mercoledì, novembre 29, 2006

Trafferthion tai

Wel mae hyn yn sefyllfa druenus. Ma'r landlord yn AWOL, y cwmni newydd eisiau cael gwared ohonom ni, y llys wedi penderfynu bod yn rhaid inni symud yn o fuan, ac oll ynghanol cyrsiau a gwaith pawb.

Dydan ni ddim angen hyn, felly mi dwi a Haydn yn mynd i'r Citizens' Advice Bureau yfory i geisio cael ychydig o arweiniad. Trodd y landlord ddim fyny i'w hachos llys, hyd y medrwn ei ddeall, ac mae'r llys yn meddwl mai hyhi sy'n byw yma ac nid y ni.

Bolycs.

lunedì, novembre 27, 2006

Diwrnod i ffwrdd

Dw i wedi cymryd y fraint o rhoi ddiwrnod ffwr' i fi'n hun. Gan fod y coleg mor ddibwynt dw i wedi penderfynu aros adref a chynllunio fy ngwersi (heb son am fynd i Lidl i brynu mozzarella). Yn ogystal, mae gen i wddf sych ar y funud a prin y medraf siarad.

Reit, dw i'm am son wrthoch chi am y penwythnos. Roedd o'n rybish. Oeddwn i adra digon cynnar i weld y blydi Briodas Fawr (er, rhaid imi gyfaddef, dw i wedi bod yn ei dilyn yn selog hyd yn hyn). Problem mwyaf S4C ydi eu bod nhw'n rhoi y rhaglenni da neu gweddol i gyd i mewn ar y penwythnos, megis Y Briodas Fawr, Johnathan a Cnex. 'Sdim rhyfedd fod y ffigurau gwylio mor isel os mai dyna maen nhw am ei wneud.

Braf hefyd gweld y bydd Yr Alban yn annibynol cyn bo hir, ys wetws hwynt. Cymru fydd nesa', gewch chi weld. Er, na fydd hynny'n cael gwared o'r llygod o'r ty 'ma, oni bai fod y Gymru Rydd yn mynd ati ar ymgyrch ddwfn o ymwared a hwynt o 437 Newport Road efo'i holl luoedd a grym. Fe'u clywais yn mynd o amgylch y waliau neithiwr yn fy ngwely. Bastads. Dw i ofn i un mynd i mewn i'r gwely efo fi a phlannu'i hun rhwng fy nghoesau, dyna oedd yn mynd drwy fy meddwl am y ddwyawr cyn y bu imi lwyddo cysgu neithiwr.

Bwyd yn barod. Ta ra!

domenica, novembre 19, 2006

Hyngowfyr

Dyma beth od ichwi. Dydw i heb yfed dim y penwythnos yma. Yn ddiweddar iawn bydda i’n gorfod gorfodi fy hun i fynd allan. Wn i ddim pam, ond felly y mae. Er hyn, mi gredaf fod fy nghorff erbyn hyn wedi mynd i mewn i ryw ddull o wneud imi deimlo fel bod pen mawr gennyf i ar foreau Sul. Teimlais yn ofnadwy bore ‘ma, a ni fu imi fedru gorffen fy mwyd yn y dafarn ynghynt, a fyth ers hynny dw i’n teimlo’n flinedig (er bod gwaith gennyf i’w chyflawni a gwersi i’w paratoi).

Felly, ai rhyw fath o arwydd o heneiddio ydi hyn, ai fi sy’n troi’n ddiflas? Dw i’n amau’r ail un. Lle gynt y bu dim trefn i fy mywyd mae gen i un haearnaidd yn awr; ac fel y gwyddoch dw i ddim yn hoffi trefn. Codi, brecwast, pacio, ysgol, dysgu, adref, gweithio, bwyd, slobio, gwely. Diflas yn de?

Y broblem fawr ydi fod ein tŷ ni mor bell o dre fel ei bod yn drafferth mynd a dod. Ond dyna ni. Mae llygod yn y tŷ yn awr, yn mynd ar hyd y gegin pan nad ydynt yn credu fy mod i’n sbïo arnynt. Efallai dylwn i fynd o ‘ma fwy.

mercoledì, novembre 15, 2006

Gwers dda, gwers ddrwg

Does, bosib, teimlad well yn y byd pan fo gwers yn mynd yn dda. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cyfrannu rhywbeth at y plant, yn teimlo eu bod nhw'n dysgu ac yn ymateb iti, ac wedyn yn dweud diolch yn fawr ar ddiwedd y wers. Ar y llaw arall, mae gwers ddrwg yn gnoc sylweddol i'r hyder. Fe ges i fy ngwers ddrwg gyntaf heddiw. Llawn dosbarth nad oeddent eisiau dysgu nac ymateb na chau eu cegau am funud yn lythrennol.

Does gwaeth, chwaith, na chadw disgyblion i mewn ar ol y wers am bum munud 'er mwyn cael gair', a gofyn iddynt wella erbyn y wers nesaf (a tithau'n eitha' sicr na wnawn nhw). Trist iawn, feri sad.

Gwers i'w pharatoi erbyn yfory. Wypdi-dw.

domenica, novembre 12, 2006

Caneuon meddw

Fe fuon ni'n y Model Inn neithiwr, a dyma fi a Lowri Llew yn ysgrifennu caneuon nad bodolant ond hoffwn eu clywed rhyw ddydd megis:

 • "Help! I Need a New Toaster (Because I Love Bread)"
 • "Let Me Into Your Pocket"
 • "It's My Turn on the Harp of Love"
 • "I Want to Poo in your House and Eat All The Cheese"
 • "If Mustard Was Tough, Then I'd Be Loved"
 • "Imagine Sex Without Some Monkeys"
 • "Armpits Are A Girl's Best Friend"
 • "Never Mind The Queue, I Have a Trolley Full of Dust"
 • "The Bread Bin - My Secret Lust"
 • "I Love Playing in the Toilet With Children"
 • I Stuck a Giraffe Up a Lampost And Now It Won't Come Down"
 • "Let Me Put a Finger In Your Fridge"
 • "Dafydd Iwan Ate My Bread and Had A Poo"
 • "I Had Sex With a Penguin And Now Need Marriage Counselling"
 • "Is That An Uncle On The Shelf of Love?"
 • "My Nose Is Attracted To The South Pole"

giovedì, novembre 09, 2006

Straen

Does dadlau nad yw straen yn effeithio arnaf yn ormodol. Er, gan ddywedyd y math beth prin fy mod i wedi bod dan wir straen o’r blaen. Do, clywoch dair blynedd o gwyno cyson ar yr hwn flog, ond rŵan mae gen i reswm i gwyno.

Dw i’m yn meindio cyfaddef fy mod i wedi bod drwy Ysgol Dyffryn Ogwen ac wedyn y brifysgol yng Nghaerdydd heb wneud fawr o waith. Y gwir ydi, dw i wedi bod yn un ffodus. Dw i’m wedi adolygu ers TGAU, ac mae’r traethodau dw i wedi eu gwneud wedi bod o safon isel ond yn ddigon da imi basio. Yn waeth fyth na hynny, cofiwn i fyth ddarllen fawr o ddim ar gyfer eu hysgrifennu, gwneud ymchwil na chymryd gormod o ofal wrth eu gwneud. Gwnaed y rhan helaethaf ohonynt mewn cyfnodau o bedwar neu pum awr a minnau’n teipio fel y diawl yn malu cachu am bob dim dan haul a nef.

Felly, fel y gwelwch, yn addysgol mae fy mywyd wedi bod yn hawdd, a digon teg dywed yn ddi-her. Nid brolio ydw i o bell ffordd, mae’r ochr ddiog a diamynedd sydd gennyf yn rhywbeth bod cywilydd gennyf amdani, ond mae pethau wedi bod yn hawdd hyd yn hyn. Yn awr, mae traethawd manwl a dwfn gennyf i’w wneud a minnau prin heb ei wneud (yn dda). A fedraf i ddim methu; does cyfeiriad arall gennyf i fynd ond am hyn.

Felly dyma noson o waith sydd gennyf. Mae gwers i’w chynllunio yfory i’w wneud, yn ogystal. Ych. Tyred y Nadolig!

domenica, novembre 05, 2006

Crynu fel cryniadur

Gêm od oedd hi ddoe, yn de? A hithau yn yr wyth degfed munud dyma’r adrenalin yn dal ati i bwmpio, ac wedyn dyma’r dyfarnwr yn chwythu’i chwib a dyna ni. Chwydais i am hanner amser ddoe yn Y Mochyn Du, ond yn wahanol i’r arfer des o hyd i le da i wneud, a dymchwel fy nghinio o fadarch, cyw iâr, pupurau gwyrddion a nwdls rhwng y dail. A gwelodd neb mohonof. Balch iawn o’n i ‘fyd, a dweud y gwir wrthoch chi, achos fel arfer mai’n mynd ar hyd y llawr neu mewn i wydrau peint.

Beth bynnag, oeddwn i adref yn hynod fuan neithiwr, tua 11.30. Roedd Haydn yma’n barod yn cysgu ar ei wely, a fynta heb gael mewn i’r unlle. Mi nes i darfu ar draws barti preifat i bobl Drenewydd yn Tiger Tiger, cyn mynd o ‘na a cholli pawb a chael bwyd yn Chippy Lane am y tro cyntaf ers hydoedd.

Ceisiais am dacsi neithiwr. Roedd hi’n rhynnu, ond doedd ‘na ddim un i’w gael, ac fe fu’n rhaid imi gerdded adref, yn crynu fel cryniadur efo batris newydd (nis gwyddwn am y ffasiwn bethau, wrth gwrs). Ac felly y bu.

venerdì, novembre 03, 2006

Nid hawdd mo cynllunio gwers

Gwir yw fy ngeiriau. Ddoe, fues i’n cynllunio un wers a gymrodd, rhwng gwneud y PowerPoint, gwaith cartref a thaflenni (heb son am beth ddiawl ddyweda i yn ystod y wers) bedair awr imi. Nis dechreuais y traethawd yr oeddwn yn benderfynol o’i dechrau erbyn diwedd hynny. Stwffiais fy hun ar y soffa ac aros yno’n benderfynol am weddill y nos.

Heddiw, fodd bynnag, gyda gwers am y cynganeddion tu ôl imi, mi ddechreuaf y traethawd rŵan. Fe ges i ryw bwl o anhyder ddoe, a dechrau chwilio am jobs ar-lein yn hytrach na bod yn athro tan sylweddoli does dim byd arall sydd gennyf y ddawn i’w gwneud.

giovedì, novembre 02, 2006

'Dolig 2005

Dwi wedi bod yn aelod o youtube ers 'chydig bellach, ond byth wedi gosod fideo arno. Felly dyma'r un cyntaf; sef Cerys Matthews yn canu 'Arglwydd, Dyma Fi' yng Nghlwb Rygbi Bethesda yn 2005.

http://www.youtube.com/watch?v=fIZF1o1VLbc

mercoledì, novembre 01, 2006

Ecrafing Sbarang

Mae teimlad ofnadwy gennyf fi am neithiwr. Aml iawn mi wna i dwat o’n hun allan; dw i’n fodlon cyfaddef hynny. Ond neithiwr mae teimlad gennyf fy mod yn waeth nag erioed. Dw i’m yn cofio lot, ond fy mod i’n eistedd ar gadair yn rhywle a methu codi, a chwydu mewn i wydr peint o flaen pawb. A’r hwn fore, mae gen i gywilydd dangos fy wyneb, er nad oes neb o gwmpas i fy ngweld diolch i’r Arglwydd.

Mae gen i glais hefyd. Clampglais mawreddog sy’n ddu ac yn biws ar ochr fy mhen glin. Aeth criw ohonom i go kartio ddoe, dachi’n gweld. Fi oedd y gwaethaf o bell ffordd, yn anffodus, heb fath o reolaeth dros y cerbyd, yn troelli ar hyd y trac (neu oddi arno, i fod yn fanwl gywir) ac fe ges i ddiawl o smash ac o’r herwydd hynny cefais y clais. Er hyn, rhywsut, llwyddais i gael yr ail lap cyflymaf (ac nid dim ond myfi a gafodd sioc).

Felly dyma fi yn fy ngwely, llenni ar gau, yn poenydio am ba bethau a wnes neithiwr. Ar fy mywyd, os mae’n ddrwg ofnadwy, yfaf i ddim fel hynny eto. Efallai, yn wir, ei bod yn amser callio.