mercoledì, agosto 30, 2006

Y Disgwyl

Nid yw amynedd ymysg fy rhinweddau. Mae'r tueddiad i bryderu, fodd bynnag, yn bendant yn nodwedd gennyf. Ac ar y funud, gyfeillion, mae'r cyfuniad yn un eithaf gwenwynig. Gadewch imi ymhelaethu, os caf.

Dw i wedi bod yn dweud wrthoch chi am fisoedd (os fuoch chi'n gwrando) fy mod am fynd i wneud hyfforddiant fel athro. Mae wythnos i fynd tan fy mod yn dychwelyd i Gaerdydd a dechrau'r cwrs, a dw i bron a ffrwydro eisiau ei dechrau, er fod fy lefelau petruswch yn codi'n gynyddol ac yn gynt. Er bod deufis-ish tan ei bod yn digwydd, dw i ddim yn edrych ymlaen at sefyll flaen dosbarth am y tro cyntaf. Dw i ddim yn amau fod hyn yn gyffredin ymysg athrawon-i-fod, er dydi hynny fawr o gysur ar y funud.

Mae digon o bethau i'w ystyried: a fydden nhw'n gwrando? a fyddent yn cambihafio? beth os mae 'na gwffio yn y dosbarth? beth os dw i'n gorfod rhoi ffrae i rhywun talach na fi (sy'n eitha tebygol o ddigwydd)? Nid yw'r hyn gwestiynau yn f'esmwytho yn y lleiaf.

Be' dw i'n ei arswydo fwyaf ydi'r wythnos i'w gwneud mewn ysgol gynradd yn gyntaf. Efo plant go iawn, nid rhai yn eu harddegau sydd efo gronyn o ddealltwrieth o'r byd a'i manion bethau. Mae plant bach yn fy ngwneud i'n sal, a dw i byth yn blino dweud hynny.

Fodd bynnag, ymhen pythefnos fydda i mewn darlithoedd drachefn, ac wedyn yn ceisio dysgu. Ffac, dw i'n pryderu.

domenica, agosto 27, 2006

Vindaloo

Dw i yn dwat. Twat llwyr, a dweud y gwir. Roeddwn i wedi cael diwrnod arferol o aflwyddiannus o ran pysgota, ac wedi gorfod dioddef gweld fy arch-elyn, Dyfed, yn dal mecryll tra na chefais i ddarn o wymon i gwneud bara lawr efo hyd yn oed. A chyrraeddish i'm adra tan tua hanner awr wedi naw ac fe'r o'n i'n llwgu, ac mi benderfynish gael Indian.

Dw i ddim erioed wedi bod yn ffan o fwyd Indaidd. Dim ond tua dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol y bu imi cael blys go iawn am gyri poeth. A fe fuon ni'n arfer mynd i Clwb Cyri Weatherspoons bob wythnos (dim y cyri gorau, na, ond rhad ydoedd), ond unwaith fe fu imi gael y vindaloo yno, ac fe'i hoffais yn fawr, er fy mod yn chwysu wrth ei fwyta.

Felly lawr i Sitar Indian ar Stryd Pesda es i a phenderfynu bydda vindaloo yn braf. Fel mwnci, nis ystyriais y byddai gwahaniaeth aruthrol rhwng vindaloo yr Ernest Willows ac un lle cyri go iawn. Felly mi gyrhaeddais adra ac eistedd lawr a dechrau bwyta.

Dyna pryd aeth pethau'n anghywir; yn gyntaf bu imi ei fwyta'n sydyn iawn, a bu bron imi chwydu pan ddaru'r poethder fy nharo. Ac mi darodd. Ystryffaglais, dim ond yn llwyddo buta chwarter y bastad peth, ac wedi yfed botel fach o Cola cyn llwyddo hynna. I'r bin yr aeth; a minnau'n sal, fy ngyms yn brifo, fy mhen yn curo o'r oherwydd.

Wrth gwrs fe wnaed y trip i'r toiled, ond roeddwn i wedi gorfod cael Immodium yn ystod y diwrnod felly teimlo'n sal a llawn fu fy hanes. Gwely. Match of the Day. Llwgu a sal. Casau vindaloo.

venerdì, agosto 25, 2006

UFOs yn Rachub

Ia wir, ac nid son am Sheila ac Eric dw i.

Fel hyn y bu hi; roedd hanner Rachub heb drydan am thua pedair awr a hanner neithiwr. Roedd rhywun wedi taro mewn i un o'r polion letric a llwyddo gadael rhan isaf Rachub heb olau. Sbwci ydoedd yn wir. Fe es i a 'Nhad am dro rownd Rachub, dim ond er mwyn gweld lle oedd efo golau ac ati.

Braf ydyw blacowt. Mae pawb yn mynd ar y strydoedd ac yn cwyno am ba mor felltigedig ydyw pethau. Ond wedi mynd o Llan dyma fi'n edrych fyny i'r awyr a gweled rhywbeth gwyn od yn sgleinio, ac yn symud yn sydyn iawn. Nid hofrennydd nac awyren mohoni - doedd 'na'm tail-lights arni, ac nid oedd yn symud fel un, ychwaith. Roedd hi tua hanner ffordd drwy'r awyr, ac yn mynd am y dwyrain ac yn symud braidd yn grynedig ac igam-ogam. Fe fuon ni'n ei gwylio am tua dwy funud (yn lythrennol) cyn iddi ddiflannu.

Dyewdodd Dad mai lloeren ydoedd, ond welish i'r un lloeren yn symud cyn gyflymed neu mor rhyfedd. Erratic movements oedd chwedl Dad wrth ceisio egluro i Mam. Goin' zig-zag udish i. Ond mae hi'n 'chydig o ddirgelwch.

Nid hwn mo'r tro cynta' i Ddyffryn Ogwen gael ei styrbio gan bodau o eraill blanedau, wrth gwrs. Dw i'n cofio, ychydig o flynyddoedd nol a minnau ddim eto wedi mynd i'r brifysgol fe fu cynnwrf mawr yn Nyffryn Ogwen oll pan welwyd goleuadau mawrion yn erbyn yr awyr a'r cymylau am filltiroedd. Ac yn wir ichwi fe fu cynnwrf. Es o gwmpas ar fy meic - roedd pawb yn Tyddyn Canol allan yn edrych, ac Ike Moore (alci sydd erbyn hyn yn gelain) yn tynnu lluniau efo'i gamera. Lawr i Goetmor yr es wedyn a roedd pobl yn y stryd yn edrych, ac un dyn efo'i gamcordyr.

A'r diwrnod wedyn bu i bawb glywed mai goleuadau o glwb nos Amser ydoedd, a theimlem oll yn sili, braidd.

giovedì, agosto 24, 2006

Gwich Gwich Gwrach y Rhibyn

A minnau'n un ar hugain mlwydd oed mae rhai pethau dal i fy nychryn a'm anesmwytho. Cefais f'atgoffa o hyn neithiwr, fel mae'n digwydd. Dyma fi yno'n gorwedd yn fy ngwely (ceg yn brifo o hyd) a mae 'na rw sŵn WIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWIAAAAAAAAAW yn dod o'r ardd. A mi ddychrynais tan cofio beth oedd. Cathod, wrth gwrs, yn ganol nos. Mae'n wirioneddol gas gennai y ffordd mae'n nhw'n seinio wedi'r machlud, mae'n mynd drwyddai ac yn gwneud imi deimlo'n aflonydd iawn. Iych.

Peth arall sydd wedi rhoi cryn braw imi'n ddiweddar ydi ryw grëyr enfawr yn fflio o amgylch y tŷ 'ma ynghanol y dydd. Dw i'n cael cipolwg sydyn o'r peth a fyntau'n hedfan yn powld ac yn meddwl be ffwc cyn imi gofio a brysio i'r ffenast i'w weld. Ond hen adar argoelus ydynt, efo'u gyddfau hir a'u llwydni, yn edrych fel Gwrach y Rhibyn, dw i bob amser wedi dychmygu, er nad erioed gwelais Wrach y Rhibyn (sydd, mae'n siwr, yn trigo wrth ribyn, ond nid ydw i, na Chysgeir, yn gwybod beth ydyw rhibyn, ac byth, mi gredaf, wedi ymweld â un).

Coeliwch ynteu ddim ond fydda i bob amser wedi meddwl bod sain cathod fin nos yn debyg i sut y byddai Gwrach y Rhibyn yn swnio. Dw i'm yn cofio'n iawn pryd fu imi glywed am Wrach y Rhibyn gyntaf, ond darllen amdani a wnes a phob amser meddwl y byddwn i, a finnau ben fy hun, yn cael ei gweled. Na, wir-yr rwan; a medrai weld sut beth ydi hi, hefyd. Mi dynna i lun ichi.Ym, dw i'n gwybod bod hwnnw'n lun gwael (os nad crap) ond fel hyn y mae Gwrach y Rhibyn yn edrych yn fy marn i. Dw i'n mynd i lechu ffwrdd rwan.

mercoledì, agosto 23, 2006

Llond Ceg

Dw i'n siarad fel twat ar y funud achos mae un ochr fy ngheg wedi llwyr ymgolli ei theimlad. Dw i'n amau y bydd hyn yn para'n hir - yn anffodus fe fu'n rhaid i mi gael ddau dosage o y stwff 'na sy'n neud ichdi golli teimlad achos doedd un ddim yn ddigon a bu imi weiddi. Mae hyn yn golygu

1. Dw i'n amlwg efo gwrthsefyll mawr tuag at gyffuriau
2. Fydda i'm yn cael buta tan y p'nawn

Fysa well gin i futa. Dw i'n llwgu.

martedì, agosto 22, 2006

Nerfau

Mae rhai pethau yn fy nychryn. Dw i ddim, rhaid imi gyfaddef, yn ffan o'r deintydd na'r siop trin gwallt (sy'n golygu fyd gennai wallt hir a dannedd drwg), ond yfory dw i yn mynd am fy ffiling. Do, mi benderfynais mynd drwodd efo'r peth.

Gwneith hi ddim lles imi, chwaith, a finnau'n iawn fel ydw i. Dw i byth wedi ddallt y pwynt i ffilings. Mae bob un dw i wedi ei chael wedi syrthio allan ac yn cael eu traflyncu gennyf.

Ond mae gen i ofn. Mae meddwl am cael nodwydd yn fy ngheg yn gwneud imi deimlo'n sal iawn iawn. Am 9 y bora, eniwe.

Mi eshi weld y physio yn 'Sbyty Gwynedd ddoe ar gyfer dy mhen glin a mi roddodd hithau ymarferiadau imi wneud ond dw i ddim am achos rebal bach dw i.

lunedì, agosto 21, 2006

Extreme Tracker

Oes 'na rywun arall yn hollol obsesd gyda'r dyfais fach yma?

Pob tro fydda i yn ymwelyd a fy mlog fy hun neu un rhywun arall dw i'n mynd yn syth am y teclyn yma. Un rhan yn benodol sydd o ddiddordeb imi, sef, fel dw i wedi dweud o'r blaen yma, y darn lle ma'n dangos beth y mae rhywun yn teipio mewn i beiriant ymchwil er mwyn dod at wefan.

Mae rhai o'r pethau mae pobl yn teipio i mewn yn ddigon od fel ac y maen nhw i ddod yma, yn ddiweddar yn cynnwys pethau megis "dw i'n mwynhau yfed", "Gwynfor ab Ifor" (dw i BYTH wedi son am Gwynfor ab Ifor ar yr hwn flog), "fy ngwlad a'm cartref" (pwy ffwc sy'n 'sgwennu hynna mewn i Google?) a "ceren tonteg" (yn amlwg Ceren sydd wedi teipio hyn). Ac, o hyd, mae 'na bobl yn teipio mewn "Meic Stevens" a "Meinir Gwilym" ac yn dod yma.

Dw i'm yn dallt hynny. Wedi 'blog' 'hogyn' neu/a 'rachub', y peth mwyaf poblogaidd er mwyn dod yma ydi, un ffact, "Meic Stevens". Wedi'i ddilyn gan "Meinir Gwilym". Od iawn o fyd, ond diddorol, hefyd.

domenica, agosto 20, 2006

Welish i Dafydd Iwan

Do, yn Harry Ramsdens, misoedd yn ôl. Ond 'sneb yn coelio fi, er imi gymryd llun a phopeth.


Dw i'n rili ypset. 'Sneb yn coelio fi byth.

sabato, agosto 19, 2006

Dechrau a diwedd

Chei di'm gwell na rwbath yn dod i ben a rwbath arall yn dechrau. Mae'r haf felly imi; pan orffena'r tymor bêl-droed mae Big Brother yn dechrau (llongyfarchiadau i Glyn am ddod yn ail, wrth gwrs, ac am i S4C gynhyrchu un o'r rhaglenni waethaf yn eu hanes), a phan orffenna Big Brother dyma'r pêl-droed yn dechrau drachefn.

Mae pethau'n argoeli'n ddrwg, fodd bynnag. Dw i digon ypset bod United wedi gwario penwmbrath o £18m ar Michael Carrick, ond yn waeth fyth dw i'n cael Dyfed yn penderfynu 'sgwennu llythyron imi (h.y. ripio darn o gylchgrawn allan efo llun o ddynas ddu arno, 'sgwennu 'gŵr chdi' ar y cefn a'i gyrru drwy'r post, i'r enw Iason "Hobbit" Rachub Morgan. Hyn, ebe hwynt, yw'r diffiniad o 'adloniant' yng Ngwalchmai). Ac mai'n bwrw, sydd o leiaf yn codi fy nghalon.

Dydi fy mhlendren i cae dal dim am rhy hir ers tua mis yn awr, sydd o gryn gonsyrn imi, a dw i'n mynd i 'Sbyty Gwynedd Ddydd Llun er mwyn cael ffisiotherapi. Wela i mo'r pwynt; dw i fyth am wella aparyntli. Mae o fel ddyn ar ei wely angau yn cael llwyad o Galpol er mwyn wella'i annwyd.

Hen bryd imi fynd rwan. Dw i'n mynd i Besda heno am beint, ylwch chwi. Ar nos Sadwrn, sy jyst yn sili, achos does neb yn mynd i Besda ar nos Sadwrn, dim ond nos Wener a nos Sul. Yn wir, myfi ydyw Plentyn y Chwyldro.

giovedì, agosto 17, 2006

Obitus Ante Dyfed

Obitus Ante Dyfed ydi arwyddair swyddogol Rachub. Ni wyddwn i hynny o'r blaen.

Fedra i'm stopio i siarad. Wir-yr. Dwisho cawod, achos fe fues i'n Llangefni neithiwr, a mae pawb angen cawod ar ôl noson allan yn Llangefni.

Ffe es i Sioe Mon gyda Kinch a fe welsom Dewi Tal ac yntau a ddangosodd ei syn-tan a'i ddefaid inni. Dwi byth wedi sylweddoli mor fawreddog ydyw bôls meheryn o'r blaen, chwaith. Ond mae'n rhaid 'u bod nhw'n brifo wrth redeg o gwmpas.

Cefais gyri neithiwr. Dyna pam rwyf ar frys. Ta ra!

martedì, agosto 15, 2006

Y Gorberffaith

Henffych hawddamor, gyfeillion, myfi a ydwyf teimlo'n Gymraeg fy naws heddiw, a phaham lai? Dw i wastad wedi hoffi darllen Cymraeg orberffaith, a bod yn onast efo chi, a fel hynna byddwn i'n siarad taswn i'n ddewin (Iason y Goedwig).

Ydi 'gorberffaith' yn baradocs? Achos perffaith ydi, wel, y di-nam, y gwych hollol digamsyniol na'i threiddir gan gam neu, wrth gwrs, amherffeithrwydd.

Ydi 'gorberffaith' yn gyfystyr ag amherffaith? Oherwydd y mae 'gor-' yn awgrymu gormodedd, ac nid ydyw gormodedd, na'i chroes-air, annigonol, yn berffaith, nac ydynt? Sy'n golygu eu bod yn amherffaith. Yn tydi?

Ffacinel mi ddechreuish i'r blog yma eisiau siarad am be' wna'i heddiw a dw i wedi mentro mewn i Peter Wyn Thomas territory. Ac nid braf mohoni yma.

lunedì, agosto 14, 2006

Dyfyniad Gwirion y Diwrnod #1

Mam: "I've bought some black things from Marks you like to eat."

Myfi: "What?"

Mam: "Er, blueberries."

domenica, agosto 13, 2006

Anturiaethau Rhys a'r Byd

Mae'r Archdwpsyn ei hun, Rhys Sgwbi, wedi penderfynu mynd o amgylch y byd. Udodd o ddim wrtha i, chwaith. Mae'n cadw cofnod o'i anturiaethau yma.

venerdì, agosto 11, 2006

Genwair Golledig

Pam ydw i'n 'sgwennu'r blog 'ma? Wel, er mwyn i bobl cael chwerthin ar fy mhen i. Un peth dw i wastad wedi sylweddoli ydi bod 'na wastad rhyw anffawd od yn digwydd imi, sy'n ddigon i gadw blog fel hyn fynd ar y distawaf o amseroedd. Yn anffodus, mae ar y funud wastad yn ymwneud â physgota, felly os nad oes gynnoch chi ddiddordeb ewch i ddarllen blog Rhys Llwyd, neu rhywbeth.

Eniwe, mae'n cymryd amser mynd o Fethesda i Fae Trearddur. Mi brynais i 'mbach o sandeels yn Star cyn mynd ymlaen i'r lle a'i chyfeiriwyd ati ynghynt. Wedi gyrru mawr mae'n rhaid i rywun ddadbacio a chario'u genwair a'u abwyd a'u bocs a'u stand a fenthyciwyd gan athro waethaf Cymru a chwilio am rywle i'w chastio. A hynny a wnes, wrth gwrs, wedi bachu’r sandeels ar y bachyn a’r cyntaf gast aeth i mewn i’r Môr Wyddelig (sef, o bosib, y Môr efo’r naws lleiaf Wyddelig bosib). Y genwair a grynodd, myfi a thynnodd, a snagiodd y cont ar rhyw garreg.

Bryd hynny tynnu mae rhywun hyd syrffed er mwyn ceisio ei ddadfachu o’r creigiau, a mae genweiriau yn bethau cryfion sy’n medru delio â hynny. Ond nid f’un i. Ar un tyniad anferthol, dyma hi’n cracio’n ei hanner. Yn ffwcin genwair i. Y peth gorau nad oedd neb o gwmpas i weld (oni bai am ddau mewn cwch na sylweddolasant, mi gredaf), a’r doniolaf beth dw i’n amau dim ond gweld hanner fy ngenwair i’n llithro’n araf ar y llinyn i lawr tuag at y Môr Wyddelig, hanner can llath isod. Safais am eiliad yn ei gwylio, yn hanner eisiau crio, hanner eisiau neindio mewn ar ei hôl.

Torri’r llinyn oedd yn rhaid, agor can o Lwcozêd, ac eistedd efo’r gwynt rhwng fy ngwallt a loes yn fy nghalon.

martedì, agosto 08, 2006

Y Deintydd

Os nad yw deffro a chodi am hanner awr wedi wyth yn ddigon drwg (iawn, hangowfyr o fod yn fyfyriwyr, ond daliwch efo fi), mae codi am hanner awr wedi wyth yn gwybod dy fod yn gorfod mynd i'r deintydd ym Mangor erbyn naw YN ddigon drwg. Os nad gwaeth. Myfi a es yn blaque i gyd.

Un o'r cas bethau sydd gennyf am y deintydd, oni bai am y drilio cyson, ydi y peth 'na sy'n gwneud sain fel hwfar ac yn sugo pob leithder allan o dy geg. Chychwi a wyddoch yr hyn a soniaf amdani, a dirprwy y deintydd sydd gyda hi. Roedd yr un yma'n chwarae gem o 'faint o'i dafod o fedra i sugno mewn iddo', sy'n ffain, tu allan i ddeintyddfa, ond yno nid yw, yn fy mhrofiad broffesiynol i (onid yw'r ffaith fy mod yn Faglor yn y Celfyddydau yn ddigon yn awr i gyfiawnhau'r fath ollwybodaeth?).

Dyma deintydd yn rhoi rhyw ddei yn fy ngheg i wedyn, i ddangos lle mae'r plaque. Mi oedd llawer. A wedyn mi ges i'r wers 'na dachi'n gael pan dachi tua phump am sut i frwshio'ch dannedd yn gywir. Ffycar iddi. Oni'n teimlo'n rel ffwcin lemon, yn nodio a mynd 'ies' yn boleit iawn o hyd, 'ai si'.

A mae'n rhaid imi fynd yno drachefn am ffiling mewn wythnos neu rwbath. Wel, dydw i'm isho. Felly mi fyddai'n bendantaidd ac yn annifyr a'i chanslo, a dal ati i fyw fy mywyd heb haearn yn fy ngheg.

lunedì, agosto 07, 2006

Bywyd Ddiffygiol

Mae'r 'Steddfod i'w weld yn brysurach na'r arfer tua Abertawe ffor'na. Ond fydda i ddim yn mynd achos 'sgen i ddim pres. Dim ots, rili, achos bob tro dw i'n mynd i Abertawe dw i'n endio fyny'n dod o 'na heb gofio diawl o ddim, eniwe, a synnwn i'n fawr tasa hynny'n wahanol pe fyddwn i'n mynd flwyddyn yma.

Oeddwn i am fynd i 'sgota ddoe ond mi benderfynodd Dyfed y byddai'n well ganddo fflachgachu. Felly mi gefais fwyd yn lle Nain yn lle, yn llawn mwynhau ei sylwadau diddiwedd, fel 'sbia hwn yn gwatshad bob dim dw i'n neud' am fy nhaid, oedd dim ond yn edrych a sy ddim yn deall Cymraeg. Dw i'n gwybod fod o'n gas, ond, dw i wrth fy modd yn dweud pethau am bobl yn y Gymraeg a gwybod yn iawn nad ydyn nhw'n dallt gair o'r hyn dw i'n ei ddweud.

Yfory rwy'n mynd i'r deintydd. Nis hoffaf y deintydd. Maen nhw'n cwyno bod fy nannedd yn or-felyn o hyd, cyn mynd ati i holi os ydw i'n yfed gormod, ysmygu neu gwneud pob math o rhyw bethau anwar anghywir felly. Er, dw i'n ddigon gelwyddar ac ystrywgar i gadw'r gwir, pa wir bynnag ydyw, oddi wrthynt. Ond fel nad yw coes croc a sbecdols yn ddigon i anharddu rhywun, mae dannedd melyn yn, felly mi a'i 'fory mewn hyder da.

Yn ogystal a hyn mae gennai'r ffisiotherapydd yn ddiweddarach yn y mis, felly bydd hynny'n hwyl, wrth imi gael fy mhlygu blith-draphlith hyd torri a rhwygo pob peth yn fy nghorff. Bastads.

giovedì, agosto 03, 2006

Ychafi

Heddiw fe fu imi cymryd llond ceg o mozzarella o cefn ffrij, cyn sylweddoli ei bod hi gyd wedi llwydo ac yn blasu fel llwch Iddew.

mercoledì, agosto 02, 2006

Y Ffrae Fawr a degawd bach arall ichwi

Bonjour, ys dywedaf pe fyddwn rodresgar (dw i'm yn wirioneddol gwybod beth mae rhodresgar neu'r Saesneg amdano pretentious, yn ei olygu, ond mae pobl wastad yn dweud 'paid a bod yn pretenshys' wedi clywed rhywun yn dweud rhywbeth mewn Ffrangeg).

Mae'r dyddiau diwethaf wedi eu lliwio gan ffrae mawr. Anghofiwch Libanus ac Israel ac Hezbollah, myfi a Kinch sydd wedi bod yn dadlau am bysgod. Efe, Fodedern-wr, sy'n honni mai coaley y bu inni eu dal y diwrnod o'r blaen. Myfi sticiaf at bass. Rwan, os oes rhywun yn darllen sy'n dallt y petha' 'ma, plis ymatebwch neu mi fydd y ffrae yma'n mynd hyd diwedd ein dyddiau (wel, ei ddyddiau ef, dw i'n llawn eisiau parhau gyda'm mywyd trist a phrudd, a goroesi pawb dw i'n adnabod, jyst er mwyn fod yn fastad).

Annhebyg iawn y gwna i oroesi neb, wrth gwrs. Dw i bob amser wedi teimlo mai Mis Mawrth y bydda i'n marw.

Eniwe, i'r rhai ohonoch sy'n darllen y blog hwn, ac felly'n amlwg yn cymryd rhyw fath o ddiddordeb yn fy modolaeth (yn hytrach na bywyd, hynny yw), efallai y cofiwch mai hwn yw'r degfed flwyddyn yr wyf wedi bod yn cadw dyddiadur. A hithau'n Awst 2ail, dw i am weld be wnes bob diwrnod am ddegawd.
  • 1996: 'No record of what happened today'. Dechrau da.
  • 1997: Mynd i Gaergybi. Oni'n 'bored'.
  • 1998: Unwaith eto, does dim manylion yma. Bob amser wedi meddwl bod Awst yn boring ond blydi hel...
  • 1999: 'Mellt a tharannau'. Storm, debyg.
  • 2000: Ymlacio drwy'r dydd a chodi am 11.34
  • 2001: 'Mae gen i lai i ddweud bob dydd' (a phob blwyddyn, debyg)
  • 2002: Cyrraedd adref o'm gwyliau yn Yr Eidal, wedi casau y gwyliau'n llwyr, un o benwythnosau gwaethaf fy mywyd
  • 2003: Hei, guess what? Dim cofnod.
  • 2004: Ffeindish i allan y byddwn yn ennill £60 am weithio'n Steddfod Casnewydd ... sef £105 yn llai na ddywedish i wrth Mam y byddai'n ennill. Wps.
  • 2005: Blwyddyn i heno, eshi weld Mim Twm Llai yn chwarae yn Cofi Roc. So mai'n flwyddyn ers imi weld Mim Twm Llai mewn gig.

Casgliad: ar y cyfan, mae Awst yr 2ail yn ddiwrnod boring.

martedì, agosto 01, 2006

Canolfan Byd Di-Waith

Haleliwia! Mae gen i reswn ddilys i gwyno!

Ond rheswm drwg. Roedd yn rhaid imi ffonio fyny Canolfan Byd Gwaith Wrecsam fyny heddiw, a mi wnes ar y linell Cymraeg. Fe fues i'n disgwyl ugain munud cyn rhoi'r ffôn lawr a ffonio am y linell Saesneg, lle cefais i rhywun yn ateb o fewn dau funud. Yn lythrennol.

Felly dw i'n flin a dw i am gwyno a gwneud ffys mawr. Dio'm yn deg, nadi?