giovedì, gennaio 19, 2006

Cyn Arholiad


Dyma chi flas ar fy myd cyn arholiad. Mae hi'n hanner awr wedi unarddeg, a mae fy arholiad i am un. Dydw i heb ddechrau adolygu, ac afraid dweud ei bod braidd yn rhy hwyr dechrau. A dweud y gwir bu ond imi ddeffro am unarddeg achos dw i wedi blino'n ddiweddar. Pwysau arholiadau yn drwm arnaf; mor ddrwm fel fy mod i heb adolygu iot, gorffen off y Budweiser a slobian o gwmpas am wythnos gyfan.

Ydwyf, dw i'n rhy laid back. Dyna fy mhrif broblem (mae Rhys yn flin fy mod i'n ormodol felly). Ond dw i'n fwy consyrd efo bwcio Prâg a phwdu oherwydd does neb arall yn y tŷ i siarad gyda ar y funud ... mae pawb yn adolygu neu'n gwneud traethodau neu waith o rhyw lun neu modd yn fy ngadael i o flaen y teledu yn synfyfyrio sut ddiawl mae Cai Pobol Y Cwm wedi endio fyny ar hysbysebion Extra.

Reit gwell i mi fynd a pharatoi. Mi fyta i afal rwan - mae afal yn well na cwpan o goffi i'ch deffro, ac yn addasach imi oherwydd mae'n iachach (a dw i ddim) a dw i'm yn hoffi coffi beth bynnag.
Ffyc, chwarter i ddeuddeg. Gwell mi neud mŵf.

martedì, gennaio 17, 2006

Trefnu pethau ac arholiadau blah blah blah

Ac eithrio'r Blaid Lafur, Grolsch a phobl eraill, mae 'na ddau beth dw i'n eu casau yn y byd hwn: arholiadau a threfnu pethau. Gadewch imi ymhelaethu.

Trefnu. Fy ngwendid marwol ydyw. Clywed y dywediad couldn't organize a piss-up in a brewery? Mae hynny'n hollol weddus imi heblaw am y ffaith na fyddwn i'n medru cael hyd i fragdy yn y lle cyntaf, na neb i fynd yno, chwaith.

Felly sut ddiawl dw i am drefnu trip i Brâg? Oeddwn i fod wedi eisiau gwneud erbyn Ddydd Sadwrn ond aeth y pris i fyny. Wedyn dyma prisiau llefydd eraill ym Mryste a Chaerdydd yn mynd lawr, a wedyn mae nhw fyny eto heddiw a wedyn dydi pawb ddim yn fodlon ymrwymo'n hollol i'r daith. A pheidiwch a'm dechrau i ar hostel. Unwaith dw i wedi trefnu awyren dw i'n mynd adra am saib ynghanol y mynyddoedd a'r defaid. Dw i'n rhagweld yn iawn beth sydd am ddigwydd: mi wna i ffys mowr a endio fyny'n gwneud dim a gwario mis Ebrill yn Gerlan hytrach na Phrâg. Mae i'n criw ni dueddiad gwirion erioed o ddweud pethau mawr a gwneud pethau bach.

Arholiadau wedyn. WEL doeddwn i'm yn gwybod pa un oedd gen i tan neithiwr oeddwn i wedi drysu cyn gymaint! (Drysu = peidio boddran tsiecio be sy phryd). Pawb arall yn y lle efo rhyw geiriaduron mawr a'r math. Beiro oedd gen i. Eshi allan yn fuan 'fyd, yn teimlo'n iawn a gyrru adra gan bloeddio ganu i'm hun. A rwan mae ngwddf i'n stiff achos oedd 'na ddrafft eitha creulon yno, a minnau mewn top Maes E. Ha!

Dim ots dweud y gwir, achos Duw a wyr yn unig lle orffena i fyny. Ond mi fetia i fydd o'm yn blydi Prâg.

domenica, gennaio 15, 2006

SOBRWYDD

Am benwythnos ryfedd. Eshi'm allan nos Sadwrn. Ond mi a ges i ddiwrnod eithaf da ar y cyfan, yn eistedd yn y Tavistock am y rhan helaethaf o'r dydd a bwyta pizza yno. A wedyn gwylio Donnie Darko, sef ffilm hollol sdiwpid nad oeddwn i'n ei ddallt o gwbl (does neb yn ei ddallt). A wedyn gwneud fy nhric arferol o mynd i gwely a methu cysgu am tua tair awr er fy mod wedi blino'n arw.

Aethon ni allan nos Wener de a roedd pawb yn hollol hamyrd. Bai rhyw gwrw dydw i methu'n glir a'i dweud ydi o o Copa - Wofflhoffl dw i'n ei alw. Roedd y boi ochr draw i'r bar yn dallt, fodd bynnag. Mae'n sdwff beryg a achosodd benmaenmawr eithafol bore Sadwrn. Dw i'n teimlo'n sal yn meddwl amdani a dweud y gwir.

Roedd 'na lot o Ffrancwyr o amgylch y lle 'fyd, gyda Perpignan wedi dod i Gaerdydd. Fydda i'n hoffi siarad Ffrangeg pan ydwyf yn feddw: mi astudiais i Ffrangeg yn Lefel A a phrin y cawn i gyfle i'w ynganu bellach, felly mi es o amgylch y lle yn dweud "Je suis desole, mais je ne suis pas fluent en francais" (mae'n ddrwg gennyf ond dw i ddim yn rhugl yn Ffrangeg). A brofodd yn ddatganiad cywir iawn y noson hwnnw gan nad oeddwn i'n gallu gwneud allan beth oedd bron neb yn dweud, a hwythau dim ond yn syllu'n rhyfedd arnaf i pan oeddwn i'n siarad gyda nhw.

A rwan dw i wedi blino. Dylwn i rhoi ychydig o ddwr i'r planhigyn yn f'ystafell achos mae o braidd yn grebachlyd a brown erbyn hyn a dw innau'n teimlo union 'run peth!

venerdì, gennaio 13, 2006

Yr Wythnos Gyda Hogyn o Rachub

"Y ll'godan fawr a'r cangarŵ, i mewn i'r arch â nhw" - Dyfed Williams, Gwalchmai, heb golur

Hawddamor niferus gyfeillion! Da ydyw blog er mwyn cael rhoi lluniau annifyr i bobl i gynulleidfa lled-eang, yn de? Fodd bynnag, dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol a dw i eisiau ei rannu gyda chi. Chi, wedi'r cyfan, yw sail fy modolaeth.

Cafwyd hwyl mawr yn Theiseger Street (drewllydle) gan gloi Llinos allan a thaflu dŵr drosti, a wedyn cloi Haydn allan a thaflu dŵr drosto fo (a dueddodd i anweddu cyn ei gyrraedd achos oedd o'n boeth o flin. Haydn = Blin. Haydn Blin). Roedd Llinos yn crio achos 1. doedd ganddi'm slipar a 2. mae hi'n fabi. Mi bwdodd a mynd i fyta quiche salad.

Aeth Lowri Dwd (cowabunga!) a minnau fynd i'r undeb i ddechrau trefnu trip i Brâg ym mis Ebrill. Fi sy'n ei threfnu ond oeddwn eisiau dylanwad call gyda mi. Nis ffeindiais hynny felly dyna pam yr euthum gyda Lowri Dwd. Eniwe, tyrnowt da i weld, edrych ymlaen yn arw! Mae peint am 20c yn swnio'n lithal. Y peth ydi fel y gwyddoch, efallai, mae gennai dueddiad o ddiflannu ynghanol sesh a deffro fyny'n rhywle rhyfedd unwaith y flwyddyn, a myn uffarn dw i'n gobeithio nad âf i Brâg a deffro'n Warsaw. Mi baciai'n Polish For Beginners jyst rhag ofn.

So dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol tu hwnt yn raddol yfed fy hun i'r bedd, trefnu gwneud hynny mewn gwlad arall a thollti hylif dros jinjyrs a josgins o ardal Rhuthun. Braf bydd dechrau darlithoedd hefyd yn o fuan, fel na fyddai'n gallu dod ar-lein fel hyn am un y bora a 'sgwennu blogiau diwerth! Sdawch! xxxxxx

martedì, gennaio 10, 2006

Wythnos O Wneud Dim

Aaaaaah. Dim traethawd. Dyna 'di teimlad gorau'r byd! Mae gennai arholiad Ddydd Llun nesaf felly mi fedraf i gael wythnos o wneud diawl o ddim (adolygu? Ha! Lwcus bod darlithwyr Cymraeg yn greaduriaid rhy parchus i gael gwefan fel hwn ar eu Ffefrynnau!). Na, mi ddois mewn wedi rhoi'r sglyf beth i mewn yn y glaw a chael cawod (gan ddefnyddio'r hairdryer 'na ges i dros 'Dolig) a ceisio gwneud fy hun yn ddel ac ati. Bu bron iddi weithio, ond mae gen i ddolur annwyd unwaith eto wedi nos Sadwrn.

Dw i'm yn un sy'n hoff o law. Na haul. Dw i'n licio hi'n eitha dwl ar y cyfan ond yn glos 'fyd, mai'n ddiwrnod da am banad a bechdan yn y cynhesrwydd, os ydach chi'n deall be 'sgen i. Gwell imi rhoi rhywfaint o ddwr i'r planhigyn 'ma sy'n f'ystafell hefyd, achos dydi hi'm 'di cael diod ers cyn 'Dolig (mai dal yn fyw chwara teg) a dw i'm yn meddwl ei bod hi wedi gweld hwyneb yr haul erioed (Kinch yw ei henw hi, gyda llaw, ond dydi'r Kinch yma ddim yn streitnio'i gwallt. Yn rhannol oherwydd mai planhigyn yw hi, yn de).

lunedì, gennaio 09, 2006

Traethawd

Nid un i wneud gwaith mohonof os ydi hi'n haws peidio. Ond mae gen i ddawn efo traethodau. Anaml iawn y gwnaf i draethawd mwy na diwrnod cyn iddi fod i gael ei rhoi mewn (dw i newydd cymryd tri go i ddweud y frawddeg yna achos mae'n stafell i mor oer dw i methu pwyso'r allweddau'n hawdd o gwbl!). Mi fydda i'n eistedd lawr a gwneud traethawd 2,000 o eiriau mewn ambell i awr. Dw i wedi bod yn gweithio ar hwn ers un a o fewn llai na thair awr mae 1,500 wedi'i wneud. Malu cachu 'fyd - dw i'm wedi defnyddio unrhyw lyfryddiaeth na dim, yn bennaf oherwydd does gennai'm llyfrau amdano a mae'r llyfrgell yn bell i ffwrdd i'r gogledd (wel, yn Cathays). Felly dw i'n cael saib fechan a botal fach neis o gwrw haeddiannol.

Cwrw. Mmm. Mi brynais i baced o 24 botal o Bud yn ASDA echddoe am denar. Ond mae nhw'n rhai bychain, gwaetha'r modd, sy'n golygu nad oes taw wedi bod ar bawb yn fy herian eu bod nhw'n dechrau gwneud rhai hobbit-sized. Felly mi dw i'n hobbit bach blin iawn ar hyn o bryd.Jeniwe gwell mi fynd ati rwan i ffeindio 500 gair arall y medrwn i roi yn y traethawd 'ma. Wedyn mi ga'i orffen weddill y cwrw, cysgu a mynd i'r Adran Gymraeg 'fory efo penmaenmawr a'i rhoi'n y blwch traethodau, cyn chwydu ar y ffordd allan. Ieeeeeeei!

venerdì, gennaio 06, 2006

Rachub > Caerdydd

Ydw dw i'n f'ôl yn y brifddinas, wedi taith hir o'r gogledd i'r de efo Lowri Dwd (dyna ydi taith hir! - na, chwarae teg cefais cwmni da a byrgyr afiach). Mae'n neis cael y rhyddid i wneud be dw i isho eto - rhegi, yfad fy hun yn bost, gwisgo stockings (cyfuniad hwylus iawn) a.y.y.b. A mynd i Curry Club yn Ernest Willows unwaith yn rhagor am gyri lled-dda.

Helo Mawr i Mam Lowri 'Llygoden' Llewelyn, hefyd, sydd wedi bod yn darllen fy mlogiau hen a newydd dros y Rhagfyr (bywyd yn araf ym Mhontypridd, debyg). Mawr obeithiaf na fyddwch chi'n cael eich styrbio gormod gan y straeon difyr am eich merch fydd yn troi fyny nawr ac yn y man ...


Del, de?

I newyddion eraill, dw i YN ceisio gweithio allan sut mae newid lliwiau a ballu ar y blog. Anodd ydyw i mi. Oooooo mae o MOR neis medru mynd ar-lein heb ddisgwyl hanner awr i fynychu 'Materion Cymru' Maes E, tri-chwarter awr i wneud blog a chael dim fath o lwyddiant o gwbl yn agor e-bostiau (dydw i ddim yn derbyn lot o e-bostiau ond gan iVillage a jobseekers; does gen i ddim syniad beth ydi iVillage a dw i'm yn licio'r sownd o'r un arall).

Jeniwe, mae gennai draethodau ac arholiadau yn cropian fyny, felly disgwyliwch blogiad yn o fuan yn cwyno ac achwyn heb owns o boeni achos dw i wedi cael cynnig amodol o UWIC i wneud hyfforddiant fel athro eniwe so sodia gweddill y flwyddyn! Ha! Dw i am ddifetha'r nesaf genhedlaeth!

(Ffyc dw i 'di llwyddo newid y lliwiau ond mae'r proffeil dal yn Susnaeg. Unrhyw help yn cael ei werthfawrogi i'r uchel nefoedd!)

lunedì, gennaio 02, 2006

Dw i'm isho mynd i Langefni

Dw i'm yn licio 2006; mai'n oer a 'sdim byd da ar y teledu. Yfory dw i'n gorfod mynd a'r car am MOT i Langefni a dw i'n sdyc yno am dair awr. Be ffwc dw i fod i wneud yn Llangefni am dair awr ('blaw snortio rwbath rownd cefn Kwiks a gwerthu ffags i blant ysgol feithrin ym Mhencraig)? Yr unig gysur fydd gennai ydi na fyddwn i yng Nghaergybi; a dydi hynny fawr o gysur.

Os oes gan rhywun unrhyw wybodaeth ar adlonaint ddi-ri Llangefni, rhowch wybod imi (awgrymiadau cyn belled a Rhostrehwfa yn dderbyniol)