domenica, settembre 30, 2007

Brifedigaeth

Ges i, fel sawl un arall, sioc anferthol o weld Cymru yn cael eu lluchio allan o Gwpan y Byd ddoe, er na fu i unrhyw beth fy mharatoi am y boen a deimlais o’i weld. Gwyliais y gêm yn nhŷ fy arch-elyn, Dyfed, a doedd yr un ohonom yn gallu dweud fawr o ddim ar ôl gwylio’r hyn a ddigwyddodd o’n blaen. Ew, mi frifodd. Mae’n dal i frifo. Oeddwn i’n teimlo ar i lawr drwy’r nos neithiwr, ac ni lwyddodd botel a hanner o win coch cryf godi fy hwyliau rhyw lawer (er y bu i Blackadder llwyddo, chwarae teg).

Dw i bron â rhoi’r ffidil yn y to yn llwyr efo timau chwaraeon Cymru. Er y dalent sydd i’r tîm rygbi, maen nhw’n llwyddo i siomi 90% o’r amser. Mae’r tîm pêl-droed hefyd yn hollol pathetic a ddim yn haeddu fy nghefnogaeth - dydyn nhw methu hyd yn oed mynd i'r cystadlaethau mawrion. Ar y cyfan, pan ddaw at chwaraeon, mae Cymru yn un o’r gwledydd mwyaf siomedig sy’n bodoli.

Fe ddylem ni wneud beth mae’r Iancs yn ei wneud, a dim ond cyboli efo chwaraeon rydym ni’n eu dyfeisio. Unrhyw syniadau?

venerdì, settembre 28, 2007

Tristwch

Bydd Nain a fi yn cytuno ar sawl pheth; gwelsom ŵydd ym Miwmares efo un goes a chytuno nad oedd yn beth delfrydol iawn. O ran y gŵydd, hynny yw, nid effeithiodd arnom ni yn uniongyrchol.

Sylwais hefyd ar air arall dw i’n ei ddweud yn wahanol i fel y dylwn: “Vimpto”. Ac mae’n rhaid i mi ddweud, dw i’n hoff iawn o yfed vimpto. Ac mi a’i sillafaf fel y mynnaf hefyd, diolch yn fawr.

Er hynny, a minnau’n cael fy Vimpto efo’r sglod a ‘sgod, sylwais un gwahaniaeth mawr rhyngof i a Nain. Bydd Nain yn siarad Saesneg yn uchel i ddangos ei bod hi’n barchus, a minnau’n siarad Cymraeg yn uchel i ddangos fy mod yn well. Nid gor-ddweud yw dywedyd mai fi sy’n gywir yn yr hwn achos.

giovedì, settembre 27, 2007

Mataland ac ati

Ydych chi erioed wedi clywed eich Nain yn galw rhywun yn “dick”? Dw i wedi, ac bu i mi fwynhau yn fawr.

Dw i ddim am ysgrifennu blog hirfaith, emosiynol na dwfn. Wedi penderfynu ydwyf aros yn y Gogledd tan ddydd Sul yn lle yfory. Mae gen i ddigon i’w wneud yma felly gwnaf.


Geiriau y byddaf yn eu dweud yn wahanol i'r hyn a ydynt mewn difri

  1. Morristons
  2. Mataland
  3. Opal Fruits

martedì, settembre 25, 2007

Rhywbeth bach yn corddi

W, dw i’n gyffrous! Alla’ i wirionedd ddim disgwyl heidio’n ôl i’r Fro Gymraeg megis corwynt o garisma heno ‘ma. Yn anffodus, mae tirlithriad wedi bod ger Pesda, felly bydd yn rhaid i mi fynd o amgylch Port a Dyffryn Nantlle i fynd adra. Yn bersonol, mae’n well gen i yrru drwy Blaenau a Betws; mae fy nghalon i yn y mynyddoedd ac nid yn y môr.

Dwi ddim yn cofio pryd y bûm fyny ddiwethaf. Dw i’n cofio bod Port yn pacd ar y ffordd i lawr, ac felly mi es o amgylch y Cob, ac am y tro cyntaf erioed sylwi lle’r oded Llanfrothen a’r Ring. Rŵan, dydw i ddim yn gwybod pam fod y dafarn hon yn enwog, ond yn ôl y sôn mae hi. Bydd rhaid i mi fynd yno os am gyflawni nod fy mywyd sef cael peint ym mhob un o dafarndai Gwynedd cyn fy niwedd prudd.

Dw i’n meddwl fod ‘na rhywbeth yn corddi yn nwfn fy enaid ar y funud. Isio ryw her ydw i, dw i’n teimlo. Byddaf yn hoff o her o bryd i’w gilydd. Byth, byth fy mod yn parhau ac yn ei dilyn drwodd, nis gwadaf, ond mae’r cynnwrf cychwynnol yn ddigon i mi faethu oddi arno am wythnosau. Dw i byth wedi gweld y pwynt mewn gorffen rhywbeth.

Megis Bebo. Mae fy mhroffil Bebo dal ar waith, ond dw i heb gael neges arno ers deufis. Facebook, ysywaeth, sydd wedi curo’r frwydr (dydw i ddim yn cynnwys Perthyn.com fel rhan o’r frwydr hon, gyda llaw. Dw i’n aelod digon segur o hwnnw).

Dim ots, yr unig wefan i mi ydyw hon, chwŷd meddyliol f’enaid.

lunedì, settembre 24, 2007

Yn wancus fel y wenci

Haaaaaaaaaaaaaia! Meddwl oeddwn i ddechrau’r hwn flog (ar yr hon flog) mewn modd camp. Hoffwn osod lun o flodyn neu gwningen yma, ond wna i ddim. Maesho mynadd efo camprwydd. Tai’m licio llawblygeidrwydd gormodol, rhaid i mi gyfaddef.

A oes ffasiwn beth â dynes sy’n drawswisgwr (ond am Lowri Dwd)? Taswn i’n ddynes byddwn i’n hapus iawn mewn sgert, ond mi fuaswn yn ddynes hyll, mi dybiaf, efo coesau blewog a sgar pendics mowr.

Dw i mor glyfar efo fy Saesneg (dim bod angen i rywun fod yn glyfar mewn Saesneg, dalltwch, mae sawl pheth pwysicach yn y byd e.e. cerrig gleision, DEFRA a.y.y.b.). Sylwais ben fy hun bod y gair damn yn debygol o ddod o condemn, a woman mwy na thebyg yn gyfuniad o ‘womb’ a ‘man’. Does dadl mai ieithydd yw fy ngwir alw mewn bywyd. Er, dydw i ddim yn siŵr beth y mae ieithydd yn ei wneud. A dywedyd y gwir, dw i byth ‘di cael swydd lle dw i 100% yn siŵr be dw i’n ei wneud 100% o’r amser, felly mae’n siŵr y byddwn yn llawfeddyg annibynadwy iawn.

Mae’n siŵr y gallwch ddadansoddi o’m mwydro plentynnaidd fy mod mewn hwyliau da achos dw i’n mynd i’r Gogledd ‘fory am dridiau a methu disgwyl. Bob rhyw ychydig o fisoedd mae’r hiraeth horybl yn dyfod drosof ac mae’n rhaid i mi ei ddiwallu.

Yn wancus fel y wenci wyf, ‘sdim dadl.

venerdì, settembre 21, 2007

Y Toris Cymreig - ddim cweit...

Diolch i Dduw ei bod hi’n ddiwedd yr wythnos - er fy mod am weithio ‘fory. Mae rhywbeth apelgar iawn am weithio bore Sadwrn, ond wn i ddim beth. Does fawr o neb yma’r hwn benwythnos, yn anffodus, felly i mewn byddaf i. Dydi hynny ddim yn beth drwg, o ystyried fy mod i wedi gwario’n wirion ers tua phum wythnos bellach. Mae cyflog mis wedi mynd ers dros wythnos. Ond ta waeth; pa ddiben i arian heb ei fwynhau?

Mi wenais wrth ddarllen icWales bore ‘ma a darllen stori am David Davies (wyddoch chi, y prat tal asgell-dde bron eithafol o Fynwy) sy’n rhoi stid cegol i’r bythol-ddiddorol Nick Bourne am gefnogi Senedd i Gymru. Alla’ i ddim ond helpu â gwenu wrth feddwl am ambell i Dori yn cyfogi ar eu creision ŷd yn darllen y stori (w, odl a phennill yn un!) ar ôl protestio er cyhyd bod y Torïaid wedi troi’n blaid wirioneddol Gymreig.


Dw i'n synnu bod 'na bobl digon stiwpid a'u coeliodd, a dweud y gwir. Yn y bôn, plaid yr undeb ydynt, a dyna fyddent nes nad oes undeb mwyach. Fydd ddim mor hir â hynny.

Wel, ddaru chi ddim ffwlio fi am ennyd. Na David Davies, mi dybiaf.

giovedì, settembre 20, 2007

Llysiau a macrell a cherdyn briodas a'r flog hon

Tai’m dweud celwydd wrthoch chi, dyfroedd fy afon, ond mae gen i facrell yn yr oergell acw a dw i bron â marw isio’i bwyta yn barod. Doedd gen i fawr o fynadd gwneud ddoe. Noson ddiflas oedd ddoe, i bob pwrpas. Eisteddais o flaen y rhyngrwyd am y rhan helaethaf ohoni, sef rhywbeth nad ydw i wedi ei wneud ers talwm. Ond heno bydd macrell wedi’i ffrio ar y bwrdd bwyd, gyda thysan melys a broccoli. Caru tysan melys a broccoli. Mi dybiaf mai broccoli yw fy hoff lysieuyn, a dweud y gwir.

Fy hoff lysiau
1. Broccoli
2. Pys
3. Caraints
4. Tysan melys
5. Pys melyn

Hoffais y rhestr honno’n fawr. Eniwe. Bydd rhaid i mi brynu cerdyn briodas heddiw, nid fy mod yn mynd i un. Dydw i ddim yn ffan o briodasau, a hwythau sy’n treulio nifer y cynebryngau dw i wedi bod iddynt o 2 i 4. Gooo cnebrwngs! Gwell sesh o lawer. Mae ymdrybaeddu yn anlwc rhywun yn haws o lawer na dathlu eu dedwyddwch byrhoedlog, yn fy mhrofiad i.

W, hyd yn oed i’r flog hon roedd hwnnw’n agos iawn i’r llinell, doedd? Dywedaf Y Flog Hon oherwydd, coeliwch ai peidio, dyma’r unig blog benywaidd a geir yn y Gymraeg.

Felly dyna ddyletswyddau heddiw: cerdyn briodas a macrell.

lunedì, settembre 17, 2007

Elusennau

Dw i’n caru ac yn casáu elusennau. Wel, na dydw i’m yn eu caru, felly, ond yn parchu’r gwaith a wnânt, ond am RNIB, achos i fod yn onest ‘sneb yn rhoi ffwc fflio am adar ac os ydynt fawr ddirmyg iddynt o du RhithRachub. Ond ar y cyfan peth da ydyw elusen a thasa gen i lwyth o arian mi fyddwn yn rhoi lwmp go dda i elusennau.

Mae’r hysbysebion yn rhai sy’n gwneud i rywun droi’r sianel. NSPCC yn enwedig, a hynny’n fwy enwedig pan fo Ellen yn ei gwylio ac yn ei fwynhau oherwydd mai’n canu’r gân (felly nid yw’n taro tant gyda hi).

Ond fy nghasineb yw pobl elusen y stryd sy’n gofyn a oes gynnot ti bum munud. Does gen i ddim (h.y. dim gwerth pum munud o fynadd). Sori, ond mae’r bobl yn nobs. Mi ddyfodant atat yn gwenu fel ffycin giât seis Bont Borth yn hapus iawn iawn, a pham lai a hwythau’n bobl ifanc idealistig sydd am achub y byd drwy fy nghael i gyfrannu dwy bunt y mis sydd drwy ryfedd wyrth am atal newyn yn y Congo.

Na, dw i’n mynd i gwaith, dw i’n dweud. “Oh, go on!” atebant yn ôl i mi yn resynus, druenus, neu, gwaeth fyth, “Why not?”. Mae’r ateb yn syml, dw i ddim isio’u cwmni nhw. Waeth bynnag y pum munudau sydd yn fy mywyd ni wastraffaf yr un yn siarad â stiwdants hunangyfiawn sy’n uwchfoesol achos bod nhw’n gweithio i elusen am ddim achos mae ganddynt yr amser, yn wahanol i mi a phawb arall.


Elusen = grêt. Pobl elusen stryd = twats.

venerdì, settembre 14, 2007

Y Cymro Cymraeg

Mae ‘na ddadl yn berwi ar Faes E am sylwadau rhyw bitw o ddarpar-gynghorydd Llafur yn Grangetown am yr iaith Gymraeg a pha mor amherthnasol ydyw. Dw i’n ffeindio hynny’n rhyfedd, achos dim ond deufis ydw i’n Grangetown ers a galla’ i ddim mynd i’r unman heb weld car efo sticer Cymdeithas yr Iaith neu Y Byd arno, neu, yn wir, clywed Cymraeg o ryw fath.

Felly rydym ni’n amherthnasol iddo. Digon teg. Ond alla’ i ddim helpu ond meddwl pa mor amherthnasol ydyw’r di-Gymraeg i nifer o Gymry Cymraeg. Mae’r cydsyniad o “Gymro di-Gymraeg” yn un estron yn y rhan fwyaf o’r Fro Gymraeg, mae’n deg dweud, mae’r sefyllfa’n ddu a gwyn – os wyt ti’n siarad Saesneg, ti’n Sais; a Chymraeg i Gymro.

Roeddwn i’n arfer meddu ar yr agwedd honno. Ers symud i Gaerdydd, dydw i ddim. Gwyddwn fod y Cymry fan hyn cystal Cymry â’r rhai Cymraeg eu hiaith (a digon ar y ddau ochr sydd ddim ffit i gerdded ar dir Cymru, yn fy marn onest i), ond ni allaf wadu bod byw mewn dinas Saesneg ei hiaith wedi gwneud i mi sylwi, neu deimlo, efallai, fy mod yn wahanol iawn i’m cyd-wladwyr di-Gymraeg.

Dw i’m dim ond yn siarad Cymraeg tua 95% o’r amser. Mi fyddaf yn gwrando ar fiwsig Cymraeg, Radio Cymru, gwylio S4C weithiau (och a gwae!) – byddai’n well gen i fynd i Sesiwn Fawr neu Pesda Roc neu Faes B na rhyw gig mawr budur. Mi fyddaf yn mwynhau Eisteddfod, er nad ydw i’n mynd yn aml. CDs Cymraeg y byddaf i’n eu prynu fel rheol.

Yn gryno, rydw i fel Cymro Cymraeg cryn dipyn yn wahanol i Gymry di-Gymraeg. Ac er mi bwysleisiaf nad barnu eu Cymreictod hwy ydw i, ac er yr uchod, mae fy Nghymreictod yn deillio o’r ffaith fy mod i’n medru siarad Cymraeg, ac mae popeth arall sy’n rhan o’m Cymreictod yn deillio o’r hedyn hwnnw.

Dw i’n gwybod ein bod ni yng Nghymru yn ceisio creu cenedl unedig y dyddiau hyn, ond does pwynt gwadu bod o hyd gwahaniaeth mawr rhwng y Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg. Ac o ystyried yr uchod, faint sydd gennyf i, mewn difri, yn gyffredin â hwy?

Edrych ymlaen at y penwythnos

Waeth i chi wybod fod y caserol yn odidog, ac mae digon i mi gael eto i fy nhe heno efo thatws a choed bach gwyrddion. Mae’r wythnos hwn wedi fflio heibio i mi ac mae’r penwythnos blaenorol fel ddoe yn y cof. Mae’n rhyfedd, unwaith rydych chi’n gadael ysgol rydych chi’n meddwl bod eich cyfnod yn y brifysgol yn mynd yn sydyn, ond mae’n waeth fyth pan fydd rhywun yn dechrau gweithio.

Serch hyn, mae’n golygu bod y penwythnosau i’w ymhyfrydu ynddynt ac y dônt yn amlach. Mewn ffordd. Cadw rhywun yn fyw ac yn iach y maent; da i’r galon, da i’r enaid.

Beth sydd bwysicaf gan ddyn, ei ysbryd neu’i enaid? Tybed. Dw i’m yn dallt y gwahaniaeth rhwng pethau felly. Bodlon wyf innau gyda pheint a ffrind a chig da. Bron a deimlaf dros bobl sydd angen mwy fel car mawr a lle posh a dillad neis.

Wedi mynd dros ben llestri yn ofnadwy wythnos diwethaf, dim ond y Sadwrn y byddaf i allan tro ‘ma (dw i bron â marw isio ‘sgwennu ‘eleni’ a ‘llynedd’ – mae angen geiriau cyfystyr ar gyfer wythnosau). Alla’ i byth cael digon o’r awyrgylch y mae gemau rygbi rhyngwladol yn eu creu. Ac mae’n rhoi rheswm i mi ganu o flaen pawb a dangos fy mod yn gwybod mwy o ganeuon na hwythau, ‘fyd.

giovedì, settembre 13, 2007

Aflwyddiant

Dw i’n falch yr ymddengys bod hanner poblogaeth Cymru, erbyn hyn, eisiau gwybod pa bysgodyn sy’n mynd i’r pei. Penogiaid Mair sydd. Pilchards. Efo saws gwin gwyn cyfoethog. Iawn, nid yw’n swnio’n wych, ond dw i wedi cael un o’r blaen ac fe’r oedd yn odidog (sef, y math o air y mae pobl yn ei ysgrifennu ond dw i’n ei ddweud ar lafar yn naturiol – fel ‘echrydus’ ac ‘mi ragwelaf’). Ond nid aethent i’r pei ddoe.

Mi drodd yr ymgais ar goginio yn drechiad trist iawn. Ar ôl ei chwarae’n saff a phrynu cymysgedd toes yn lle ei gwneud fy hun (sy’n rogio llwyr) a’i osod sylweddolais nad oedd math o bin rowlio yn y tŷ. Ar y pryd nes i’m meddwl defnyddio rhywbeth fel potel o win, felly yn ddigalon iawn, fe’m trechwyd am y tro.

Ia, chwarddwch y twats. Ond dw i’n neud caserol heno, a chi fydd yn buta Tesco Value lasania efo Skol.

mercoledì, settembre 12, 2007

Ffish Pai

Helo, alla’ i ddim siarad yn hir efo chi. Dim ond nodyn sydyn ydyw i ddweud bod fi am drio gwneud ffish pai heno a gweld sut eith hi (er fy mod i jyst yn cael ffish heno, a caserol ‘fory – mi geith fynd i’r ffrij) ond dw i’m yn rili siŵr sut i wneud toes. Wel, dw i yn, ond dw i’m yn siwr os bydd yn does cywir, achos mae sawl math o does yn y byd.

Rwy’n amgyffred nad oedd fawr o bwynt i mi ‘sgwennu hyn.

lunedì, settembre 10, 2007

Fy Mhenwythnos - un da 'fyd

Helo gyfeillion, dw i newydd gael penwythnos gwych! Mi ges Almaenwr o ffrind yn dod i aros efo fi, fel y gwyddoch, a bu yfed mawr yng Nghaerdydd. Wedi homar o sesh nos Wener, heb geisio, mi aethon ni i’r gêm ddydd Sadwrn, oedd yn ofnadwy, ond hefyd i weled y gêm ddoe yn y Mochyn Du, oedd cryn dipyn yn well.

Nos Sadwrn oedd yn randym hefyd, bu i mi a fy ffrind gyfarfod cwpl Almaeneg yn yr Owain Glyndŵr, ac felly fe oeddem ni allan gyda hwy drwy’r nos tan oriau mân y bore. Catrin oedd enw’r hogan. Siaradodd bum iaith. Mae siarad yn ddiddorol, tydi?

Roedd ddoe yn un o’r diwrnodau gorau dw i ‘di gael yng Nghaerdydd ers dyfod yma, er mai canlyniad y diwrnod hwnnw oedd fi’n chwysu a theimlo fel rêl brechdan yn gwaith heddiw. Fodd bynnag, mi aeth criw i’r Mochyn ac wedyn am fwyd Eidalaidd i ganol dre, oedd yn hyfryd hynod (wrth i Lowri Dwd fynd adref am ryw, a Rhys Ioro difethaf ‘Fflat Huw Puw’) ac i’r Goat Major am un bach slei ar ôl hynny a phawb yn hapus braf. A bu i mi siarad efo boi sy’n nabod Dad.

Mae’n ddrwg gennyf, dydw i’m yn dda iawn ar adrodd straeon, dw i’n llawer gwell ar synfyfyrio am y byd a’i bethau. Ond yr oll sydd angen i chi wybod yw fy mod ar don uchel heddiw, felly sws a gwên i chi gyd. Ta ra!

giovedì, settembre 06, 2007

Pwy ga'i gasau fwyaf?

Fe fyddaf yn ceisio cymryd diddordeb yn y byd a’i manion bethau. Ges i sioc a siom fod Pavarotti wedi marw heddiw, ac wn i ddim pam achos dydw i ddim yn hoffi opera (neu ‘canu gwirion’ yn ôl Nain) ac mae fy mhrofiadau ag Eidalwyr yn gymysg â dweud y lleiaf.

Does gen i fawr o ddim i’w ‘sgwennu am heddiw, achos mae’r byd yn ddiflas. Dw i heb flogio’n wleidyddol ers rhywfaint o amser, ond mae’n rhaid i mi gyfaddef dw i’n hwran wleidyddol a dim ond pan mae’n amser etholiad y bydda i’n wir cyffroi am wleidyddiaeth. Dim ond dechrau dod i arfer â’r syniad o’r Blaid mewn llywodraeth ydw i, â bod yn onest (er, yn bur rhyfedd, mae fy nghasineb o’r Blaid Lafur wedi cyrraedd lefelau newydd - a’r Torïaid. Ond, fel y gwyddwn, nid pwysig mo Tori).

A dweud y gwir dw i’n amgyffred rhyw frwydr fawr (a chwerw) yn dyfod rhwng cenedlaetholdeb ac undebaeth yng Nghymru. Mae’r Blaid Lafur wedi gwneud y camgymeriad gwaethaf posib drwy barchuso’r Blaid a’i gadael i fod yn rhan o lywodraeth Cymru. Y broblem hefyd ydi eu bod nhw wedi ei gwneud yn hawdd iawn i’r Torïaid ail-ddyfod.

Y broblem i mi ydi pwy i gasáu fwyaf - Prydaingarwyr (Llafur) neu Gymry sy’n Saisgarwyr (Torïaid).


Efallai mai haws byddai pigo ar y Gwyrddion. Gas gen i ffycin hipis.

mercoledì, settembre 05, 2007

Paham, bryfaid cop, paham?

Ni chewch gelwydd gennyf i. Mae bywyd yn dda. Y broblem fwyaf yw fy mod yn chwarae rhan y gwestywr y penwythnos hwn i Almaenwr. Dydw i byth wedi hoffi bod yn westywr. Gas gen i deimlo’n gyfrifol am rywun arall, a dydi o ddim yn hawdd os nad yw’r unigolyn yn siarad Cymraeg.

Mi fyddaf i yn troi i Saesneg weithiau, pan fydd y person yn rhan o’r sgwrs ac ati, ond â bod yn onest nid yn unig ydi hyn yn anghyfforddus ac yn annaturiol, ond mae’n corddi rhyw gasineb ynoch, ac mae gen i ffrindiau na fedraf i siarad Saesneg gyda nhw byth, ffrindiau ysgol yn bennaf, waeth bynnag beth yw’r sefyllfa. Ond eto, ni ellir hepgor y person o’r sgwrs yn gyfangwbl, ac mae gennyf innau, hyd yn oed, ryw fymryn o gwrteisi.

Does ‘na ddim llawer o bethau doniol wedi digwydd i mi, yn anffodus. Mi safais ar slyg wythnos ddiwethaf, gyda fy slipar, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n flin iawn am hynny, wedi i mi sylwi’r hyn a wnaed a bod darnau o gorff gwlithen ar hyd llawr fy annwyl gegin yn slwj.

Sylwais hefyd bod cyfradd annaturiol o bryfaid cop yn fy nghartref ac yn yr ardd. Meddyliais am y peth, ond wyddwn i mo'r ateb, wchi.

lunedì, settembre 03, 2007

ffwaff

Argol dw i’n flinedig. Dw i ‘di cael homar o wicend, a diolch i Dduw am hynny. Dw i dal ‘di blino. Pam ydyw bod rhywun methu cysgu nos Sul? Dw i’m yn dallt.

Dw i ‘di brifo ‘nghoes drachefn, ond yn sobor y tro hwn. Doeddwn i methu cerdded i gwaith heddiw felly mi yrrais. Ar y funud dw i’n gwylio rwbath ar CBBC am blant yn cerdded ar hyd glo poeth poeth. Faint o naïf ydyn nhw’n meddwl dw i? Dio’m fel bod y BBC am risgio wneud i blant gerdded ar hyd glo berwedig nac ydyn? Ffycin hel.

Wel, dw i newydd golli trac meddwl fi yn hollol. Sori.

Gas gen i raglenni plant. Dw i’m yn gwybod pam dw i’n eu gwylio a dweud y gwir. Dydi rhywun ddim yn siŵr beth i wneud ar ôl dod adra weithiau. Neithiwr, mi wyliais The Queen, a wnes i ddim mwynhau. Rwan dw i’n ‘sgwennu blog a dw i ddim yn mwynhau.