllen dros y blynyddoedd, ond am y tro o leiaf, hwyl a fflag!

lunedì, maggio 17, 2010

Gwe-gamera

Po fwyaf dwi’n stwnshio efo’r gliniadur newydd y mwyaf dwi’n ei licio. Fel, mi gredaf, bawb yn y byd, prin y bydda i’n dysgu dim o ddarllen y llawlyfr atodedig eithr drwy wneud pethau fy hun. Gall hyn fod yn beth digon peryg. Dyn ag ŵyr faint o niwed dwi wedi’i wneud i ambell gyfrifiadur drwy wneud hyn gan osod hwn a dileu’r llall. Ta waeth, dwi fymryn yn gallach erbyn hyn, diolch byth.

Dydw i ddim yn gîc technoleg (i fod yn onast dwi’m yn licio gîcs ffwl stop – cefais drafodaeth ddiddorol efo Lowri Dwd am hyn a mynnais i y byddai’n well gen i gael fy ngalw yn sad na’n gîc, a ‘does neb erioed wedi cytuno â mi am hynny ond mi waeddwn yn groch amdano yn ôl y gofyn). Fel y dywedais o’r blaen, dydi technoleg ddim yn rhywbeth sy’n creu fawr o argraff arnaf, ac yn wahanol i bawb arall gyda’u iPhones a lol felly mae’n gas gen i’r ffaith fy mod i’n teimlo’n noeth heb ffôn lôn.

Ond ar y cyfrifiadur newydd swanc mae gwe-gamera. Na phoener, dydw i ddim yn ei ddefnyddio at ddibenion ffiaidd, a hyd yn oed petawn ni dyma’r lle i gyfaddef hynny – statws hysbysiadol ar Facebook fyddai jyst y job. A dweud y gwir, dim ond ddoe a ddeallais sut i’w ddefnyddio o gwbl. Mae’n eithaf cŵl achos mi allwch chi wneud lot o bethau efo fo, pethau babïaidd sy’n gwneud i bobl fel fi wenu megis mympwyo’r wyneb a gwneud i sêr droi o amgylch eich pen. Mae angen ei weld i’w werthfawrogi’n iawn. Welish i erioed y ffasiwn beth o’r blaen ac, afraid dweud, y bu iddo fy niddori am y peth nesaf i dri chwarter awr.

Ymunais â Skype hefyd. Yr unig berson arall dwi’n nabod sydd ar Skype ydi Jarrod, felly fy unig ‘ffrind’ Skype (sydd, yn gwbl gywilyddus, heb eto fy nghadarnhau fel ffrind) ydi Jarrod. Trasig. Pryd ddaw gweddill y byd i weld fy wyneb serchog ar sgriniau’r byd, tybed? Neu ydw i jyst yn rhy ddel i Skype?

Ydw. Dyma’r unig eglurhad synhwyrol.

venerdì, maggio 14, 2010

Chwarae yr ukulele

Mi ges freuddwyd neithiwr fy mod i’n gallu chwarae’r ukulele yn berffaith ac yn fyrfyfyr. Dyma’r peth mwya diddordeb sy wedi digwydd wythnos yma!

(Wel, i fi)

mercoledì, maggio 12, 2010

Llyfrau a'r Beano

Rhwng popeth, dwi heb wneud ryw lawer dros yr wythnosau diwethaf a hynny oherwydd anallu. Ond, yn sydyn reit, dwi’n ffendio fy hun mewn sefyllfa lle nad ydw i isio gwneud dim byd. Arferwn ar fy awr ginio grwydro Caerdydd yn ddigon bodlon fy myd, boed hynny mewn siop ddillad yn cwyno bod crysau-t yn rhy ddrud o lawer y dyddiau hyn, i siop lyfrau yn gyndyn iawn i ymestyn fy waled.

Arferwn fod wrth fy mod yn darllen. Y gosb waethaf y gallai Mam ei dyfarnu a minnau’n llai oedd bod yn rhaid i mi fynd i’m gwely ac na chawn ddarllen yno. Roeddwn yn cael y Beano bob wythnos, ac mae’n un rhan o’m plentyndod sydd wedi mynd yn angof gen i gan fwyaf ond, ew, o feddwl amdano daw’r mwynhad yn ei ôl. Wn i ddim a ydi’r Beano dal yn llwyddiannus heddiw, ond fe’r oedd ar ddechrau’r 90au pan ddarllennais i. Bob blwyddyn byddai Anti Blodwen yn prynu llyfr blynyddol y Beano a’r Dandy i mi, y caent eu darllen drwy’r flwyddyn, neu am flynyddoedd. Do’n i ddim mor hoff o’r Dandy, ond mi chwarddais i mi’n ychydig wythnosau nôl wrth feddwl pe bai gan Jamie Roberts fwstash byddai’n sbit o Desperate Dan. Ddywedon nhw fyth pam bod y boi’n desperate, chwaith.

Erbyn hyn, prin iawn y byddaf yn darllen. Ambell adnod o’m Beibl bach pan fyddaf mewn trallod, neu sgim sydyn drwy’r Bumper Book of Useless Information. Y nofel olaf i mi ei ddarllen yn llawn fwy na thebyg oedd Martha, Jac a Sianco. Dwi jyst ddim yn gwbod beth i ddarllen ddim mwy, nac yn gwybod pa fath o bethau yr hoffwn eu darllen. Efallai, a minnau’n dlawd iawn ar ôl helyntion y mis hwn a thros bythefnos o gael y cyflog nesaf, y darllennaf rywbeth y penwythnos hwn. Fedrai’m treulio fy holl amser yn gwylio recordiadau o Gimme Gimme Gimme!

martedì, maggio 11, 2010

Hela bwystfilod

Mae parciau yn llefydd diddorol. Dywedir bod ‘na bethau go amheus yn digwydd yno gyda’r nos, ond wn i ddim a ydi hynny’n wir mewn difrif, a dwi’n sicr ddim isho ffendio allan. Cânt hwytha a fynn gadw eu cyfrinachau rhwng y blodau a’r coed.

Ia, blodau a choed. Wyddwn i ddim ryw lawer amdanynt, a phrin ydyn nhw yng Nghaerdydd mewn difrif. Da ydi gwyrdd, ond mae gen i fy nghyfyngiadau. Dwi ddim yn hollol siŵr a ydw i’n ffan o goedwigoedd, mae ‘na rywbeth am goedwigoedd sy’n fy mheri i deimlo’n ofnadwy o anghysurus. Bai fi ydi hyn, debyg, am wylio pethau na ddylwn ar nosweithiau Sul yn paranoid.

Un o’m hoff raglenni ar y funud ydi The Monster Hunter, welwch chwi, sydd ar sianel Livingit (112 ar Sky) bob nos Sul am wyth. Yn ddigon ddwl, fydda i’n recordio hwnnw ac yn ei wylio ar ôl Come Dine With Me, a oedd yn erchyll yr wythnos hon pe gwyliech chi – sôn am bobl ddiflas, heblaw am y ddynes ddu dew annoying. Felly, ar ôl yfad ddydd Sadwrn ac yn ddigon paranoid y Sul, yn aml y peth olaf y gwela i ar ddydd Sul ydi The Monster Hunter.

Mae cryptozoology (cuddsŵoleg efallai ydi’r gair Cymraeg, dwi’m yn siŵr a oes gair) yn faes sydd o ddiddordeb eithriadol i mi. Buaswn wrth fy modd yn y maes go iawn pe na bawn gachgi o’r radd flaenaf. Fel arfer, dydi’r union cuddgreaduriaid (cryptoids ... ?) ddim yn fy nychryn o gwbl, ond mae pethau mwy ysbrydol fel rhifyn yr wythnos hon yn dueddol o’m rhoi ar bigau drain (neu brigau’r brain fel y bydd lot yn ei ddweud heb reswm call – dyma fydda i’n ei ddweud ar ôl ystyried).

Roedd y rhifyn am goedwigoedd ar ymylau Mynydd Fuji yn Siapan lle mae nifer annaturiol o uchel o bobl yn mynd i gyflawni hunanladdiad. Swni ddim yn awgrymu ei wylio os ydach chi’n rêl pwff fel fi, ond mae o wedi fy ngwneud i’n llai hoff fyth o goedwigoedd. Ych, dwi’n cael ias annifyr wrth feddwl am y peth. Dwi’m yn dweud, pan oeddwn fachgen ro’n i ofn awyrennau yn hedfan dros Rachub. Erbyn hyn dwi ofn ysbrydion. Rhyfedd o fyd.

venerdì, maggio 07, 2010

Dim syniad ar flog Syniadau?

Dwi’n hoff iawn o flog Syniadau ar y cyfan, ond dwi’n siomedig iawn, hyd dicter bron â bod, fod yr awdur wedi bod yn dileu sylwadau yn y pwnc hwn, ac wedi mynd mor isel â chyhuddo’r rhai a wnaeth y sylwadau cwbl ddilys yn hilgwn.

Gallwch ddarllen y post gwreiddiol, a rhai o’r sylwadau, yma.

Gwraidd y drafodaeth ydi bod gwahaniaeth yn y ffordd y mae Cymry Cymraeg a Saeson yn pleidleisio yn yr ardaloedd Cymraeg (neu Gymraeg honedig ysywaeth). Mynegwyd yn un o’r ymatebion a ddilëwyd, a oedd yn hirfaith, synhwyrol a deallus, bryder y gallai Ceredigion ac Ynys Môn fod wedi’u colli’n barhaus rŵan ar lefel San Steffan oherwydd eu bod erbyn hyn yn ildio mor gyflym i’r llanw Seisnig. Mynegais innau fy mhryder am hyn yn rhai o’r proffwydoliaethau a wnes – gan grybwyll Preseli Penfro, Aberconwy, Ceredigion a Môn fel rhai o’r rhai lle’r mae’r bleidlais genedlaetholgar yn dioddef oherwydd mewnfudo. Gellir ychwanegu hyd yn oed Ddwyfor Meirionnydd at hyn.

I bob pwrpas, dywedwyd bod bellach bleidlais wrth-genedlaethgar, ac i raddau gwrth-Gymraeg, dactegol mewn rhai o seddau Cymru. Mae’n syndod i mi y gall unrhyw un synnu ar hynny!

Mynegwyd yn y post hefyd fod nifer o bobl yng Ngheredigion, y bobl Gymraeg gynhenid, yn teimlo fel pe bai’r Saeson sydd wedi symud yno bellach yn teyrnasu yn wleidyddol hefyd. Fedra i ddallt hynny, fedra i gytuno â hynny. Dwi’n petruso, sedd wrth sedd, mai dyma fydd y duedd yn y Fro a hynny’n uniongyrchol oherwydd y mewnlifiad.

Mae llawer iawn o bobl yn y Fro, hynny sydd ohoni, o farn debyg. Gall Syniadau eu galw’n hilgwn a pheidio â gadael iddynt fynegi eu barn – sy’n annheg ac yn annifyr ar y ddau gownt – rhydd iddo wneud hynny ar ei flog. Ond dealla hyn – y bobl sy’n credu hyn yw rhai o gefnogwyr selocaf Plaid Cymru, cenedlaetholwyr o argyhoeddiad â Chymru wrth wraidd eu bod, a heb eu pleidlais hwy bydden ni’n eistedd yma heddiw yng Nghymru di-Blaid Cymru. Rhybuddiwyd eisoes am y sefyllfa hon, ers degawdau, ac ni wrandawodd neb. Erbyn hyn, mae'r sefyllfa'n dechrau gwireddu.

Rho dy ben yn y tywod a gwaedda ‘hiliaeth’ nerth dy ben, os mynni. Ond rwyt ti’n anghywir, gyfaill, ac mae cyhuddo pobl o fod yn hiliol o fynegi hynny, o fynegi’r sefyllfa fel ag y mae, yn isel iawn.

Post Mortem

Felly dyna ni. Dwi’n sobrach ond yn glwyfedig ar y diawl. Nid y fi fydd yr unig un.

Petawn i’n Llafurwr fe fyddwn yn fodlon fy myd heddiw yng Nghymru fach. Collodd Llafur bedair sedd ledled Cymru, ar flwyddyn ei chwâl mawr. Roedd y canlyniad o Flaenau Gwent yn anhygoel, a Gogledd Caerdydd hefyd yn drawiadol. Y wers? Roeddem o’r farn fod y dyddiau hynny lle cefnogai Cymru Lafur pan fo’i chefn at y wal ar ben ac y byddai pobl yn dweud ‘rydych chi ‘di gael un cyfle yn ormod’ ar ben – roedden ni’n anghywir. Megis anifail clwyfedig, brwydrodd Llafur yn ôl. Dydi Cymru heddiw fawr wahanol i Gymru ddoe o ran y ffaith bod goruchafiaeth Llafur yn parhau.

Seddau, nid pleidleisiau, sy’n bwysig. Roedd tacteg Peter Hain yn sbot on.

Fydd y Ceidwadwyr wrth eu boddau ar Faldwyn ond ar wahân i hynny dylen nhw fod yn siomedig i bob pwrpas. Mae peidio â tharo’r ffigurau dwbl yn wael – ac yn fy marn i roedd peidio ag ennill Dyffryn Clwyd yn canlyniad gwael. Yn wir, pylu wnaeth ymdrech y Ceidwadwyr yn rhai o’r seddau yr oedd yn rhaid iddynt eu cipio ac ar ôl y post mortem, bydd y blaid las ychydig yn siomedig â’r canlyniad.

Bydd y Dems Rhydd yn siomedig iawn, ond roedd y gogwyddau atynt mewn rhai llefydd yn dda. Gallwn ddweud heddiw, er enghraifft, nad yw Merthyr Tudful yn sedd Lafur ddiogel, oherwydd y Rhyddfrydwyr. Roedd colli Maldwyn yn ergyd drom, ond roedd y fuddugoliaeth yng Ngheredigion yn swmpus.

A Phlaid Cymru? Siom enfawr, a does modd ei sbinio. Roedd Arfon yn agosach na’r disgwyl. Byddai rhywun wedi disgwyl i’r Blaid wneud yn well yn Nwyfor Meirionnydd hefyd. Ond roedd gwaeth o lawer. Roedd colli pleidleisiau ar Fôn ar adeg y mae’r blaid Lafur yn hynod amhoblogaidd yn echrydus. Ond yr hyn a frifodd oedd y ffaith syml hon: yn ystadegol, dydi Ceredigion ddim hyn yn oed yn sedd darged i Blaid Cymru ar gyfer etholiad nesaf San Steffan. Darllenwch hynny eto os hoffech, fydd o ddim llai poenus! Dwi’n meddwl bod pleidlais mewnfudwyr yn sicr wedi cael dylanwad – watch out am ystadegau’r cyfrifiad nesaf yng Ngheredigion, fydd y boen o'i cholli i'r Rhyddfrydwyr yn ddim o'i gymharu â'i cholli i'r iaith.

Felly dyna ni am ychydig. Mae’r Torïaid yn dyfod, gyda chymorth y Rhyddfrydwyr dwi’n amau’n gryf. Bydd y toriadau yn llym a’r amser i ddod yn galetach nag y gallasai wedi bod. Ac er gwaethaf pob dadl a thrafodaeth, y gwir plaen yw nad ydi pobl Cymru wedi pleidleisio i amddiffyn eu hunain rhag hynny.

Cymru fach, you’ve asked for it. A dwi’m yn teimlo sori drosot fymryn.

giovedì, maggio 06, 2010

BLOG BYW: Etholiad 2010

02:31
Rhy boenus bellach. Abort. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r blog byw o leiaf! Dwi am eistedd yma a gorffen fy ngwin. A phwdu mwy. Nos da - a chadwn y ffydd, myn diân!
************************
02:27
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Neith unrhyw beth rwan! Da iawn Johnathan Edwards.
************************
02:23
Ta ta Lembit. Dwi'n teimlo gymaint dros Heledd Fychan 'fyd, ymgeisydd gwych, gei dy gyfle eto!
************************
02:20
Ceidwadwyr wedi cipio Bro Morgannwg.
************************
02:19
Dwi'm hyd yn oes isho clwad Ceredigion ond ... dyma fo, cweir go iawn i Blaid Cymru. Bron fel etholiad y Cynulliad in reverse. Mae hwnnw'n brifo mwy na 2005. 
************************
02:13
Ras rhwng y Ceidwadwyr a Phlaid yn Aberconwy? Ddim peryg!
************************
02:03
Jessica Morden wedi dal ei gafael ar ei sedd yn Nwyrain Casnewydd. Mae'r gwin yn mynd i lawr yn dda rwan, felly sori am unrhyw gamsillafu o hyn ymlaen ... dwi'm yn gweld y pwynt mwyach!
************************
02:00
Roedd y gogwydd i Lafur ym Mlaenau Gwent tua 28%. Faint o bleidiau mewn llywodraeth sy wedi cyflawni hynny, tybed?
Dyna ddiwedd ar Lais y Bobl dybiwn i - Llafur eto wedi llwyddo chwalu'r gwrthwynebiad iddi yng Nghymru.
************************
01:56
O edrych ymlaen fymryn, os bydd Llafur yn gwneud mor dda yng Nghymru ond yn wrthblaid yn San Steffan gall yn wir sicrhau ei goruchafiaeth yng Nghymru am ychydig fwy o flynyddoedd o leiaf. Yr un hen stori.
************************
01:51
Buddugoliaeth i Lafur ym Mlaenau Gwent, ddywedoch chi? Naci, cweir i Lais y Bobl. Mae fy mhroffwydo i wedi bod yn ofnadwy eleni!
************************
01:50
Mam bach, sïon y bydd Llafur yn cadw Gogledd Caerdydd - sgersli bilîf?
************************
01:44
Canlyniad Islwyn yn ddiddorol. Mae Llafur yn cael llai na hanner y bleidlais yno yn arwyddocaol, ond mae gweld pleidlais y Rhyddfrydwyr yn disgyn yno yn rhywbeth na fyddwn wedi'i ddisgwyl.
************************
01:42
Mwyafrif Gordon Brown wedi cynyddu dwi newydd sywli. Mam bach.
************************
01:37
Ddim am flogio am ganlyniad Llanelli? Ddim ffiars! Mwyafrif Llafur wedi parhau'n gadarn iawn. Llafur yn cadw De Clwyd - ni ragwelais hynny chwaith. Dwi'm yn licio heno!
************************
01:34
Llanelli ar fin cyhoeddi - fydda i'm isho blogio am hwn! Sibrydion na fydd mwyafrif y Blaid yn Ninefwr yn wych yn llu.
************************
01:30
Llanelli yn mynd i Lafur. Gwers i ni heno; peidiwch â chodi'ch gobeithion byth efo Plaid Cymru!!
************************
01:27
Do'n i ddim yn disgwyl i Ddyffryn Clwyd aros gyda'r blaid Lafur o gwbl. Dwi wedi dweud o'r blaen bod Llafur yng Nghymru beryclaf pan mae eu cefnau yn erbyn y wal, ond mae'n nhw'n dangos hynny o ddifrif heno.
************************
01:20
Gwers i Blaid Cymru - DEWISWCH YMGEISYDD CRYF AR YNYS MÔN AM UNWAITH! Gan ddweud hynny, mae hwnnw'n ganlyniad ofnadwy i Peter Rogers hefyd!
Ond o ddifrif, mae canlyniad Ynys Môn yn ddim llai nag uffernol
************************
01:16
Si fach i'w dathlu, gallai'r blaid Lafur wneud cyn waethed â 3ydd yn Ninefwr. Ynys Môn yn datgan - dwi'm am sgwennu am hwnnw hyd yn oed!
************************
01:12
Mae'n ymddangos i mi bod y gogwydd yn Lloegr o Lafur i'r Ceidwadwyr yn gryf ond nad oes fawr o ogwydd rhwng y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol
************************
01:09
Y sôn ydi bod Plaid Cymru wedi cael noson wael (syrpreis syrpreis!) yn y Cymoedd heno, yn bennaf oherwydd yr ymchwydd yng nghefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol
************************
01:05
Dwi'n drysu neu 'di Paul Flynn newydd alw David Cameron yn 'Dewi Cameron'????
************************
01:00
Plaid Cymru wedi ennill yn Arfon - ond roedd hwnnw'n llawer agosach na'r disgwyl
************************
00:52
Mae'n debyg bod mwyafrif y Rhyddfrydwyr yng Ngheredigion wedi cynyddu o rai miloedd
************************
00:49
Newyddion mawr o Ogledd Iwerddon, yr Alliance Party wedi cipio sedd wrth y DUP - dydyn nhw byth wedi ennill etholaeth yn San Steffan o'r blaen
************************
00:46
Maldwyn yn agos. Yn bersonol, doeddwn i ddim yn disgwyl hyn. Tybed?
************************
00:40
Arfon yn eitha diogel yn ôl BlogMenai
************************
00:34
Dwi'n ffendio cysur yn y ffaith fod y 50,000ish o eiriau o broffwydoliaethau sgwennish i yn hollol void erbyn hyn - blydi typical yn de! Rheswm arall i fi ddigio ar y Democratiaid Rhyddfrydol!
************************
00:30
Mae Arfon ychydig yn fwy diogel yn ôl yr hyn dwi'n ei ddallt, ond mae'n bosibl bod y Blaid yn 4ydd yn Aberconwy
************************
00:25
"Democratiaid Rhyddfrydol i gynyddu eu mwyafrif yn sylweddol yng Ngheredigion"
************************
00:23
Newydd cael y llymaid cynta o'r gwin. MAE O'N FFYCIN AFIACH.
************************
00:21
Ieuan Wyn Jones yn siarad yn ddiplomataidd iawn ar S4C - i fi mae hynny'n awgrymu diffyg hyder. Mae'n edrych fel dyn wedi'i drechu.
************************
00:20
Do'n i wir ddim yn disgwyl i fod yma yn poeni am Arfon rhaid i mi ddweud! Mae Môn a Cheredigion wedi mynd bron yn sicr rwan. Llafur yn hyderus iawn ym Mlaenau Gwent.
************************
00:13
Gwin am gael ei agor rwan. Dwi wirioneddol yn poeni'n arw erbyn hyn.
************************
00:08
Arfon yn agos yn ôl Golwg. Byddai hynny'n drychineb.
************************
00:02
Wel, mai'n 'fory rwan! Fydd y gwin allan mewn munud, felly efo'r holl wybodaeth sy'n dod i'r amlwg fyddai methu dal i fyny efo popeth, heb sôn am y ffaith bod yr holl sibrydion sydd o gwmpas yn gwrthddweud ei gilydd bron yn ddieithriad .. dewch 'laen bobl, mae'r etholiad drosodd, rhowch wybod inni'n iawn!
************************
23:53
O ddrwg i waeth i'r Blaid. Tair sedd yn edrych yn hynod debygol, a dydi hi ddim yn hanner nos eto!
************************
23:49
John Dixon yn dweud ar S4C rwan bod pleidlais y Blaid yn cael ei gwasgu yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro. Wrth gwrs, 'sdim isho meddwl am 2011 eto, a hwnnw'n gyd-destun gwbl wahanol, ond yn y fath etholaethau mae'n bwysig i Blaid Cymru wneud yn dda er mwyn cael sail gref, felly mae hynny'n fy mhryderu rhywfaint.
************************
23:45
Ceredigion ac Ynys Môn yn edrych yn gynyddol anobeithiol i Blaid Cymru. Pan ddaw'r cadarnhad o hynny, fe fydd yn fy mrifo i yn fawr iawn, ynghyd â llawer iawn eraill ohonoch dwi'n siwr *gwynab trist*
BLAENAU GWENT: Llafut yn "hynod o hyderus".
************************
23:42
Wel, mae Sunderland yn cadw'n driw iawn i Lafur o leiaf! Gogwyddau amrywiol i'r Ceidwadwyr.  
************************
23:40
Os ydach chi isio sibrydion ac ymrannu yn y dathlu a'r dagrau, dyma ffrwd trydar Gymraeg etholiad10
************************
23:33
Nia Griffith: agos yn Llanelli, a dydi hi ddim yn edrych yn hynod hapus, ond ymchwydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol
************************
23:27
Fydd y gwin allan mewn ychydig - mae popeth dwi'n ei glywed a darllen yn awgrymu mai mater o drowing sorrows fydd hi heno!
************************
23:26
Ail ganlyniad a hynny o Sunderland. Hawdd iawn i Lafur eto, ond dydi hynny ddim yn syndod!
************************
23:22
Mae 'na awgrym bod gogwydd tuag at Lafur yng Nghymru a hefyd yn yr Alban - Dyffryn Clwyd fydd y canlyniad cyntaf yng Nghymru yn ôl y sôn, cawn weld yn gliriach y sefyllfa bryd hynny
************************
23:17
Sibrydion o Arfon ar Flogmenai
Ddim yn swnio'n dda ar Ynys Môn - Llafur yn hyderus yno
************************
23:10
Y niferoedd yn pleidleisio yn Llanelli yn uchel - newyddion drwg i Blaid Cymru dwi'n amau.
************************
23:02
Plaid yn hyderus yn Llanelli, ond Ceredigion ddim yn edrych yn addawol yn ôl sibrydion
************************
22:58
Sylw ar y blog: "Maldwyn yn edrych yn ddiddorol IAWN"
Watch this space!
************************
22:53
Y canlyniad cyntaf i mewn! Sedd Lafur ddiogel beth bynnag felly fydd hi ddim yn dweud llawer wrthym mi dybiaf. Mae'r Llafurwyr yn mynd yn wyllt ar ôl clywed y canlyniad! Buddugoliaeth ddiogel ar y cyfan, ond gostyngiad o 10% yn y bleidlais, gogwydd o tua 7.5% i'r Ceidwadwyr - gall y 7.5% 'na fod yn sylweddol yn genedlaethol.
CYWIRIAD: 8.4% o ogwydd. Ddim yn ganlyniad da i Lafur p'un bynnag.
************************
22:48
Canrannau'r exit poll: 37.5% Ceidwadwyr, 28% Llafur, Dems Rhydd 23%
Dwi'm yn synnu cymaint â rhai pobl, ond dwi'm yn rhagweld dim eto!
Y canlyniad cyntaf yn Sunderland i ddod yn fuan

************************
22:45
Er gwybodaeth, os ydach chi am adael sylw, ysgrifennwch o a'i gopïo a rhowch ail gynnig arni wedyn - dwi'n cael trafferth blogio hefyd. O bob noson yn y ffycin flwyddyn...
************************
22:40
Blogger yn chwarae i fyny heno am ryw reswm - ddim byd i wneud efo fi. Gallwch nawr adael sylwadau heb y word verification, cawn weld os bydd hynny'n helpu.
************************
22:30
Paddy Ashdown 'di cael stranc am yr exit poll - na, dwi'm yn eu credu nhw chwaith ond 'sdim isho gwylltio'r ffwc
************************
22:25
Blog byw WalesHome yn awgrymu yn barod bod Dyffryn Clwyd am fynd yn las
************************
22:18
Awgrymiadau lu bod y niferoedd sy'n pleidleisio mewn ardaloedd Ceidwadol yn uchel, dim syndod fanno! Tybed a ydi'r ddamcaniaeth bod nifer o bobl a ddywedodd eu bod am bleidleisio i'r Rhyddfrydwyr heb â gwneud neu wedi newid eu meddwl ar y funud olaf yn wir wedi'r cwbl?
************************
22:11
Awgrym nad ydi Aberconwy yn rhy addawol i'r Blaid ar S4C. Ddim yn syndod enfawr ysywaeth!
Dydi'r panad 'ma ddim am wneud ei hun....
************************
22:06
Panad amdani. Daw'r gwin nes ymlaen.
************************
22:00
Y pôl olaf: senedd grog amdani. Y peth mawr ydi y rhagwelir y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol i lawr 3 sedd! Wow, ddim yn disgwyl hwnnw. Os bydd y canlyniad arfaethedig yn dod i fodolaeth fydd hi'n newyddion gwych i Blaid Cymru a'r SNP
************************
21:50
Dros 1.7 miliwn o bobl wedi nodi ar Facebook eu bod nhw wedi pleidleisio hyd yn hyn ... ddim yn etholiad rhyngweithiol, eh?
************************
21:41
Cofiwch fod 'na ambell flog byw ar y we heno sy'n canolbwyntio'n bennaf ar Gymru, megis ar wefan wych WalesHome, blog Vaughan Roderick, ac mae Guto Dafydd wrthi'n trydar (dwi ddim yn dallt atyniad trydar o gwbl ond mi fyddai'n sicr yn dilyn heno!) dwi'n credu. A siwr o fod mae mwy - rhowch wybod i mi os oes, bydda i'n dilyn pawb yn selog!

Rhifyn etholiadol o Come Dine With Me ar Channel 4 ar y funud. Dwi'n siwr bod Edwina Currie wedi bod arni o'r blaen. Do'n i'm yn licio'i y tro hwnnw ac mae'n siwr na fyddai'n ei licio hi eto heno 'ma.
************************
21:29
Newydd sylwi, record o blog hwn o ran nifer uchaf yr ymwelwyr mewn diwrnod oedd 193 (sy ddim lot, dwi lot mwy poblogaidd erbyn hyn, diolch fwy neu lai am fod ar blogroll Blogmenai!), sef 4 Mai 2007 yn ystod etholiadau'r Cynulliad. 118 o ymwelwyr yn barod heddiw ... go on, newch fy niwrnod, heidiwch yma'n llu!
************************
21:15
Helo 'na bawb! Llai nag awr i fynd bellach nes bydd y blychau pleidleisio'n cau yn derfynol. Dwi, fel y rhan fwyaf ohonoch, jyst ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd yn ystod yr oriau nesaf. Bydd Llafurwyr yn ofni cweir, bydd Ceidwadwyr yn ofni siom, a nyni genedlaetholwyr yn pryderu'n arw iawn, iawn. Ni sydd waethaf am bryderu dwi'n meddwl! Mi dybiaf mai'r unig bobl fydd yn ddigon bodlon eu byd ar hyn o bryd ydi'r Rhyddfrydwyr - hyd yn oed pe na bai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwireddu'r heip, y gred gyffredin ydi y byddan nhw'n cryfhau eu sefyllfa.

Fel pob etholiad, dwi'n ofni'r gwaethaf erbyn hyn, ac wedi hen ymbaratoi i ymateb yn herfeiddiol os nad aiff popeth fy ffordd, ond hefyd orfoleddu os gwireddir yr annisgwyl. Yn nwfn fy mod, adennill Ceredigion ydi'r peth pwysicaf heno (er dial cymaint â dim, dwi'n cofio'n iawn y boen yn Theiseger Street bum mlynedd nôl); nod, ysywaeth, nad ydw i o'r farn y'i cyflawnir, ac o'i fethu fe fydd yn brifo'n arw drachefn.

Cofiwch gyfrannu at y blog yn ystod y nos, fydd angen mwy na the a gwin arnaf i gadw'n effro yn oriau mân y bore.

I'r gad!

Y Broffwydoliaeth Derfynol

Dyma hi:


Ar ôl ystyried yn ddwys dyma sut dwi'n ei gweld hi erbyn yr adeg hon bora 'fory. Mae wedi bod yn anodd iawn newid lliw ambell sedd, credwch chi fi! Ta waeth, welwn i chi yn nes ymlaen am y blog byw, gobeithio, a chofiwch os oes gennych chi straeon i'w rhannu mae croeso i chi adael sylw - rhaid i mi gael rhywbeth i'w wneud cyn 10!

Ar wahân i'r uchod, dwi am barhau â'r hyn a grybwyllais yn gyntaf chwe mis yn ôl mai senedd grog fydd hi. Yn y pen draw dwi'n amau mai clymblaid Ceidwadol-Rhyddfrydol a gawn, ac na fydd diwygio'r system bleidleisio yn rhan o'r cytundeb hwnnw, ond cawn weld. Yn ddelfrydol hoffwn i Lafur ennill digon o seddau i gydweithio â Phlaid Cymru a'r SNP, ond mi wn nad dyna fydd hi, ac mai perfformiad cryf gan y Ceidwadwyr yw gobaith gorau'r cenedlaetholwyr.

Dwi hefyd am fentro dweud y caiff Llafur fwy o bleidleisiau na'r Democratiaid Rhyddfrydol ledled Prydain o hyd, ac yng Nghymru y bydd pleidlais y Blaid a'r Dems Rhydd yn ddigon tebyg i'r hyn yr oedd y tro diwethaf (sef +/- 3%).

Awê ... dwi'm yn cofio teimlo mor argoelus ynghylch etholiad erioed.

mercoledì, maggio 05, 2010

Swancflogio'r etholiad

Mae’r blogio wedi bod yn ddistaw ers ychydig ddyddiau. Yn rhannol, mae hyn yn ymwneud á’r ffaith fy mod wedi cael gliniadur newydd swanc. Swanc ydi’r gair priodol, hefyd, mi wariais gannoedd arno – feddyliais wrth fy hun ‘os ydw i am gael llapllop newydd mi gaf un da’. Dydi hynny ddim yn ffordd arferol gen i o feddwl o gwbl, fel arfer mae’n well gen i’r fersiwn rhad o rywbeth er mwyn arbed arian e.e. teiars fy nghar – a gellid dadlau’n llwyddiannus y byddai’n well gwario ar deiars da na gliniadur campus, yn enwedig gan fy mod yn gyrru nôl lawr i Gaerdydd heddiw!


Yr ail reswm dros y diffyg blogio ydi, teg dweud, y bydda i’n all blogged out erbyn bora ddydd Gwener. Alla i ddim aros tan yr etholiad erbyn hyn. Byddwch chwi anoracs ac amryw gefnogwyr, ac ambell un arall hefyd, yn teimlo’r un fath bid siŵr.

Yr etholiad cyntaf i mi ei gofio’n iawn oedd 1999 – a dyna gyflwyniad i wleidyddiaeth! Yn ystod y dydd, os dwi’n cofio’n iawn, a minnau’n llanc 14 oed dymunol, gyhoeddwyd y canlyniadau i etholiadau cyntaf y Cynulliad. Erbyn hynny roeddwn eisoes yn genedlaetholwr rhonc ac roedd gwrando ar rai o’r canlyniadau ar y ffordd i dŷ Nain wedi gwneud i mi feddwl fy mod wedi dewis yr ochr gywir! Roedd siom 2003, felly, yn erchyll. Arhosais i fyny drwy’r nos i wylio’r canlyniadau a hefyd llwyddo cyrraedd y wers Ffrangeg drannoeth. Ni throdd yr athrawes i fyny – merch Gareth Jones â’m dysgodd a dwi ddim yn meddwl bod ganddi fawr eisiau fy ngweld ar ôl y noson gynt!

Yn 2005 gwyliais y canlyniadau yn nhŷ’r merched yn Theiseger Street, a oedd y siom chwerwaf i mi ei theimlo mewn gwleidyddiaeth. Ar ôl helynt 2003 roedd yn teimlo braidd bod y byd ar ben. Gall Pleidwyr bob amser ddweud eu bod yn casáu’r Rhyddfrydwyr, fel y gwnânt, oherwydd eu bod yn blaid dim byd ond gwyddom oll mai asgwrn y gynnen ydi colli Ceredigion y flwyddyn honno.

Arhosais i fyny drwy’r nos yn 2007 a minnau’n gorfod gweithio’r diwrnod wedyn. Wna i mo’r ffasiwn gamgymeriad eto, dwi ar wyliau ddydd Gwener ac yn bwriadu aros i fyny tan yr oriau mân fel y gweddill ohonoch.

Yfory ceisiaf ddod i gasgliad gyda phroffwydoliaeth derfynol – wedi’r cyfan dwi wedi cael mis o ddarllen a sibrydion a gwrando i geisio ffurfio barn ar y cyfan, sy’n fy ngwneud y ffŵl meddai rhai! Dwi’n edrych ymlaen at fory, dwi’n nerfus ac yn herfeiddiol fy mryd – i’r gad!

domenica, maggio 02, 2010

Y gân dristaf

Helo - dwi'n mynd i feddwi'n shitws yn Pesda toc. O'n i jyst yn meddwl y gân dristaf yn hanas y byd ydi 'Rhen Shep ac am i rywun wbod be ro'n i'n ei feddwl.