mercoledì, gennaio 31, 2007

Cyffro

Geshi bosib y diwrnod mwyaf cyffrous yn fy mywyd i ddydd Llun. Roeddwn i'n cyfieithu rhyw hysbysiad gorchymyn ac roedd dyn bach a'i wraig yn byw mewn chalet bren yn Ngwynedd rhywle a'r Parc Cenedlaethol eisiau eu symud. 3,000 o eiriau o gyffro llwyr ydoedd wrth i mi weiddi'n groch wrth gyfieithu ymlaen drostynt, a fe ges i'r rhyddhad mwyaf erioed pan cefais weld eu bod nhw'n cael byw yno am 3 mlynedd wedi'r cwbl.

Nofel gorau'r byd ydoedd - i'r Arolygiaeth Gynllunio. Dw i'm yn licio nhw, dydyn nhw byth yn dweud diolch am ddim byd.

martedì, gennaio 30, 2007

Brecwastiaeth

Cawsom frecwast i’w bwyta.
Darn o dost yn dyst
Ein bod wedi mynnu’i menynu.

Cawsom sirial, o ddiwrnod i
Ddiwrnod ac ymdrochi’n
Ein Coco Pops ni ein hunain.

A chawsom laeth, er na cheisiem hi,
oherwydd bod ei blas wedi mynd eisioes
a’i sgin anniddig ar ei ucheloedd.

Troesom ein cegin yn simdde o dân
A lledu jam a marjarîn cadarn
Lle nad oedd llwy.
Troesom ein bwytle i goginio estronfwyd
Heb ystyr i’n harfer.
Muesli i ddynion
A fethant dro’r toster.
A throesom laeth y siopau
Yn Skimmed ein cywilydd ni.

Ystyriwch, a oes hysbyseb
A ddwed y gwirionedd hwn:
Gwell crempog na gwarth llwgu
A’n paned yw ein heinioes ni.

lunedì, gennaio 22, 2007

Oerwynt gerwin

Mae hi’n gythreulig o oer yng Nghaerdydd heddiw. Fydda i ddim yn un sy’n hoff o’r tywydd poeth – dydw i ddim yn licio mynd am wyliau i wledydd poeth. Mae’n gas gen i dorheulo, mae’n gas gen i nofio a mae’n gas gen i lan y môr. Ond mae hi’n ffiaidd heddiw. Dw i wedi rhewi’n stond yn cerdded adref o gwaith, ac mi rewais amser cinio wrth mynd i nôl brechdan.

Serch hynny, mae bywyd yn dda; ond dw i’n flinedig heddiw ar ôl diwrnod o gyfieithu caled a dwys am bob math o bethau. Ond dw i’n hoffi cyfieithu; ro’n i’n hoff ohono’n y brifysgol ac yn Dyffryn Ogwen cyn hynny. Blynyddoedd maith yn ôl.

Llawn fwriadaf heno felly ddiogi. Er, dydi diogi yn y nos ddim yn beth diddorol i’w gwneud. Y drefn arferol yw Neighbours, Simpsons, Hollyoaks, Emmerdale, Coronation Street, Eastenders/Pobol Y Cwm ac unrhyw beth arall sydd ar y teledu tan tua 11. Dydyn ni byth yn gwneud dim, fel mynd am beint bach slei fin nos. Sy’n biti oherwydd dw i’n hoff o beint bach slei.

Ond ni af. Diogaf. Ymlaciaf. Cysgaf.

domenica, gennaio 21, 2007

Canfyddiad o naws Cwrw

Prin y cefais ddiwrnod da ddoe. Wedi i mi a Lowri Dwd fynd i dre gwnes fawr o ddim, ond mynd am y gawod a gwneud fy ngwallt yn ddel i gyd a rhoi crys newydd ar. A del o’n i ‘fyd, megis blodyn cyntaf y gwanwyn.

Aeth Ceren a mi ar dro i siop wedyn, a phenderfynu trio ryw bethau newydd i yfed. Fe af drwy’r tair peth. Yn gyntaf roedd botel o win coch ffiaidd (yr un); a dywedyd y gwir fe gytunem mai dyma’r tro cyntaf erioed i’r un ohonom fethu ag yfed gwin coch. Minnau’n sicr; dw i wrth fy modd efo fy ngwin coch.

Yn ail, Christmas Pudding Wine, a oedd yn edrych fel gwin coch mewn potel denau ond gwin gwyn ydoedd. Ac mae’n gas gen i win gwyn achos mae o’n actiwli blasu fel grawnwin pydredig. Roedd hwnnw’n waeth na’r gwin coch. Ond roedd canfyddiad.

Ar silff y siop gorweddai fotel pinc (a dweud y gwir y lliw pinc a wnaeth imi fynd amdani’n gyntaf - dim ond oherwydd nad ydw i erioed wedi yfed allan o botel binc o’r blaen), ac arno dywedai Cwrw Mafonen (neu Rasperry Beer, ys ddywedai’r botel yn fanwl gywir) o Wlad Belg, sef o bosib y wlad fwyaf dibwynt yn hanes cenhedloedd; ond maen nhw’n gallu gwneud Cwrw Mafonen eithriadol. Mi es i’n ôl i’r siop i brynu mwy ar ôl, ac am 10% roedd o’n hawdd hynod yfed.

Ond nis feddwais. A rŵan mae Gloria Hunniford ar y teledu a dw i’n ddigalon o’r herwydd.

sabato, gennaio 20, 2007

Yfad iaaa

Aeth pobl gwaith allan am ddrinc neithiwr. Tro cyntaf imi erioed fynd allan efo pobl dw i’n gweithio efo. Mwynheais yn fawr, ond ro’n i’n feddw ofnadwy erbyn diwedd y nos ac mi es i ffwrdd heb ddweud wrth neb (sy’n rhywbeth dw i’n neud yn aml yn fy chwildod). Ymddiheura’ i ddydd Llun.

Aeth Lowri Dwd a mi i dre heddiw ac o’n i’n falch achos dw i’n wedi dal fyny efo Lowri ers ychydig. Dw i’m yn dda iawn ar ddal fyny efo pobl, a dylwn i wneud achos dw i’n teimlo fy mod i’n colli cysylltiad efo pobl. Hithau a theimlodd felly hefyd. Eniwe, mae gen i gur pen ond dw i’n mynd allan heno doed a ddêl.

mercoledì, gennaio 17, 2007

Y Galon Alarus

Gwna i’m smalio fod gen i ryw lawer i ddweud wrthoch chi, oni bai fod y gwaith yn eitha’ da a dw i wedi synnu cymaint faint fy mod i wedi colli trefn diwrnod gwaith. Smaliwn i ddim ychwaith nad oes gronyn o hiraeth gennyf am addysgu. Mae ‘na gornel fechan o ‘nghalon wedi edifar ac yn galaru, ac mae’n boenus. Ond amhara hwnnw ddim ar fy mhenderfyniad bellach, na wnaiff? Casáu'r holl gynllunio a dod adref a gorfod gweithio oeddwn i, wedi’r cwbl.

Nid hynny mohoni, chwaith. Cwrs oedd hwnnw. Hwn ydi’r byd go iawn; ac er holl bwysau addysg (yn enwedig cwrs TAR) mae ‘na rhywbeth cyfyng dyma-dechrau-fywyd math o beth am hwn. Dydi hynny ddim yn deimlad braf yn y lleiaf.

A dyweda’ i wrthoch chi be wnaeth imi sylweddoli hynny; dw i’n gallu sbotio myfyrwyr. Fydda i’n dueddol o gael fy nghinio yn Cathays, ac mae myfyrwyr, er mawr loes a phrudd-der imi, yn edrych yn ieuengach na mi (er eu bod nhw’n dalach), ac yn fudur. A dydw i ddim yn jocian. Wn i paham y mae pobl yn casáu myfyrwyr: cenfigen wenwynig sy’n llosgi yn eu boliau i gael bod fatha nhw. Dyna sut dw i’n teimlo, yn bendant.

Yn dydi hi’n drist ofnadwy mai dim ond chwe mis yn ôl ddaru mi beidio â bod yn fyfyriwr (go iawn), a dw i’n dyheu’n ofnadwy am y tair blynedd a fu ddyfod eto a’m sgubo ffwrdd?

venerdì, gennaio 12, 2007

Sali, Sam a'r Daily Star

Fe ges i sioc ar y diawl y bora ‘ma wrth ddyfod lawr grisiau a gweled ar ein bwrdd gopi o’r Daily Star yno, ac erthygl a llun o Sam Tân a Sali Mali yn cael rhyw. Y peth mwyaf gwirion am hyn oll ydi, wrth gwrs, bod S4C ddim wedi clywed sôn am hwn o gwbl, er y’i rhoddwyd ar youtube mis Ebrill, ac mae hi wedi bod o gwmpas yn llawer hirach na hynny. Llongyfarchiadau am wneud penawdau cenedlaethol, XXXXX, dw i’n falch iawn ohonot!

S4C. Doniol. Fodd bynnag; mae gen i broblem. Mae fy mryd wedi bod ar wneud un o’m enwog pasta bakes heddiw, felly fe es i Lidl yn y glaw er mwyn cael rhai o’r cynhwysion (mi ga’ i ‘chydig i ginio ac wedyn ‘chydig i de. Fydda chi byth ‘di meddwl gnwued hynny nafsach, ffycars?). Dw i’n caru Lidl. Er ei bod hi’n rhad mae ‘na rywbeth i bawb yno. Dw i’n cofio cael ffrae efo howsmêt yn mynnu dylwn i’m prynu cig o’r lle achos doedd o ddim yn gig Brydeinig. Er mor dlawd ac ydw i fydda i wastad yn gwneud ymdrech i brynu cynnyrch Gymreig. Ffyc ots gen i os mae ffermwyr Lloegr yn mynd i’r diawl. Dw i’n gwneud fy rhan.

Pethau i wneud, pobl i’w gweld. Ta ra!

mercoledì, gennaio 10, 2007

Atgofion lled-feddw

Sssssh! Mae hi'n ugain munud wedi saith yn y bore a dw i 'di bod fyny ers chwech. Mae'r adeilad yn unig, efo Ellen yn cysgu a Haydn hefyd (er bydd Ellen fyny mewn 'chydig mi dybiaf). Pam ydw i'n ysgrifennu blog yn y bore bach, felly?

Wel dw i 'di deffro achos o'n i'n yfad nithiwr. Aethon ni gyda'n gilydd i Sainsburys (fel y byddwn yn gwneud weithiau, yn deulu bach disffynctional fel ydym) a fe brynais i ugain Bud. Fydda i'n licio'n Budweiser, mae'n rhaid imi gyfaddef, er mai'r poteli bychain 207ml oeddent. Ddaru mi yfad 16 ohonynt (o edrych ar y ffrij bora 'ma) neithiwr a phan dw i'n yfed dw i'n cael drwmgwsg a deffro'n fuan wedi hynny.

Dw i'n credu be' wna' i ydi mynd lawr a gwneud brecwast go iawn imi'n hun o wy a bacwn a ffa pob a thost a sudd oren. Dim sosijys. Dw i'm yn licio sosij. Er gwaetha' be ma' pawb yn feddwl.

lunedì, gennaio 08, 2007

Cwsg diffygiol drachefn

Mae rhai ohonoch, bosib iawn, wedi bod yn darllen y blog ‘ma ers ei thair blynedd a hanner o fodoli. A dywed y gwir i chi, dw i’n meddwl fy mod i wedi gwneud yn eitha’ da parhau am amser mor hir. Mae lot o flogiau Cymraeg yn tawelu’n llwyr wedi tua chwe mis, neu’n diflannu. Ond mae dyfalbarhad yn fy ngwaed; ond dw i’m yn teimlo felly ar y funud.

Problemau cysgu. Fe’i caf yn aml. Dw i’n waeth yn ddiweddar, a wn i ddim pam. Efallai mai nerfusrwydd ydi hi fod gen i swydd newydd ar y gorwel mewn wythnos. Dydw i byth wedi cael swydd go iawn o’r blaen; dydi glanhau platiau, myfyrio na gwaith sydd yn gyffredinol dros yr ha’ ddim yn waith go iawn yn fy marn i. Efallai fy mod i’n gwylio gormodedd o anturiaethau He-Man ar alluc.org ond wn i ddim am hynny chwaith (does digon yno i lwyr torri fy syched am gartwnau). Serch hynny, llwyddais i ddim cysgu tan chwe ddoe, na hanner awr wedi saith heddiw (cyn deffro am unarddeg).

Golyga hyn fy mod i’n mynd i fynd am dro i Sainsbury’s nes ymlaen i brynu tabledi cysgu. Prin fy mod wedi cael llwyddiant gyda’r rhain yn y gorffennol. Tro diwethaf y bu imi gael rhai (yn Senghennydd) doeddwn i dal methu â chysgu (er y llwyddais i gnocio Rhys a Sioned allan efo nhw), felly wn i ddim a oes pwynt gwneud.

Ond dydw i ddim yn berson sy’n hoff o aros yn ei wely tan yn hwyr, nac aros yno drwy’r dydd. Dydi’n ‘stafell i ddim yn wych o le; dim byd o’i chymharu â llynedd, ar unrhyw raddfa. Dw i’n treulio gormod o amser yma’n ddiweddar, fodd bynnag, sy’n biti achos mai’n bwrw glaw o hyd ar y funud a beth bynnag mae’n well gan bobl imi aros yn y tŷ rhag ofn iddynt fy ngweled (eu beiant nid wyf).

Eniwe, mi a’i rwan a threulio gweddill y diwrnod ar Bebo neu rhywbeth.

venerdì, gennaio 05, 2007

Y Pizza

Cefais alwad ffôn ddoe yn dweud wrthyf fod gen i swydd. Dydi hynny ddim yn rhy ddrwg ar ôl llanw un ffurflen gais, nac ydi? Serch hyn, dydw i ddim yn dechrau tan wythnos i Ddydd Llun, sy’n golygu bod wythnos arall o benrhyddid anhygoel gen i. A mi a’u defnyddiant i’w llawn botensial.

Wedi’n trip i’r Amgueddfa fe gafodd fy nghyd-sgyman ddi-waith Kinch a mi'r syniad o wneud pizzas. Mae Kinch wedi cael rysáit i wneud pizza bwyd môr gan ei dad ers tair blynedd ond byth wedi ei roi imi. Felly fe aethon ni am dro i dre gyda’n bryd ar goginio.

Ar ôl mynd i Sainsburys ynghanol dre i chwilio am y gwaelod aethom ni o amgylch dre i gyd am tuag awr (yn cynnwys f’annwyl farchnad, lle y cefais plwnjar). Wedi hynny, aethom ni’n ôl thua Sainsburys a gofyn a oedd pizzas bases yna, ac fe bwyntiwyd nhw allan inni, cyn inni fynd ymlaen i brynu popeth yn y fan a’r lle. Cyn mynd nôl am banad.

Bwriadem ni dynnu llun o’r peth ond mor flasus yr oedd gan gregyn gleision a chorgimwch a phethiach fel na wnaed hynny.

Wedyn yn y nos, a minnau wedi dychwelyd adref, fe es i safwe www.alluc.org sydd yn cynnwys bob math o raglenni teledu y medrid eu gweled AM DDIM. Wedi un rhaglen o’r Simpsons fe dreuliais i thua awr yn gwylio He-Man; achos mae’r boi yn sdar.

mercoledì, gennaio 03, 2007

Amgueddfedda

Am ddiwrnod od. Fe ges i gyfweliad swydd heddiw, ond wedi hynny fe es i weld y dyn diog ei hun, Kinch. Dydi hwnnw ddim yn gwneud dim efo’i fywyd, felly mi benderfynais y byddai galw draw yn fy arbed, ac yn fy sbarduno i beidio â mynd i’r diawl megis Efe.

A minnau dal mewn tei a chrys a throwsus a chyda ymbarél fe aeth y ddau ohonom ni am dro; i Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Syndod fy myw a gefais o weld ein bod ni wedi mynd o amgylch yr holl blydi adeilad, yn cynnwys gweld y morgrug, arfau ac arddangosfa ar y byd Moslemaidd. A chwi a adnabyddwch Kinch a ŵyr nad un diwylliedig mohono, ond fe ymglymodd i’r amgueddfa megis pengwin i ffrij.

Ar ôl edrych fel dau ddyn od iawn yn camu o amgylch yr adeilad (a chael ambell i olwg od iawn; fi’n benodol mi dybiaf) fe aethon ni, wedi llwyddo i wastraffu diwrnod arall o ddiweithdra. Dydi o’m yn rhy ddrwg, a dweud y gwir.